Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010R0407.pdf

12.5.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 118/1


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 407/2010

av den 11 maj 2010

om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 122.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 122.2 i fördraget kan ekonomiskt bistånd från unionen beviljas en medlemsstat som har svårigheter eller allvarligt hotas av stora svårigheter till följd av exceptionella händelser utanför dess kontroll.

(2)

Sådana svårigheter kan orsakas av en allvarlig försämring i den internationella ekonomiska och finansiella miljön.

(3)

Den globala finanskris och konjunkturnedgång, utan tidigare motstycke, som drabbat världen de senaste två åren har allvarligt skadat den ekonomiska tillväxten och den finansiella stabiliteten och medfört en kraftig försämring av medlemsstaternas underskott och skuldnivåer.

(4)

Den tilltagande finansiella krisen har medfört en allvarlig försämring av lånevillkoren för flera medlemsstater, som går utöver vad som kan förklaras med ekonomiska grundprinciper. Om inte brådskande åtgärder vidtas skulle denna situation, i detta läge, kunna utgöra ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten i Europeiska unionen i dess helhet.

(5)

För att åtgärda denna exceptionella situation, som ligger utanför medlemsstaternas kontroll, framstår det som nödvändigt att omedelbart införa en unionsstabiliseringsmekanism för att bevara den finansiella stabiliteten i Europeiska unionen. En sådan mekanism skulle göra det möjligt för unionen att på ett samordnat, snabbt och effektivt sätt lösa akuta problem i en enskild medlemsstat. Den kommer att aktiveras inom ramen för ett gemensamt bistånd från EU/Internationella valutafonden (IMF).

(6)

Mot bakgrund av de speciella finansiella konsekvenserna kräver besluten om att bevilja ekonomiskt bistånd från unionen i enlighet med denna förordning genomförandebefogenheter, vilka bör tillerkännas rådet.

(7)

Aktiveringen av denna mekanism bör vara förenad med strikta villkor i fråga om den ekonomiska politiken, för att bevara de offentliga finansernas hållbarhet i den mottagande medlemsstaten och återställa dess förmåga att finansiera sig själv på finansmarknaderna.

(8)

Kommissionen bör regelbundet granska om de exceptionella omständigheter som hotar den finansiella stabiliteten för Europeiska unionen som helhet fortfarande föreligger.

(9)

Det existerande system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstater utanför euroområdet som upprättades genom rådets förordning (EG) nr 332/2002 (1) bör kvarstå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

För att bevara den finansiella stabiliteten i Europeiska unionen fastställs i denna förordning de villkor och förfaranden enligt vilka ekonomiskt bistånd från unionen får beviljas en medlemsstat som genomgår, eller allvarligt hotas av, en allvarlig ekonomisk eller finansiell störning till följd av exceptionella händelser utanför dess kontroll, med beaktande av den eventuella tillämpningen av det befintliga systemet för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans utanför euroområdet, som upprättades genom förordning (EG) nr 322/2002.

Artikel 2

Form för det ekonomiska biståndet från unionen

1.   Unionens ekonomiska bistånd enligt denna förordning ska ha formen av ett lån eller en kreditlina till den berörda medlemsstaten.

I detta syfte ska kommissionen, på grundval av ett beslut som fattats av rådet enligt artikel 3, vara bemyndigad att uppta lån på kapitalmarknaderna eller hos finansinstitut i Europeiska unionens namn.

2.   Det utestående beloppet av lån eller kreditlinjer som beviljas medlemsstater enligt denna stabiliseringsmekanism ska begränsas till den tillgängliga marginalen under taket för egna medel för betalningsbemyndiganden.

Artikel 3

Förfarande

1.   Den medlemsstat som ansöker om ekonomiskt bistånd från unionen ska tillsammans med kommissionen och i samarbete med Europeiska centralbanken (ECB) göra en bedömning av sina finansiella behov och lägga fram ett utkast till ekonomiskt och finansiellt saneringsprogram till kommissionen och ekonomiska och finansiella kommittén.

2.   Unionens ekonomiska bistånd ska beviljas genom ett beslut som antas av rådet med kvalificerad majoritet på grundval av ett förslag från kommissionen.

3.   Beslutet om att bevilja ett lån ska innehålla:

a)

beloppet, genomsnittlig löptid, beräkningsformel, högsta antal trancher, tillgänglighetsperioden för det ekonomiska biståndet från unionen och andra närmare tillämpningsföreskrifter som krävs för biståndet,

b)

de allmänna ekonomipolitiska villkor som är kopplade till unionens ekonomiska bistånd, vilka syftar till att återupprätta en sund ekonomisk eller finansiell situation i den mottagande medlemsstaten och att återställa dess förmåga att finansiera sig själv på finansmarknaderna, och

c)

ett godkännande av det saneringsprogram som har utarbetats av den mottagande medlemsstaten för att uppfylla de ekonomiska villkoren för unionens ekonomiska bistånd,

4.   Beslutet om att bevilja en kreditlinje ska innehålla:

a)

beloppet, avgiften för öppnandet av kreditlinjen, den beräkningsformel som ska tillämpas på utbetalningen av medel och tillgänglighetsperioden för unionens ekonomiska bistånd och andra närmare tillämpningsföreskrifter som krävs för biståndet,

b)

de allmänna ekonomipolitiska villkor som är kopplade till unionens ekonomiska bistånd, vilka syftar till att återupprätta en sund ekonomisk eller finansiell situation i den berörda medlemsstaten; dessa villkor kommer att definieras av kommissionen i samråd med ECB, och

c)

ett godkännande av det saneringsprogram som utarbetats av den mottagande medlemsstaten för att uppfylla de ekonomiska villkoren för unionens ekonomiska bistånd.

5.   Kommissionen och den berörda medlemsstaten ska ingå ett samförståndsavtal i vilket de allmänna ekonomipolitiska villkor som rådet fastställt närmare anges. Kommissionen ska översända samförståndsavtalet till Europaparlamentet och rådet.

6.   Kommissionen ska, i samråd med ECB, göra en ny granskning av de allmänna ekonomiskpolitiska villkor som avses i punkterna 3 b och 4 b minst var sjätte månad och med den mottagande medlemsstaten diskutera de förändringar av dess saneringsprogram som kan behövas.

7.   Rådet ska med kvalificerad majoritet och på grundval av ett förslag från kommissionen besluta om alla anpassningar som ska göras av de ursprungliga allmänna ekonomipolitiska villkoren och godkänna det reviderade saneringsprogram som utarbetas av den mottagande medlemsstaten.

8.   I den händelse man planerar en finansiering utanför unionen som omfattas av ekonomipolitiska villkor, exempelvis från Internationella valutafonden, ska den berörda medlemsstaten först samråda med kommissionen. Kommissionen ska undersöka vilka möjligheter som finns tillgängliga inom ramen för unionens system för ekonomiskt bistånd och om de planerade ekonomiskpolitiska villkoren är förenliga med den berörda medlemsstatens åtaganden för genomförandet av rådets rekommendationer och rådets beslut antagna på grundval av artikel 121, artikel 126 och artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Kommissionen ska informera ekonomiska och finansiella kommittén.

Artikel 4

Utbetalning av lånet

1.   Lånet ska som regel betalas ut i trancher.

2.   Kommissionen ska löpande pröva om den mottagande medlemsstatens ekonomiska politik överensstämmer med dess saneringsprogram och med de villkor som fastställs av rådet i enlighet med artikel 3.3 b. Medlemsstaten ska i detta syfte ställa all nödvändig information till kommissionens förfogande och oreserverat samarbeta med kommissionen.

3.   På grundval av resultaten av en sådan prövning ska kommissionen besluta om utbetalning av ytterligare trancher.

Artikel 5

Frigörande av medel

1.   Den mottagande medlemsstaten ska i förväg underrätta kommissionen om sin avsikt att ta ut medel från sin kreditlinje. Närmare bestämmelser ska fastställas i det beslut som avses i artikel 3.4.

2.   Kommissionen ska löpande pröva om den mottagande medlemsstatens ekonomiska politik överensstämmer med dess saneringsprogram och med de villkor som fastställs av rådet i enlighet med artikel 3.4 b. Den medlemsstaten ska för detta ändamål ställa all nödvändig information till kommissionens förfogande och oreserverat samarbeta med kommissionen.

3.   På grundval av resultaten av en sådan prövning ska kommissionen besluta om frigörande av medel.

Artikel 6

Upplåning och utlåning

1.   De transaktioner som sker i samband med upplåning och utlåning enligt artikel 2 ska ske i euro.

2.   De närmare villkoren rörande de successiva trancher som utbetalas av unionen med hjälp av systemet för ekonomiskt bistånd ska vara föremål för förhandlingar mellan den mottagande medlemsstaten och kommissionen.

3.   När beslutet om ett lån har fattats av rådet ska kommissionen ha befogenhet att ta upp lån på kapitalmarknaderna eller hos finansinstitut vid lämpligast tidpunkt mellan planerade utbetalningar för att optimera finansieringskostnaden och upprätthålla sitt rykte som unionens utfärdare på marknaderna. Medel som anskaffats, men som ännu inte betalats ut, ska vid varje tidpunkt vara insatta på ett särskilt konto för betalningsmedel eller värdepapper som hanteras i enlighet med de bestämmelser som är tillämpliga på insatser utanför budgeten och kan inte användas för något annat ändamål än för att tillhandahålla ekonomiskt bistånd till medlemsstater inom ramen för denna mekanism.

4.   Om en medlemsstat beviljas ett lån som innehåller en klausul som gör det möjligt att lösa lånet i förtid och beslutar att utnyttja denna möjlighet, ska kommissionen vidta nödvändiga åtgärder.

5.   På begäran av den mottagande medlemsstaten, och om omständigheterna tillåter en förbättring av lånens räntesats, får kommissionen refinansiera eller lägga om de finansiella villkoren för hela eller delar av den ursprungliga upplåningen.

6.   Ekonomiska och finansiella kommittén ska hållas informerad om genomförandet av de transaktioner som avses i punkt 5.

Artikel 7

Kostnader

Unionens kostnader i samband med avslutet och genomförandet av varje transaktion ska betalas av den mottagande medlemsstaten.

Artikel 8

Administration av lånen

1.   Kommissionen ska införa det system som behövs för administrationen av lånen med ECB.

2.   Den mottagande medlemsstaten ska öppna ett särskilt konto hos sin nationella centralbank för förvaltningen av det medelfristiga ekonomiska biståndet från unionen. Den ska också överföra lånebeloppet samt upplupen ränta enligt låneavtalet till ett konto hos Europeiska centralbanken fjorton Target2-bankdagar före de motsvarande förfallodagarna.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska Europeiska revisionsrätten ha rätt att utföra de finansiella kontroller eller revisioner i den mottagande medlemsstaten som den anser vara nödvändiga i samband med förvaltningen av biståndet. Kommissionen, inklusive Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, ska särskilt ha rätt att skicka ut sina egna tjänstemän eller vederbörligen auktoriserade företrädare för att utföra tekniska och finansiella kontroller eller revisioner som den anser vara nödvändiga med avseende på detta stöd.

Artikel 9

Översyn och anpassning

1.   Kommissionen ska inom sex månader efter denna förordnings ikraftträdande och, vid behov, var sjätte månad därefter, lämna en rapport till ekonomiska och finansiella kommittén och rådet om tillämpningen av denna förordning och om huruvida de exceptionella händelser som motiverar antagandet av denna förordning kvarstår.

2.   Vid behov ska rapporten åtföljas av ett förslag om ändring av denna förordning för att anpassa möjligheten att bevilja ekonomiskt bistånd utan att påverka giltigheten av beslut som redan fattats.

Artikel 10

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel 11 maj 2010.

På rådets vägnar

Á. GONZÁLEZ-SINDE REIG

Ordförande


(1)  Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EUT L 53, 23.2.2002, s. 1).