Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

91/115/EEG: Rådets beslut av den 25 februari 1991 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 059 , 06/03/1991 s. 0019 - 0020

Finsk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0064

Svensk specialutgåva Område 10 Volym 1 s. 0064RÅDETS BESLUT av den 25 februari 1991 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (91/115/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av det preliminära beslut som kommissionen har överlämnat (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Rådets beslut 90/141/EEG av den 12 mars 1990 om uppnåendet av en gradvis förbättrad konvergens i fråga om ekonomisk politik och ekonomiska resultat under första etappen av den Ekonomiska och monetära unionen () pekar på behovet av tillgång på jämförbara indikatorer, särskilt inom valuta-, finans- och betalningsbalansområdet.

Rådets beslut 90/142/EEG av den 12 mars 1990 om ändring av beslut 64/300/EEG om samverkan mellan centralbankerna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater () syftar särskilt till att främja samordningen av den monetära politik som med nödvändighet beror på gemensamma övervakningsindikatorer.

Det finns därför ett behov av att, som en del av kommissionens fleråriga statistikprogram, upprätta ett flerårigt arbetsprogram inom området valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

Genom beslut 89/382/EEG, Euratom () upprättade rådet en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistikprogram, som består av företrädare för medlemsstaternas statistiska institut, för att säkerställa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen under det att statistikprogrammet utarbetas.

I medlemsstaterna utarbetas valuta- och bankstatistik av centralbankerna och finans- och betalningsbalansstatistik av olika institutioner, inklusive centralbankerna.

För närvarande finns det inget organ som möjliggör ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom området valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, och där företrädare för de viktigaste berörda nationella institutionerna är representerade.

För att uppnå en sådan samverkan är det, särskilt i syfte att uppnå en Ekonomisk och monetär union, nödvändigt att upprätta en kommitté som består av företrädare för dessa institutioner; den skall ha till uppgift att bistå kommissionen i utarbetandet och genomförandet av det fleråriga arbetsprogrammet för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

Med beaktande av den särskilda roll som de ovannämnda institutionerna spelar i medlemsstaterna är det nödvändigt att tillåta kommittén att själv välja sin ordförande.

Det finns, statistiskt sett, ett nära ömsesidigt beroende mellan å ena sidan valuta-, finans- och betalningsbalansområdet och å andra sidan vissa andra ekonomiska statistikområden.

Medlemsstaternas och gemenskapens institutioners ökade efterfrågan på bättre statistisk information nödvändiggör ett utökat samarbete mellan användarna och producenterna av valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

I samband med genomförandet av den ekonomiska och monetära unionen bör det prövas om kommitténs uppgifter uppfyller ett framtida europeiskt centralbankssystems behov.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, i det följande kallad "kommittén", upprättas härmed.

Artikel 2

Kommittén skall bistå kommissionen i utarbetandet och genomförandet av det fleråriga arbetsprogrammet för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik. Kommittén skall särskilt ha till uppgift att yttra sig om utvecklingen och samordningen av den valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som behövs för den politik som förs av rådet, kommissionen och de olika kommittéer som bistår dem.

Kommittén kan höras om sin åsikt vad avser sambandet mellan å ena sidan valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik och å andra sidan viss annan ekonomisk statistik, särskilt sådan som ligger till grund för nationalräkenskaper. Kommitténs arbete samordnas med det arbete kommittén för statistikprogrammet utför.

Artikel 3

Kommissionen skall på eget initiativ rådgöra med kommittén, eller om så skulle vara fallet, efter en begäran från rådet eller från de kommittéer som bistår dem, om

a)

upprättandet av fleråriga gemenskapsprogram för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik,

b)

de åtgärder som kommissionen avser att vidta för att uppnå de mål som avses i de fleråriga programmen för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik samt medel och tidsplaner för programmens genomförande,

c)

alla övriga frågor, särskilt frågor om metodik, som uppstår i samband med upprättandet eller genomförandet av statistikprogrammet inom de berörda områdena.

Kommittén kan på eget initiativ yttra sig vad avser alla frågor som berör upprättandet av eller genomförandet av statistikprogrammet inom valuta-, finans- och betalningsbalansstatistikområdet.

Artikel 4

Kommittén skall vara sammansatt av en, två eller tre företrädare för varje medlemsstat, vilka skall företräda de institutioner som huvudsakligen handhar valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, och tre företrädare för kommissionen.

Dessutom kan en företrädare för Centralbankschefernas kommitté inom gemenskapen och en företrädare för Monetära kommittén delta i kommitténs möten som observatörer.

Företrädare för andra organisationer och personer som kan bidra till kommitténs diskussioner, kan, om kommittén beslutar detta, delta i kommitténs möten.

Artikel 5

Kommittén skall välja sin ordförande med enkel majoritet av medlemsstaternas röster. Dess sekretariat skall tillhandahållas av kommissionen.

Artikel 6

Kommittén skall fastställa sin egen arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 25 februari 1991.

På rådets vägnar

J.-C. JUNCKER

Ordförande

() EGT nr C 212, 25.8.1990, s. 5.

() EGT nr C 324, 24.12.1990.

() EGT nr C 31, 6.2.1991, s. 22.

() EGT nr L 78, 24.3.1990, s. 23.

() EGT nr L 78, 24.3.1990, s. 25.

() EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.