Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009D0716.pdf

25.9.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 253/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 716/2009/EG

av den 16 september 2009

om inrättande av ett gemenskapsprogram till stöd för särskild verksamhet på området finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Den finansiella tjänstesektorn utgör en central del av den inre marknaden och är avgörande för att den europeiska ekonomin ska fungera väl och för global konkurrenskraft. En sund och dynamisk finanssektor kräver en solid reglerings- och tillsynsram som kan hantera de allt mer integrerade finansmarknaderna i gemenskapen.

(2)

Krisen på finansmarknaderna som startade 2007 har gjort att frågan om tillsynen över finansinstituten och finansiell rapportering och revision fått en central plats på gemenskapens politiska dagordning, och därför är det nödvändigt att skapa en välfungerande gemensam ram för den inre marknaden.

(3)

I en global ekonomi finns det även ett behov av att skapa likartade standarder i olika rättsordningar och att utveckla internationella standarder, inom ramen för en transparent och demokratiskt ansvarig process. Det är därför viktigt att gemenskapen har en roll i den internationella normgivningsprocessen för finansmarknaderna. Det är väsentligt att gemenskapens intressen är väl företrädda i denna internationella normgivningsprocess i syfte att säkerställa att dess intressen beaktas och att globala standarder håller hög kvalitet och är förenliga med gemenskapslagstiftningen.

(4)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (3) (IAS-förordningen) bör internationella redovisningsstandarder (International Financial Reporting Standards, IFRS) införlivas i gemenskapslagstiftningen och tillämpas av företag vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i gemenskapen, under förutsättning att IFRS uppfyller kriterierna i IAS-förordningen. IFRS spelar därför en viktig roll för den inre marknadens funktion, och gemenskapen har således ett direkt intresse av att säkerställa att den process inom vars ram IFRS utvecklas och godkänns resulterar i standarder som är förenliga med regelverket för den inre marknaden.

(5)

IFRS utfärdas av International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar till dem av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), två organ inom International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Det är därför viktigt att införa lämpliga finansieringsformer för IASCF.

(6)

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) bildades i mars 2001 av europeiska organisationer som företräder emittenter, investerare samt redovisnings- och revisionsspecialister som är delaktiga i utarbetandet av finansiella rapporter. I enlighet med IAS-förordningen avger EFRAG yttranden till kommissionen om huruvida en redovisningsstandard som utfärdats av IASB eller en tolkning som utfärdats av IFRIC och som inväntar godkännande är förenlig med gemenskapslagstiftningen. EFRAG används också allt oftare som en plattform för att ge tekniska underlag i ett tidigare led avseende utkast till redovisningsstandarder.

(7)

Med hänsyn till EFRAG:s nyckelroll när det gäller att stödja lagstiftningen och politiken för den inre marknaden och företräda europeiska intressen i normgivningsprocessen på internationell nivå, är det nödvändigt för gemenskapen att bidra till EFRAG:s finansiering.

(8)

På området lagstadgad revision upprättades Public Interest Oversight Board (PIOB) 2005 av övervakningsgruppen Monitoring Group, som är en internationell organisation som ansvarar för att övervaka reformen av styrelseformerna för Internationella revisorsförbundet (International Federation of Accountants, IFAC). PIOB:s roll är att övervaka processen som leder fram till att internationella revisionsstandarder (ISA) antas och andra verksamheter av allmänt intresse som genomförs av IFAC. ISA får antas för tillämpning i gemenskapen under förutsättning, i synnerhet, att de har tagits fram i laga ordning och under vederbörlig offentlig tillsyn och öppenhet i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning (4).

(9)

Införlivandet av ISA med gemenskapslagstiftningen och PIOB:s nyckelroll för att se till att de uppfyller kraven i direktiv 2006/43/EG innebär att gemenskapen har ett direkt intresse av att säkerställa att den process inom vars ram dessa standarder utvecklas och godkänns resulterar i standarder som är förenliga med regelverket för den inre marknaden. Det är därför viktigt att säkerställa lämpliga finansieringsformer för PIOB.

(10)

Det är därför lämpligt att inrätta ett gemenskapsprogram (”programmet”) som gör det möjligt att samfinansiera verksamheterna vid EFRAG, IASCF och PIOB, vilka, i enlighet med artikel 162 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (5) arbetar för att uppnå mål av allmänt europeiskt intresse genom att utarbeta eller godkänna standarder eller övervaka standardiseringsprocessen på området finansiell rapportering och revision.

(11)

Det är även lämpligt att ge bidrag till de tre juridiska stödstrukturerna, som uteslutande har till syfte att tillhandahålla administrativt stöd till europeiska värdepapperstillsynskommittén, inrättad genom kommissionens beslut 2009/77/EG (6), kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter, inrättad genom kommissionens beslut 2009/78/EG (7), och kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner, inrättad genom kommissionens beslut 2009/79/EG (8) (tillsammans ”tillsynskommittéerna”), för genomförandet av deras mandat och projekt som avser tillsynskonvergens, särskilt fortbildning av anställda vid de nationella tillsynsmyndigheterna och projektledare för IT-projekt.

(12)

Finanskrisen har visat på det omedelbara behovet av framsteg på området tillsynskonvergens och förstärkt samarbete. Gemenskapen bör därför bidra finansiellt till tillsynskommittéernas särskilda åtgärder för att sådana framsteg ska kunna göras.

(13)

Det är mycket viktigt att på ett enhetligt sätt genomföra och tillämpa gemenskapslagstiftningen på området finansiella tjänster när det gäller tillsynen, för att avlägsna återstående hinder för en väl fungerande inre marknad. Detta mål kan uppnås på ett effektivt och ändamålsenligt sätt genom att tillsynskommittéerna tillhandahåller bättre gemensam fortbildning för personalen vid de nationella tillsynsmyndigheterna och utvecklar gemensamma IT-instrument.

(14)

Organ som är verksamma på tillsyns-, redovisnings- och revisionsområdet är i hög grad beroende av finansiering, men trots de viktiga roller de har i gemenskapen åtnjuter ingen av de föreslagna stödmottagarna i programmet för närvarande något som helst ekonomiskt stöd från gemenskapens budget, vilket kan inverka på deras förmåga att fullfölja sina respektive uppdrag som är av avgörande betydelse för den inre marknadens funktion.

(15)

Samfinansiering av gemenskapen innebär att stödmottagarna garanteras en tydlig, stabil, diversifierad, sund och adekvat finansiering och att de på ett oberoende och effektivt sätt kan fullgöra sina uppdrag.

(16)

En tillräcklig finansiering bör anslås genom ett gemenskapsbidrag till tillsynskommittéernas arbete och till fastställandet av internationella redovisnings- och revisionsstandarder, och särskilt till IASCF, inbegripet EFRAG och PIOB.

(17)

Gemenskapsfinansiering bör, i synnerhet när det gäller IASCF, endast ges under förutsättning att de reformer av styrelseformerna som gemenskapen har krävt verkligen genomförs.

(18)

Tillsynskommittéerna bör varje år när de överlämnar sina förslag till arbetsprogram till Europaparlamentet, rådet och kommissionen, i enlighet med vad som krävs i Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2008 (9) och rådets slutsatser av den 14 maj 2008, inkludera i dessa arbetsprogram ett avsnitt där de redogör för de verksamheter som har finansierats inom ramen för programmet under det aktuella året, och särskilt ange de berörda beloppen och resultatet av de verksamheter som finansierats samt en beskrivning av de verksamheter som tillsynskommittéerna avser lägga fram inför kommissionen under det kommande året för finansiering inom ramen för programmet.

(19)

IASCF och EFRAG genomgår för närvarande, utöver ändringen i finansieringsmönster, en reformering av sina styrelseformer, som finanskrisen betonat behovet av och som syftar till att säkerställa att deras strukturer och förfaranden säkerställer deras förmåga att fullfölja sitt uppdrag i det allmänna intresset på ett oberoende, effektivt, transparent och demokratiskt ansvarigt sätt. Vikten av dessa reformer betonades i rapporten från högnivågruppen för finanstillsyn med Jacques de Larosière som ordförande (de Larosière-gruppen) av den 25 februari 2009, i kommissionens meddelande inför Europeiska rådets vårmöte den 4 mars 2009 med titeln ”Främja återhämtning i Europa” och av G20-gruppens möte den 2 april 2009. Dessa reformer bör vara genomförda innan gemenskapens samfinansiering påbörjas. När det gäller IASCF bör reformerna bland annat bemöta de förväntningar som anges i Europaparlamentets resolution av den 24 april 2008 om de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) och styrningen av International Accounting Standards Board (IASB) och i rådets slutsatser av den 8 juli 2008, särskilt när det gäller att inrätta övervakningsorganet med relevanta befogenheter och en lämplig sammansättning, öka transparens och legitimitet avseende IASCF:s processer för att fastställa standarder och bestämma dagordningen, förbättra effektiviteten för Standards Advisory Council och formalisera konsekvensbedömningarnas roll som en del av IASB:s process.

(20)

Stödmottagare som driver internationell verksamhet i tredjeländer, t.ex. PIOB och IASCF, bör inte längre kunna komma i åtnjutande av gemenskapens samfinansiering om de efter de första två åren av samfinansiering inte har gjort avsevärda framsteg när det gäller att säkerställa att neutrala finansieringsarrangemang har inrättats för huvuddelen av deras totala finansiering, inbegripet från parter i tredjeländer.

(21)

Enligt direktiv 2006/43/EG ska medlemsstaterna inrätta oberoende tillsynsorgan på området revision. Den senaste tidens händelser på marknaden har dock påvisat brister inom många områden, bland annat i fråga om revision. För att förbättra kvaliteten på revisionen i Europeiska unionen bör kommissionen senast den 1 juli 2010 lägga fram en rapport för att stärka det europeiska samarbetet för tillsyn av revisionsföretag.

(22)

Finanskrisen kan komma att leda till att nya organ inrättas på gemenskapsnivå eller på internationell nivå med ett mandat som täcker gemenskapsmål liknande dem som stödmottagarna i programmet har.

(23)

Det bör vara möjligt att inkludera sådana organ som nya stödmottagare i programmet, under förutsättning att de uppfyller de kriterier för berättigande som fastställs i detta beslut.

(24)

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (10).

(25)

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att välja nya stödmottagare för programmet och att ändra bilagan i enlighet med detta. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(26)

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (11) (budgetförordningen) samt förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002, vilka slår vakt om gemenskapens finansiella intressen, måste tillämpas med beaktande av principerna om enkelhet och konsekvens i valet av budgetinstrument, en begränsning av de fall där kommissionen behåller direkt ansvar för genomförande och administration samt den nödvändiga nivån på proportionalitet mellan resurserna och den administrativa bördan i samband med användningen av dessa.

(27)

Finanskrisen har visat att det är nödvändigt att reformera reglerings- och tillsynsmodellerna för Europeiska unionens finanssektor. I sitt meddelande med titeln ”Främja återhämtning i Europa” meddelade kommissionen att den har för avsikt att lägga fram nödvändiga lagstiftningsförslag med vederbörlig hänsyn till de Larosière-gruppens slutsatser. Europeiska rådet av den 19 och 20 mars 2009 höll med om att det finns ett behov av att förbättra regleringen och tillsynen av de finansiella instituten i Europeiska unionen, på grundval av de Larosière-gruppens rapport. Kommissionen bör snarast möjligt lägga fram relevanta förslag inför Europaparlamentet och rådet och under alla omständigheter senast den 1 juli 2010.

(28)

Detta beslut bör ge möjlighet att samfinansiera verksamheten i vissa organ som arbetar för att uppnå mål av allmänt intresse för gemenskapen i gemenskapsövergripande frågor på området finansiella tjänster och att utarbeta standarder, godkänna standarder eller övervaka normgivningsprocessen på området finansiell rapportering och revision.

(29)

Gemenskapsfinansiering föreslås för ett väl definierat och begränsat antal av de viktigaste organen på området finansiella tjänster. Inom den nuvarande institutionella ramen kommer de nya finansieringslösningarna att säkerställa en stabil, diversifierad, sund och adekvat finansiering för att göra det möjligt för de relevanta organen att utföra sitt gemenskapsrelaterade uppdrag eller uppdrag i gemenskapens allmänna intresse på ett oberoende och effektivt sätt. Finansiellt stöd kommer att beviljas i enlighet med villkoren i budgetförordningen och i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

(30)

Eftersom målen för detta beslut inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av dess omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta beslut inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Ett gemenskapsprogram (nedan kallat programmet) inrättas härmed för perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2013 för att stödja verksamheten i organ som bidrar till att uppnå målen för gemenskapspolitiken i fråga om tillsynskonvergens och samarbete på området finansiella tjänster samt i fråga om finansiell rapportering och revision.

Artikel 2

Mål

1.   Programmets allmänna syfte är att förbättra villkoren för den inre marknadens funktion genom att stödja vissa organs drift, verksamhet eller åtgärder inom områdena finansiella tjänster, finansiell rapportering och revision.

2.   Programmet täcker följande verksamheter:

a)

Verksamhet till stöd för genomförandet av gemenskapspolitik som syftar till att uppnå tillsynskonvergens, särskilt genom fortbildning av personal vid nationella tillsynsmyndigheter och styrning av IT-projekt inom området finansiella tjänster.

b)

Verksamhet för att utarbeta eller bidra till utarbetandet av standarder, tillämpa, bedöma eller övervaka standarder eller utöva tillsyn över normgivningsprocesser till stöd för genomförandet av gemenskapens politik på området finansiell rapportering och revision.

3.   Tillsynskommittéernas oberoende enligt besluten 2009/77/EG, 2009/78/EG och 2009/79/EG får inte undergrävas till följd av genomförandet av programmet.

Artikel 3

Tillträde till programmet

En stödmottagare ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigad till gemenskapsfinansiering:

a)

Stödmottagaren ska vara en juridisk person som bedriver verksamhet utan vinstsyfte med målet att främja allmänintresset och som arbetar för mål av allmänt europeiskt intresse enligt artikel 162 i förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

b)

Stödmottagaren får inte vid tidpunkten för beviljandet av bidraget befinna sig i någon av de situationer som anges i artikel 93.1, 94 eller 96.2 a i budgetförordningen.

Artikel 4

Programmets stödmottagare

1.   De stödmottagare som förtecknas i bilagan ska kunna beviljas bidrag inom ramen för programmet.

2.   Stödmottagare som driver internationell verksamhet i tredjeländer, t.ex. IASCF och PIOB, ska inte längre kunna beviljas bidrag inom ramen för programmet om de efter de första två åren av samfinansiering inte har gjort avsevärda framsteg när det gäller att säkerställa att neutrala finansieringsarrangemang har inrättats för huvuddelen av deras totala finansiering, inbegripet från parter i tredjeländer.

Artikel 5

Beviljande av bidrag

1.   Kommissionen ska tillhandahålla finansiering inom ramen för programmet i form av bidrag och endast efter det att ett lämpligt arbetsprogram och en beräknad total budget överlämnats.

2.   Gemenskapsfinansiering ska beviljas i form av driftsbidrag eller åtgärdsbidrag och ska omfattas av följande villkor:

a)

För de stödmottagare som anges i avsnitt A i bilagan ska gemenskapsfinansieringen beviljas i form av driftsbidrag.

b)

För de stödmottagare som förtecknas i avsnitt B i bilagan

i)

får stödmottagarna välja mellan ett åtgärdsbidrag eller ett driftsbidrag, och

ii)

när stödmottagaren överlämnar sitt arbetsprogram och beräknade totala budget till kommissionen i enlighet med punkt 1, ska stödmottagaren ge kommissionen en skriftlig bekräftelse på att stödansökan inte undergräver oberoendet för den tillsynskommitté till vilken den berörda stödmottagaren tillhandahåller en administrativ stödfunktion.

3.   Driftsbidrag ska endast beviljas för att finansiera stödmottagarnas driftskostnader och driftsutlägg, inklusive den löpande driften av deras sekretariat och ersättningen till deras anställda.

Administrationsbidrag ska, om de förnyas, inte automatiskt trappas ned.

4.   Åtgärdsbidrag ska bara beviljas för verksamhet som anges i artikel 6 och ska omfattas av följande villkor:

a)

De ska uteslutande ha till syfte att göra det möjligt för de stödmottagare som förtecknas i avsnitt B i bilagan att tillhandahålla en administrativ stödfunktion till tillsynskommittéerna för att utveckla och genomföra de projekt som fastställs i besluten om åtgärdsbidragen.

b)

Den administrativa stödfunktion som de stödmottagare som förtecknas i avsnitt B i bilagan har ska tydligt anges i deras respektive stadgar.

Den administrativa stödfunktionen som avses i led b ska vara det enda verksamhetsändamålet för de stödmottagare som förtecknas i avsnitt B i bilagan och ska inkludera utförandet av de arbetsuppgifter som föreskrivs i artikel 6 till förmån för tillsynskommittéerna.

5.   Kommissionen ska besluta om bidragsbeloppen och om den maximala finansieringsprocenten samt offentliggöra dessa beslut.

Artikel 6

Stödmottagares verksamhet som är berättigande för åtgärdsbidrag

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2.3, 3 och 5, ska följande verksamhet anses vara berättigande för åtgärdsbidrag som specifika projekt med en gemenskapsdimension:

a)

IT-projekt.

b)

Fortbildningsprogram och program för tillfällig utstationering av personal från nationella tillsynsmyndigheter.

c)

Anordnande av konferenser, seminarier, fortbildningsaktiviteter och expertmöten.

d)

Utarbetande och utgivning av publikationer, förberedande och genomförande av övrig informationsverksamhet.

e)

Forskningsverksamhet och förberedande av undersökningar.

f)

Andra specifika stödåtgärder av betydelse för gemenskapslagstiftningen eller gemenskapspolitiken på redovisnings- och revisionsområdet eller på området tillsynskonvergens och samarbete.

Artikel 7

Val av nya stödmottagare

1.   Kommissionen får välja nya stödmottagare för programmet och ändra bilagan i enlighet med detta. Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av detta beslut genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 13.2.

2.   För att vara behörig som ny stödmottagare ska ett organ uppfylla de kriterier som anges i artikel 3 och åtminstone ett av följande kriterier:

a)

Vara en direkt efterträdare till en av de stödmottagare som förtecknas i bilagan.

b)

Bedriva verksamhet till stöd för genomförandet av gemenskapspolitik i syfte att uppnå tillsynskonvergens och samarbete på området finansiella tjänster.

c)

Vara direkt delaktigt i arbetet med att utveckla eller bidra till utvecklingen av internationella standarder, tillämpa, bedöma eller övervaka dessa standarder eller standardiseringsprocesser till stöd för genomförandet av gemenskapspolitik på området finansiell rapportering och revision.

3.   Ett organ som valts ut av kommissionen som ny stödmottagare får,

a)

om det uppfyller de kriterier som anges i punkt 2 a i denna artikel, tilldelas det bidrag dess i bilagan förtecknade företrädare mottog, under förutsättning att det berörda organet, om det handlar om ett åtgärdsbidrag, också uppfyller de kriterier för bidragsberättigad verksamhet som anges i artikel 6, eller

b)

om det uppfyller de kriterier för bidragsberättigad verksamhet som anges i artikel 6 och kriterierna i punkt 2 b eller c i den här artikeln, tilldelas ett åtgärdsbidrag.

Enligt led b i första stycket får inte beloppet för den maximalt tillgängliga finansieringen inom ramen för åtgärdsbidraget årligen överskrida de outnyttjade anslagen inom ramen för de bidrag som beviljats för särskilda åtgärder eller driftsbidrag enligt artikel 9.

Artikel 8

Insyn

Varje stödmottagare som erhållit finansiering inom ramen för programmet ska på en framträdande plats, exempelvis på en webbplats på Internet, i en publikation eller i en årsrapport, ange att den erhållit finansiering från Europeiska unionens budget.

Artikel 9

Finansiella bestämmelser

1.   Finansieringsramen för genomförandet av detta beslut ska vara 38 700 000 EUR för perioden 2010–2013. Inom denna finansieringsram ska åtagandebemyndiganden för de stödmottagare som förtecknas i avsnitt B i bilagan uppgå till minst 13 500 000 EUR, för IASCF till högst 12 750 000 EUR och för EFRAG till högst 11 250 000 EUR.

2.   De årliga anslag som tilldelas i enlighet med detta beslut ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

3.   När kommissionen i samband med det preliminära budgetförslaget lämnar in sin första anslagsbegäran till budgetmyndigheten avseende IASCF, ska den en månad före inlämnandet av denna begäran tillhandahålla en rapport om reformerna av IASCF:s styrelseformer, som ska överlämnas till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska på ett lämpligt sätt bedömas av Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska fokusera på styrelsestrukturen och styrelseprocesserna, inbegripet övervakningsorganets befogenheter och sammansättning, och särskilt på organets förmåga att utföra sina uppgifter i det allmänna intresset på ett transparent och effektivt sätt. I rapporten ska det även uppges vilka framsteg som gjorts med färdplanerna när det gäller tredjeländers tillämpning av IFRS för sina inhemska emittenter.

4.   När kommissionen i samband med det preliminära budgetförslaget lämnar in sin första anslagsbegäran till budgetmyndigheten avseende det år som följer på de första två åren av finansiering av IASCF och PIOB, ska den en månad före inlämnandet av denna begäran tillhandahålla en rapport om huruvida IASCF och PIOB har gjort avsevärda framsteg för att se till att neutrala finansieringsarrangemang har inrättats för huvuddelen av deras totala finansiering, inbegripet från parter i tredjeländer. Rapporten ska på ett lämpligt sätt bedömas av Europaparlamentet och rådet för att fastställa huruvida neutrala finansieringsarrangemang har inrättats för huvuddelen av deras totala finansiering, inbegripet från parter i tredjeländer.

Artikel 10

Genomförande

Kommissionen ska anta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta beslut i enlighet med de förfaranden som anges i budgetförordningen och förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002.

Artikel 11

Övervakning

1.   Kommissionen ska säkerställa

a)

att stödmottagaren årligen, för åtgärder som finansieras via programmet inom ramen för ett åtgärdsbidrag, lämnar in tekniska och finansiella rapporter om hur arbetet framskrider och en slutrapport efter det att åtgärden avslutats, och

b)

att stödmottagaren årligen, för alla arbetsprogram som finansieras genom programmet inom ramen för ett driftsbidrag, lämnar in en verksamhets- och finansrapport om genomförandet av arbetsprogrammet och en slutrapport vid utgången av den period som ger rätt till gemenskapsfinansiering.

Kommissionen ska fastställa formen för och innehållet i de rapporter som avses i leden a och b.

2.   Utan att det påverkar den revision som revisionsrätten utför tillsammans med det behöriga nationella revisionsorganet eller avdelningen i enlighet med artikel 248 i fördraget eller den kontroll som utförs i enlighet med artikel 279.1 första stycket b i samma fördrag, får kommissionens tjänstemän och andra anställda genomföra kontroller på plats, inklusive stickprovskontroller, av åtgärder som finansieras enligt programmet och i enlighet med rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (12). Vid behov ska utredningar utföras av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 (13).

3.   Kommissionen ska säkerställa att kontrakt och avtal som ingås i samband med genomförandet av programmet särskilt innehåller bestämmelser om övervakning och finansiell kontroll som ska utföras av kommissionen (eller med kommissionens bemyndigande), inklusive av Olaf, och om revision som utförs av revisionsrätten, om nödvändigt genom kontroller på platsen.

4.   Kommissionens personal och extern personal med bemyndigande från kommissionen ska ges lämpligt tillträde, särskilt tillträde till mottagarens kontorslokaler och tillgång till alla upplysningar, även i elektronisk form, som behövs för att utföra sådan revision.

5.   Revisionsrätten och Olaf ska ha samma rättigheter som kommissionen, särskilt när det gäller tillträde till lokaler och tillgång till handlingar.

6.   Mottagarna av driftsbidrag eller åtgärdsbidrag ska ge kommissionen tillgång till alla verifikationer, inbegripet de granskade räkenskaperna, beträffande utgifter som uppkommit under det år bidraget betalats, under fem år efter den sista utbetalningen. Mottagaren av bidrag ska i förekommande fall se till att handlingar som styrker utgifter och som finns hos samarbetsparter eller medlemmar ställs till kommissionens förfogande.

7.   På grundval av de rapporter och stickprovskontroller som avses i punkterna 1 och 2 ska kommissionen se till att storleken på eller villkoren för tilldelning av det ursprungligen godkända finansiella stödet samt tidsplanen för utbetalningarna vid behov anpassas.

8.   Kommissionen ska se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att kontrollera att åtgärder som finansieras genomförs korrekt och i enlighet med bestämmelserna i detta beslut och i budgetförordningen.

Artikel 12

Skydd av gemenskapens ekonomiska intressen

1.   Kommissionen ska, när verksamhet som finansieras inom ramen för programmet genomförs, se till att gemenskapens ekonomiska intressen skyddas genom förebyggande åtgärder mot bedrägeri, korruption och annan olaglig verksamhet, genom att göra effektiva kontroller och genom att återkräva felaktigt utbetalda belopp samt genom att tillämpa effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner, för det fall att oegentligheter upptäcks, i enlighet med rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 (14), förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 och förordning (EG) nr 1073/1999.

2.   När det gäller den gemenskapsverksamhet som finansieras genom programmet avses med ”oegentligheter”, i enlighet med artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapslagstiftningen till följd av en ekonomisk aktörs handling eller försummelse som inverkar eller skulle kunna inverka menligt på Europeiska unionens allmänna budget eller på budgetar som förvaltas av gemenskaperna, antingen genom att inkomster från egna medel som upptas direkt på gemenskapernas vägnar minskas eller går förlorade eller genom en omotiverad utgiftspost.

3.   Kommissionen ska se till att finansiellt stöd som har beviljats för en åtgärd minskas, hålls inne eller återkrävs om det visar sig att oegentligheter har förekommit, inklusive att bestämmelser i detta beslut, det enskilda beslutet eller kontraktet eller avtalet om finansiellt stöd inte har följts, eller om det visar sig att åtgärden ändrats på ett sätt som står i strid med projektets karaktär eller genomförandevillkor, utan att kommissionens godkännande har begärts.

4.   Om tidsfristerna inte har iakttagits eller om åtgärdens genomförande utvecklas så att endast en del av det tilldelade finansiella stödet är berättigat, ska stödmottagaren inkomma med ett yttrande till kommissionen inom en viss tid. Om stödmottagaren inte ger något tillfredsställande svar, får kommissionen inställa utbetalningen av det återstående ekonomiska stödet och begära återbetalning av belopp som redan har betalats ut.

5.   Kommissionen ska se till att alla felaktigt utbetalda belopp återbetalas. Ränta ska läggas till belopp som inte återbetalas i tid, i enlighet med villkoren i budgetförordningen.

Artikel 13

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av en kommitté.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 14

Utvärdering

1.   Kommissionen ska senast sex månader innan programmet löper ut överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av programmets målsättningar. Denna rapport ska bland annat grundas på de årsrapporter som avses i artikel 11.1.

Denna rapport ska åtminstone utvärdera programmets samlade relevans och samstämmighet, effektiviteten i genomförandet av programmet och de olika åtgärdernas totala och enskilda effektivitet när det gäller att uppnå de målsättningar som anges i artikel 2.

Rapporten ska överlämnas till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén för kännedom.

2.   Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med fördraget besluta om huruvida programmet ska fortsätta efter den 31 december 2013.

3.   Kommissionen ska så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 1 juli 2010 för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om huruvida det krävs ytterligare reformer av systemet för finanstillsyn i Europeiska unionen med beaktande av befogenheterna enligt fördraget, och ska vid behov lägga fram nödvändiga lagstiftningsförslag.

4.   Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet, tillsammans med det preliminära budgetförslaget för 2011, lägga fram en rapport om möjliga justeringar av den totala finansieringsramen när det gäller åtagandebemyndiganden till de stödmottagare som förtecknas i avsnitt B i bilagan.

5.   Kommissionen ska senast den 1 juli 2010 lägga fram en rapport om att stärka det europeiska samarbetet för tillsyn av revisionsföretag.

Artikel 15

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  Yttrande av den 25 mars 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 6 maj 2009 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 27 juli 2009.

(3)  EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 157, 9.6.2006, s. 87.

(5)  EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

(6)  EUT L 25, 29.1.2009, s. 18.

(7)  EUT L 25, 29.1.2009, s. 23.

(8)  EUT L 25, 29.1.2009, s. 28.

(9)  Europaparlamentets resolution av den 9 oktober 2008 med rekommendationer till kommissionen om uppföljningen av Lamfalussyprocessen: framtida tillsynsstrukturer (ännu ej offentliggjord i EUT).

(10)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(12)  EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.

(14)  EGT L 312, 23.12.1995, s. 1.


BILAGA

De stödmottagare som avses i detta beslut ska vara följande:

Avsnitt A

Stödmottagare inom området finansiell rapportering:

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF).

Stödmottagare inom revisionsområdet:

Public Interest Oversight Board (PIOB).

Avsnitt B

Organ vars ändamål är att ge administrativt stöd till europeiska värdepapperstillsynskommittén, kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter och kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner:

För kommittén för europeiska banktillsynsmyndigheter (CEBS), CEBS Secretariat Limited, ett bolag bildat i Förenade kungariket som ett s.k. UK limited company by guarantee without share capital, med säte i London och registrerat hos Companies House med nummer 5161108.

För europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR), en fransk ideell organisation (association loi 1901), med säte i Paris och registrerad hos ”préfecture de police” med nummer 441545308.

För kommittén för europeiska myndigheter med tillsyn över försäkringar och tjänstepensioner (CEIOPS), en tysk ideell organisation (eingetragener Verein [e.V.]), med säte i Frankfurt och registrerad hos Amtsgericht Frankfurt am Main med nummer VR 12777.