Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990D0142.pdf

31990D0142

90/142/EEG: Rådets beslut av den 12 mars 1990 om ändring av rådets beslut 64/300/EEG om samarbete mellan centralbankerna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstaterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 078 , 24/03/1990 s. 0025 - 0026

Finsk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0061

Svensk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0061RÅDETS BESLUT av den 12 mars 1990 om ändring av rådets beslut 64/300/EEG om samarbete mellan centralbankerna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater (90/142/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 105.1 och artikel 145 första strecksatsen i detta,

med beaktande av kommissionens rekommendation,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte i Madrid den 26 och 27 juni 1989 att den första etappen av upprättandet av en ekonomisk och monetär union skall inledas den 1 juli 1990.

Artikel 102a i fördraget och genomförandet av den första etappen av den ekonomiska och monetära unionen gör det nödvändigt med en ökad grad av konvergens vad avser ekonomisk utveckling mot en icke-inflationistisk tillväxt och ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsstaterna.

En högre konvergens bör främjas i syfte att uppnå inhemsk prisstabilitet, som samtidigt är ett nödvändigt villkor för stabila växelkurser, enligt kraven för det Europeiska monetära systemet.

Genomförandet av den första etappen av ekonomisk och monetär union skall vara koncentrerat på ett fullföljande av den gemensamma marknaden och särskilt på ett undanröjande av alla hinder för finansiell integration, ett stärkande av samordningsprocessen i fråga om den monetära politiken och ett intensifierande av samarbetet mellan centralbankerna i frågor som omfattas av deras kompetensområde; i samband med detta bör en utvidgning av centralbankernas självständighet övervägas.

Ordningen för fastställandet av den monetära politiken inom ramen för en ekonomisk och monetär union bör ge institutionerna tillräcklig självständighet och innehålla en förpliktelse att säkerställa prisstabilitet, vilket är väsentligt för att unionen skall vara framgångsrik.

Med syfte på ett stegvist genomförande av den ekonomiska och monetära unionen bör de uppgifter och den roll som åligger Centralbankschefernas kommitté i Europeiska gemenskapens medlemsstater utvidgas och stärkas.

Beslut 64/300/EEG () bör följaktligen ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Beslut 64/300/EEG skall ändras på följande sätt.

1. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Kommittén skall bestå av medlemsstaternas centralbankschefer och generaldirektören för Institut Monétaire Luxembourgeois. Om de är förhindrade att närvara, kan de utse en annan företrädare för sin institution.

Kommissionen skall, som en allmän regel, ges tillfälle att sända en av sina ledamöter som representant till kommitténs möten.

Kommittén kan dessutom, om den anser det nödvändigt, inbjuda experter att närvara och särskilt ordföranden för Monetära kommittén."

2. Följande artikel skall införas.

"Artikel 2a

Kommitténs ordförande skall ges tillfälle att delta i ministerrådets möten, närhelst det handhar ärenden som berör Centralbankschefernas kommittés uppgifter."

3. Artikel 3 skall ersättas med följande.

"Artikel 3

Kommitténs uppgifter skall vara

1) att samråda om de allmänna principerna och de huvudsakliga riktlinjerna för den monetära politiken, särskilt vad avser kreditpolitik och penning- och valutamarknaden, samt i frågor som omfattas av centralbankernas kompetensområde och som påverkar de finansiella institutionernas och marknadernas stabilitet,

2) att med jämna mellanrum utbyta information om de viktigaste åtgärderna som omfattas av centralbankernas kompetensområde, och att pröva dessa åtgärder. Kommittén skall normalt höras innan de nationella myndigheterna fattar beslut om inriktningen på den monetära politiken, som till exempel årliga beslut om målen för penningmängdens storlek och kreditpolitiken,

3) att främja samordningen av medlemsstaternas monetära politik i syfte att uppnå prisstabilitet vilket är en nödvändig förutsättning för det Europeiska monetära systemets funktion och förverkligandet av dess målsättning, monetär stabilitet,

4) att yttra sig om den övergripande inriktningen på penning- och valutapolitiken samt om de olika åtgärder som vidtas i de enskilda medlemsstaterna,

5) att till enskilda regeringar och ministerrådet framföra åsikter om politiska åtgärder som skulle kunna påverka den interna och externa monetära situationen inom gemenskapen och särskilt Europeiska monetära systemets funktion.

Vid utförandet av sina uppgifter skall kommittén följa utvecklingen och framtidsutsikterna för den monetära situationen både inom och utanför gemenskapen.

Kommittén skall utarbeta en årsrapport om sin verksamhet och om den monetära och finansiella situationen i gemenskapen; rapporten skall överlämnas till Europaparlamentet, ministerrådet och Europeiska rådet.

Kommitténs ordförande kan inbjudas att framträda inför Europaparlamentet vid detta tillfälle och också inför Europaparlamentets behöriga kommitté om omständigheterna berättigar detta.

Kommittén kan bemyndiga sin ordförande att offentliggöra resultatet av dess överläggningar."

4. Följande artikel skall införas.

"Artikel 3a

Kommitténs ledamöter, som företräder sina institutioner, skall utföra sitt arbete i kommittén på eget ansvar och med vederbörlig hänsyn till gemenskapens målsättningar."

5. Artikel 5 skall ersättas med följande.

"Artikel 5

Kommittén skall anta sin egen arbetsordning. Den kan bilda underkommittéer och inrätta ett eget sekretariat och en egen utredningsavdelning."

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 1990.

På rådets vägnar

A. REYNOLDS

Ordförande

() EGT nr C 68, 19.3.1990.

() EGT nr C 56, 7.3.1990, s. 47.

() EGT nr 77, 21.5.1964, s. 1206/64.