Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996D0174.pdf

31996D0174

96/174/EG: Rådets beslut av den 26 februari 1996 om ändring av rådets beslut 91/115/EEG om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistikEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 051 , 01/03/1996 s. 0048 - 0049RÅDETS BESLUT av den 26 februari 1996 om ändring av rådets beslut 91/115/EEG om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (96/174/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av det utkast till beslut som kommissionen har överlämnat (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

med beaktande av Europeiska monetära institutets yttrande (4), och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 109f i fördraget och med artikel 2 i protokollet om Europeiska monetära institutets (EMI) stadga, skall EMI medverka till att skapa de förhållanden som är nödvändiga för övergången till den tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen genom att stärka samordningen av den monetära politiken i syfte att säkerställa prisstabilitet, samt göra de förberedelser som behövs för att upprätta Europeiska centralbankssystemet (ECBS), för att under den tredje etappen föra en gemensam monetär politik och skapa en gemensam valuta, och genom att övervaka ecuns utveckling.

I enlighet med artikel 109f.3 i fördraget skall EMI senast den 31 december 1996 närmare ange ramen för den arbetsordning, den organisation och den logistik som ECBS behöver för att fullgöra sina uppgifter under den tredje etappen av Ekonomiska och monetära unionen och särskilt, om så behövs, stimulera en harmonisering av de regler och praktiska förfaranden som styr insamlandet, utarbetandet och spridningen av statistik inom de områden som är av betydelse för dess behörighet.

I enlighet med artikel 5 i protokollet om ECBS:s och Europeiska Centralbankens stadga skall Europeiska centralbanken (ECB) med de nationella centralbankernas stöd samla in de statistiska uppgifter som behövs och samarbeta med kommissionen. Det gäller alltså att under den andra etappen förbereda lämpliga samarbetsförfaranden inom ramen för fullbordandet av Ekonomiska och monetära unionen.

Följaktligen bör beslut 91/115/EEG (5) ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Beslut 91/115/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande artikel skall införas:

"Artikel 3a

Kommittén kan på eget initiativ yttra sig vad avser alla frågor som berör statistik som är av gemensamt intresse för kommissionen och de nationella statistiska myndigheterna å ena sidan och Europeiska monetära institutet (EMI) och de nationella centralbankerna å andra sidan. I samband med fullgörandet av sina uppgifter skall kommittén vidarebefodra sitt yttrande till alla berörda parter."

2. Artikel 4 skall ersättas med följande:

"Artikel 4

Kommittén skall vara sammansatt av en, två eller tre företrädare för varje medlemsstat, vilka skall företräda de institutioner som huvudsakligen handhar valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, av en, två eller tre företrädare för kommissionen och av en, två eller tre företrädare för EMI. Därutöver kan en företrädare för den monetära kommittén delta i kommitténs möten som observatör. Medlemsstaterna, kommissionen och EMI har en röst var.

Företrädare för andra organisationer och personer som kan bidra till kommitténs diskussioner, kan, om kommittén beslutar detta, delta i kommitténs möten."

3. Artikel 5 skall ersättas med följande:

"Artikel 5

Kommittén skall välja sin ordförare i enlighet med de regler som den inför i sin arbetsordning."

Utfärdat i Bryssel den 26 februari 1996.

På rådets vägnar

S. AGNELLI

Ordförande

(1) EGT nr C 359, 16.12.1994, s. 10.

(2) EGT nr C 269, 16.10.1995, s. 198.

(3) EGT nr C 397, 31.12.1994, s. 52.

(4) Yttrandet angivet den 16 januari 1995.

(5) EGT nr L 59, 6.3.1991, s. 19.