Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006D0856.pdf

30.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 332/21


RÅDETS BESLUT

av den 13 november 2006

om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik

(kodifierad version)

(2006/856/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets beslut 91/115/EEG av den 25 februari 1991 om upprättandet av en kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). Av tydlighetsskäl bör det beslutet kodifieras.

(2)

Det finns ett behov av att, som en del av kommissionens fleråriga statistikprogram, upprätta ett flerårigt arbetsprogram inom området valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

(3)

Genom beslut 89/382/EEG, Euratom av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (5) upprättade rådet en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistikprogram, som består av företrädare för medlemsstaternas statistiska institut, för att säkerställa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen under det att statistikprogrammet utarbetas.

(4)

I medlemsstaterna utarbetas valuta- och bankstatistik av centralbankerna och finans- och betalningsbalansstatistik av olika institutioner, inklusive centralbankerna.

(5)

Det är nödvändigt för att uppnå ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom området valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik att kommissionen i utarbetandet och genomförandet av det fleråriga arbetsprogrammet för sådan statistik bistås av en kommitté som består av företrädare för de viktigaste berörda nationella institutionerna.

(6)

Med beaktande av den särskilda roll som de ovannämnda institutionerna spelar i medlemsstaterna är det nödvändigt att tillåta kommittén att själv välja sin ordförande.

(7)

Det finns, statistiskt sett, ett nära ömsesidigt beroende mellan å ena sidan valuta-, finans- och betalningsbalansområdet och å andra sidan vissa andra ekonomiska statistikområden.

(8)

Medlemsstaternas och gemenskapens institutioners ökade efterfrågan på bättre statistisk information nödvändiggör ett utökat samarbete mellan användarna och producenterna av valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En kommitté för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, nedan kallad ”kommitten”, upprättas härmed.

Artikel 2

Kommittén skall bistå kommissionen i utarbetandet och genomförandet av det fleråriga arbetsprogrammet för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik. Kommittén skall särskilt ha till uppgift att yttra sig om utvecklingen och samordningen av den valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik som behövs för den politik som förs av rådet, kommissionen och de olika kommittéer som bistår dem.

Kommittén kan höras om sin åsikt vad avser sambandet mellan å ena sidan valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik och å andra sidan viss annan ekonomisk statistik, särskilt sådan som ligger till grund för nationalräkenskaper. Kommitténs arbete samordnas med det arbete kommittén för statistikprogrammet utför.

Artikel 3

Kommissionen skall på eget initiativ rådgöra med kommittén, eller om så skulle vara fallet, efter en begäran från rådet eller från de kommittéer som bistår dem, om

a)

upprättandet av fleråriga gemenskapsprogram för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik,

b)

de åtgärder som kommissionen avser att vidta för att uppnå de mål som avses i de fleråriga programmen för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik samt medel och tidsplaner för programmens genomförande,

c)

alla övriga frågor, särskilt frågor om metodik, som uppstår i samband med upprättandet eller genomförandet av statistikprogrammet inom de berörda områdena.

Kommittén kan på eget initiativ yttra sig vad avser alla frågor som berör upprättandet av eller genomförandet av statistikprogrammet inom valuta-, finans- och betalningsbalansstatistikområdet.

Artikel 4

Kommittén kan på eget initiativ yttra sig vad avser alla frågor som berör statistik som är av gemensamt intresse för kommissionen och de nationella statistiska myndigheterna, å ena sidan, och Europeiska centralbanken (ECB) och de nationella centralbankerna, å andra sidan. I samband med fullgörandet av sina uppgifter skall kommittén vidarebefordra sitt yttrande till alla berörda parter.

Artikel 5

Kommittén skall vara sammansatt av upp till tre företrädare för varje medlemsstat, vilka skall företräda de institutioner som huvudsakligen handhar valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, av upp till tre företrädare för kommissionen och av upp till tre företrädare för ECB. Därutöver kan en företrädare för den ekonomiska och finansiella kommittén delta i kommitténs möten som observatör. Medlemsstaterna, kommissionen och ECB skall ha en röst var.

Företrädare för andra organisationer och personer som kan bidra till kommitténs diskussioner kan, om kommittén beslutar detta, delta i kommitténs möten.

Artikel 6

Kommittén skall välja sin ordförande i enlighet med de regler som den inför i sin arbetsordning.

Artikel 7

Kommittén skall fastställa sin egen arbetsordning.

Artikel 8

Beslut 91/115/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall anses som hänvisningar till detta beslut och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga II.

Utfärdat i Bryssel den 13 november 2006.

På rådets vägnar

E. TUOMIOJA

Ordförande


(1)  EUT C 97 E, 22.4.2004, s. 68.

(2)  EUT C 10, 14.1.2004, s. 27.

(3)  EGT L 59, 6.3.1991, s. 19. Beslutet ändrat genom beslut 96/174/EG (EGT L 51, 1.3.1996, s. 48).

(4)  Se bilaga I.

(5)  EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.


BILAGA I

Upphävt beslut och ändring av det

Rådets beslut 91/115/EEG

(EGT L 59, 6.3.1991, s. 19)

Rådet beslut 96/174/EG

(EGT L 51, 1.3.1996, s. 48)


BILAGA II

Jämförelsetabell

Beslut 91/115/EEG

Detta beslut

Artiklarna 1–3

Artiklarna 1–3

Artikel 3a

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Bilaga I

Bilaga II