Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32010R1096.pdf

15.12.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 331/162


RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1096/2010

av den 17 november 2010

om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.6,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2), och

av följande skäl:

(1)

Den finansiella krisen har blottlagt stora brister i den finansiella tillsynen, som inte har lyckats förekomma negativ utveckling i makrotillsynen och förhindra att alltför stora risker ackumuleras i den finansiella sektorn, och den har i synnerhet belyst svagheterna i den befintliga makrotillsynen.

(2)

I november 2008 gav kommissionen en högnivågrupp med Jacques de Larosière som ordförande (de-Larosièregruppen) i uppdrag att ge rekommendationer om hur tillsynsordningarna i Europa skulle kunna förstärkas så att de bättre skyddar medborgarna och återställer förtroendet för det finansiella systemet.

(3)

de-Larosièregruppen rekommenderade i sin slutrapport av den 25 februari 2009 bland annat inrättande av ett organ på unionsnivå med uppgift att övervaka riskerna för det finansiella systemet som helhet.

(4)

I sitt meddelande Främja återhämtning i Europa av den 4 mars 2009 välkomnade kommissionen de-Larosièregruppens rekommendationer och stödde den allmänna inriktningen i dessa. Vid sitt möte den 19–20 mars 2009 enades Europeiska rådet om behovet att förbättra regleringen och tillsynen av finansinstitut inom unionen och om att använda rapporten från de-Larosièregruppen som en utgångspunkt för åtgärder.

(5)

I sitt meddelande Den finansiella tillsynen i Europa av den 27 maj 2009 anger kommissionen en rad reformer av de nuvarande ordningarna för att garantera den finansiella stabiliteten på unionsnivå, framför allt genom inrättande av ett europeiskt systemriskråd, med ansvar för makrotillsyn. Vid rådets möte den 9 juni 2009 och Europeiska rådets möte den 18–19 juni 2009 stödde man kommissionens ståndpunkt och välkomnade kommissionens avsikt att lägga fram lagstiftningsförslag så att det nya ramverket skulle kunna inrättas i sin helhet.

(6)

Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1092/2010 (3) inrättas på unionsnivå en makrotillsyn av det finansiella systemet och en europeisk systemrisknämnd (ESRB).

(7)

På grund av sin sakkunskap om frågor som rör makrotillsyn kan Europeiska centralbanken (ECB) väsentligt bidra till effektiv makrotillsyn av unionens finanssystem.

(8)

ECB bör svara för ESRB:s sekretariat (”sekretariatet”) och ECB bör i detta syfte tillhandahålla tillräckligt med personal och medel för detta. Sekretariatets personal bör därför omfattas av anställningsvillkoren för ECB:s personal. I synnerhet bör ECB:s personal enligt ingressen till ECB:s beslut av den 9 juni 1998 om antagande av anställningsvillkoren för Europeiska centralbankens personal, ändrade den 31 mars 1999, (ECB/1998/4) (4) rekryteras på bredast möjliga geografiska grundval bland medlemsstaternas medborgare.

(9)

Rådet drog den 9 juni 2009 slutsatsen att ECB bör ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, administration och logistik. Eftersom det är ESRB:s uppgift att täcka alla aspekter och områden av finansiell stabilitet bör ECB engagera nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter att tillhandahålla specifik sakkunskap. Möjligheten enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att tilldela ECB särskilda uppgifter i samband med tillsyn bör därför utnyttjas, genom att tilldela ECB uppgiften att svara för ESRB:s sekretariat.

(10)

ECB bör anförtros uppgiften att tillhandahålla ESRB statistikstöd. Den insamling och behandling av uppgifter som anges i denna förordning och som är nödvändig för att ESRB ska kunna utföra sina verksamhetsuppgifter bör därför omfattas av artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB samt av rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter (5). I enlighet med detta bör konfidentiella statistiska uppgifter som insamlas av ECB eller Europeiska centralbankssystemet göras tillgängliga för ESRB. Vidare får den här förordningen inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik (6).

(11)

Sekretariatet bör förbereda ESRB:s möten och stödja arbetet i ESRB:s styrelse, styrkommitté, rådgivande tekniska kommitté och rådgivande vetenskapliga kommitté. På ESRB:s vägnar bör sekretariatet samla in all information som krävs för att fullgöra ESRB:s uppgifter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ledamöter

Ordföranden och vice ordförande för Europeiska centralbanken (ECB) ska vara ledamöter i styrelsen för Europeiska systemrisknämnden (nedan kallad ESRB), inrättad genom förordning (EU) nr 1092/2010.

Artikel 2

Stöd till ESRB

ECB ska tillhandahålla ESRB ett sekretariat och därigenom ge stöd till ESRB i form av analyser, statistik, logistik och administration. Sekretariatets uppgifter enligt artikel 4.4 i förordning (EU) nr 1092/2010 ska särskilt omfatta följande:

a)

Förberedande av ESRB:s möten.

b)

Insamling och bearbetning av uppgifter, inklusive statistiska uppgifter, på ESRB:s vägnar och för att ESRB ska kunna utföra sina verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 5 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken och artikel 5 i denna förordning.

c)

Sådana analysförberedelser som krävs för utförande av ESRB:s uppgifter, med utnyttjande av tekniska utlåtanden från nationella centralbanker och tillsynsmyndigheter.

d)

Stöd till ESRB:s internationella samarbete på administrativ nivå med övriga relevanta organ i frågor som rör makrotillsyn.

e)

Stöd till arbetet i styrelsen, styrkommittén, den rådgivande tekniska kommittén och den rådgivande vetenskapliga kommittén.

Artikel 3

Sekretariatets organisation

1.   ECB ska tillhandahålla tillräckligt med personal och medel för att den ska kunna svara för ESRB:s sekretariat.

2.   Chefen för sekretariatet ska utses av ECB, i samråd med ESRB:s styrelse.

Artikel 4

Ledning

1.   ESRB:s ordförande och dess styrkommitté ska på ESRB:s vägnar ge instruktioner till chefen för sekretariatet.

2.   Chefen för sekretariatet eller dennes företrädare ska närvara vid möten i ESRB:s styrelse, styrkommitté, rådgivande tekniska kommitté och rådgivande vetenskapliga kommitté.

Artikel 5

Insamling av uppgifter för ESRB

1.   ESRB ska fastställa vilka uppgifter som krävs för att fullgöra dess verksamhetsuppgifter, i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 1092/2010. I detta syfte ska sekretariatet på ESRB:s vägnar regelbundet eller för särskilda ändamål samla in alla uppgifter som krävs, i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1092/2010 och med förbehåll för artikel 6 i den här förordningen.

2.   På ESRB:s vägnar ska sekretariatet förse de europeiska tillsynsmyndigheterna med sådana uppgifter om risker som är nödvändiga för fullgörandet av deras verksamhetsuppgifter.

Artikel 6

Konfidentiella uppgifter och handlingar

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga bestämmelser, får inga konfidentiella uppgifter som sekretariatet tar del av i sitt arbete röjas till någon person eller myndighet utanför ESRB över huvud taget, utom i sammanfattad eller aggregerad form som omöjliggör identifiering av enskilda finansinstitut.

2.   Sekretariatet ska säkerställa att handlingar lämnas till ESRB på ett sätt som säkerställer att dessa handlingar behandlas konfidentiellt.

3.   ECB ska säkerställa konfidentiell behandling av de uppgifter som tas emot av sekretariatet för fullgörande av ECB:s verksamhetsuppgifter enligt denna förordning. ECB ska införa interna system och anta interna regler för skydd av uppgifter som sekretariatet samlar in på ESRB:s vägnar. ECB:s personal ska följa gällande regler om tystnadsplikt.

4.   Uppgifter som ECB erhåller genom tillämpningen av denna förordning ska enbart användas för de syften som anges i artikel 2.

Artikel 7

Tillgång till handlingar

1.   Sekretariatet ska säkerställa att Europeiska centralbankens beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (ECB/2004/3) (7) tillämpas.

2.   De praktiska arrangemangen för tillämpningen av beslut ECB/2004/3 på handlingar som rör ESRB ska antas senast den 17 juni 2011.

Artikel 8

Översyn

På grundval av en rapport från kommissionen ska rådet granska denna förordning senast den 17 december 2013. Efter att ha mottagit yttranden från ECB och från de europeiska tillsynsmyndigheterna ska rådet besluta om denna förordning behöver ses över.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 16 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater

Utfärdad i Bryssel den 17 november 2010.

På rådets vägnar

D. REYNDERS

Ordförande


(1)  Yttrandet avgivet den 22 september 2010 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EUT C 270, 11.11.2009, s. 1.

(3)  Se sidan 1 i detta nummer av EUT.

(4)  EGT L 125, 19.5.1999, s. 32.

(5)  EGT L 318, 27.11.1998, s. 8.

(6)  EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

(7)  EUT L 80, 18.3.2004, s. 42.