Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31999L0060.pdf

31999L0060

Rådets direktiv 1999/60/EG av den 17 juni 1999 om att ändra direktiv 78/660/EEG beträffande ändring av belopp uttryckta i ecuEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 162 , 26/06/1999 s. 0065 - 0066RÅDETS DIREKTIV 1999/60/EG

av den 17 juni 1999

om att ändra direktiv 78/660/EEG beträffande ändring av belopp uttryckta i ecu

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 44.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag(1), särskilt artikel 53.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG och, genom hänvisning, i artikel 6 i direktiv 83/349/EEG(2) och artiklarna 20 och 21 i direktiv 84/253/EEG(3) innehåller gränsvärden uttryckta i ecu för balansomslutningen och nettoomsättningen under vilka medlemsstaterna kan bevilja undantag från nämnda direktiv.

(2) I enlighet med artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG skall rådet, med hänsyn till den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen, vart femte år på förslag av kommissionen se över och vid behov ändra beloppen uttryckta i ecu i det direktivet.

(3) Hittills har rådet tre gånger, i enlighet med artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG ändrat beloppen uttryckta i ecu genom direktiv 84/569/EEG(4), 90/604/EEG(5) och 94/8/EG(6).

(4) Den fjärde femårsperioden efter det att direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 antogs upphörde den 24 juli 1998 och det är således motiverat att se över dessa belopp.

(5) Under de senaste fem åren har ecun förlorat en del av sitt värde mätt i reella termer. På grundval av den ekonomiska och monetära utvecklingen inom gemenskapen är det nödvändigt att höja beloppen uttryckta i ecu.

(6) I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron(7) anges att från och med den 1 januari 1999 skall de deltagande medlemsstaternas valuta vara euron och att varje deltagande medlemsstats valuta skall till den fastställda omräkningskursen ersättas med euron. I rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron(8) föreskrivs att euron under övergångsperioden (1 januari 1999 - 31 december 2001) skall indelas i nationella valutaenheter enligt omräkningskurserna. Därför är det lämpligt att beloppen i detta direktiv uttrycks i euro. Belopp i euro som förekommer i detta direktiv skall i medlemsstater som antar euron omräknas till nationella valutaenheter enligt omräkningskurserna. Belopp i euro som förekommer i detta direktiv skall i medlemsstater som inte antar euron omräknas till nationella valutaenheter enligt de växelkurser som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 4 januari 1999.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Artikel 11 i direktiv 78/660/EEG skall ändras på följande sätt:

- i den första strecksatsen skall "balansomslutning: 2500000 ecu" ersättas med "balansomslutning: 3125000 euro",

- i den andra strecksatsen skall "nettoomsättning: 5000000 ecu" ersättas med "nettoomsättning: 6250000 euro".

2. Artikel 27 i direktiv 78/660/EEG skall ändras på följande sätt:

- i den första strecksatsen skall "balansomslutning: 10000000 ecu" ersättas med "balansomslutning: 12500000 euro",

- i den andra strecksatsen skall "nettoomsättning: 20000000 ecu" ersättas med "nettoomsättning: 25000000 euro".

3. Ändringen av de ovan angivna beloppen i euro skall utgöra den fjärde av de ändringar, som enligt artikel 53.2 i direktiv 78/660/EEG kan göras vart femte år.

Artikel 2

För medlemsstater som inte antar euron skall motsvarande belopp i nationell valuta vara det belopp som erhålls genom användning av den växelkurs som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den 4 januari 1999.

Artikel 3

1. De medlemsstater som avser att utnyttja den möjlighet som ges i artiklarna 11 och 27 i direktiv 78/660/EEG, ändrat genom detta direktiv, skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv när som helst efter dess offentliggörande. De skall genast informera kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 17 juni 1999.

På rådets vägnar

F. MÜNTEFERING

Ordförande

(1) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/8/EG (EGT L 82, 25.3.1994, s. 33).

(2) EGT L 193, 18.7.1983, s. 1.

(3) EGT L 126, 12.5.1984, s. 20.

(4) EGT L 314, 4.12.1984, s. 28.

(5) EGT L 317, 16.11.1990, s. 57.

(6) EGT L 82, 25.3.1994, s. 33.

(7) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(8) EGT L 162, 19.6.1997, s. 1.