Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

52005SC0147

Rekommendation till rådets yttrande enligt artikel 9.3 i rådets förordning ( EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om Polens uppdaterade konvergensprogram, 2004–2007 /* SEK/2005/0147 slutlig */Bryssel den 2.2.2005

SEK(2005) 147 slutlig

Rekommendation till

RÅDETS YTTRANDE

enligt artikel 9.3 i rådets förordning ( EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om Polens uppdaterade konvergensprogram, 2004–2007

(framlagt av kommissionen)

MOTIVERING

Genom rådets förordning (EG) nr 1466/97 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken[1] fastställdes att de icke-deltagande medlemsstaterna, dvs. de som inte har infört den gemensamma valutan, skulle lägga fram konvergensprogram till rådet och kommissionen. Rådet skulle enligt artikel 9 i förordningen granska dessa program på grundval av de bedömningar som gjorts av kommissionen och av den kommitté (Ekonomiska och finansiella kommittén) som inrättats genom artikel 114 i fördraget. Kommissionen utfärdade rekommendationer om samtliga program, och rådet granskade sedan programmen och avgav sina yttranden med utgångspunkt från kommissionens rekommendationer och efter samråd med Ekonomiska och finansiella kommittén Därefter skall medlemsstaterna enligt förordningen årligen lägga fram uppdaterade stabilitetsprogram, som även de kan granskas av rådet enligt samma förfarande.

De medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 deltar inte i det gemensamma valutasamarbetet, men det krävs att de inom skälig tid uppfyller konvergenskriterierna, däribland det som avser en hållbar finansiell ställning för den offentliga sektorn, för att komma i fråga för att införa euron. På grund av ett underskott i de offentliga finanserna motsvarande 3,9 % av BNP under 2003 beslutade rådet den 5 juli 2004 att ett alltför stort underskott förelåg och rekommenderade att denna situation skulle vara åtgärdad senast 2007 i enlighet med konvergensprogrammet från maj 2004. Polen rekommenderades särskilt att kraftfullt genomföra de åtgärder som nämns i ovan nämnda konvergensprogram, särskilt de som ingår i den s.k. Hausner-planen. Polen rekommenderades att verkningsfullt tillämpa åtgärderna i konvergensprogrammet från maj för att uppnå 2005 års mål för underskottet inom tidsfristen den 5 november 2004 i enlighet med stabilitets- och tillväxtpakten. Vidare uppmanades de polska myndigheterna att anslå eventuella extrainkomster till en minskning av underskottet i de offentliga finanserna och se till att skuldkvoten slutar öka. I sitt meddelande av den 22 december 2004 drog kommissionen slutsatsen att Polens regering effektivt hade genomfört de åtgärder som förutsetts för att uppnå 2005 års mål för underskottet[2].

De medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004 åtog sig att överlämna sina konvergensprogram senast den 15 maj 2004 och en första uppdatering av dem mot slutet av år 2004. Polens första konvergensprogram, som omfattade perioden 2004–2007, lades fram den 17 maj 2004 och granskades av rådet den 5 juli 2004. Den 1 december 2004 lade Polen fram en uppdatering av sitt konvergensprogram. Kommissionen har gjort en teknisk utvärdering av denna uppdatering med hänsyn tagen till kommissionens höstprognoser för 2004, som lagts fram i enlighet med uppförandekoden[3], den allmänt vedertagna metoden för beräkning av potentiell produktionskapacitet, rekommendationerna i de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken 2003–2005 och de principer som fastställs i kommissionens meddelande av den 27 november till rådet och Europaparlamentet om bättre samordning av finanspolitiken[4]. Denna utvärdering ger anledning till följande bedömning:

- Den 1 december 2004 lade Polen fram sitt uppdaterade konvergensprogram som omfattar perioden 2004–2007, efter att det hade godkänts av Polens regering den 30 november 2004. I dokumentet ingår de åtgärder som antogs för 2005 års offentliga finanser och som bygger på regeringens program för rationalisering och minskning av de offentliga utgifterna (den s.k. Hausner-planen) som antogs i januari 2004. Programmet uppfyller delvis uppgiftskraven i den reviderade uppförandekoden för stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning och normerna inom Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 95). Kvaliteten på uppgifterna enligt ENS 95 om sammansättningen på de offentliga inkomsterna och utgifterna överensstämmer inte helt med de statistiska normerna för ENS 95. Polen uppmanas därför att uppnå överensstämmelse med uppgiftskraven.

- Enligt de makroekonomiska ramar som läggs fram i programmet förutses den reala BNP-tillväxten gradvis avta från 5,7 % 2004 till 5,0 % 2005 respektive 4,8 % 2006, för att därefter öka till 5,6 % 2007. Under hela prognosperioden kommer den inhemska efterfrågan att vara drivkraft för tillväxten, medan bidraget från nettoexporten förväntas bli negativt från 2005 och framåt. Det makroekonomiska scenariot till 2006 är realistiskt och ligger nära kommissionens höstprognoser från 2004, även om sistnämnda prognos beräknar en något lägre BNP-tillväxt för 2006. Däremot verkar tillväxtprognosen för programmets sista år väl optimistisk. Den beräknade ökningstakten i BNP-tillväxten under 2007 speglar optimistiska antaganden om både tillväxten i den potentiella produktionskapaciteten och den inhemska efterfrågan. Enligt programmet antas den potentiella tillväxten stärkas från 3,6 % 2004 till 4,7 % 2007 (enligt kommissionens beräkningar), vilket leder till ett produktionsgap på över 2 % vid utgången av programperioden. Det kan leda till att pristrycket blir starkare än väntat i programmet.

- Under 2004 har inflationen i Polen ökat från de mycket låga nivåer som registrerades 2003, men takten har nyligen dämpats. Den plötsliga inflationsökning som iakttogs mellan april och augusti 2004 berodde i huvudsak på tillfälliga faktorer (livsmedels- och oljepriser, skattehöjningar i samband med anslutningen), medan fortsatta måttliga löneökningar och en starkare zloty bidrar till att stödja förutsättningarna för en uppbromsning av inflationen under 2005. Zlotyn apprecierades kraftigt under större delen av 2004 och steg i december 2003 med 13 % i förhållande till eurons värde. I faktiska termer apprecierades zlotyn, både i nominella och reala termer, med över 10 % under loppet av 2004 (räknat från årsslut till årsslut). Skillnaderna i avkastning mellan referensobligationer i Polen respektive euroområdet ökade mellan andra halvåret 2003 till andra halvåret 2004 på grund av investerarnas oro över den ekonomiska politiken, men har under de senaste månaderna minskat igen till ungefär 200 baspunkter vid slutet av året. Ingen ändring väntas i den nuvarande penning- och valutapolitiken, dvs. inriktningen på ett direkt inflationsmål i kombination med flytande växelkurser.

- Den finanspolitiska strategi som ligger till grund för det uppdaterade programmet syftar till att få ned underskottet i de offentliga finanserna till under 3 % av BNP före 2007 och att fortsätta att hålla skuldkvoten under 60 % av BNP. I uppdateringen förutses en gradvis minskning av underskottet från 5,4 % av BNP 2004 till 2,2 % av BNP 2007. De öppna pensionsfonderna (som årligen beräknas till 1,5 % av BNP) klassificeras inom den offentliga sektorn i enlighet med den övergångsperiod som Eurostat beviljat. Den största skillnaden jämfört med det tidigare programmet är uppjusteringen med 0,7 procentenheter av 2007 års mål för underskottet i de offentliga finanserna, trots att den ekonomiska tillväxten beräknas öka. Budgetkonsolideringen skall uppnås genom genomförandet av den mångfald åtgärder som ingår i Hausner-planen som, om den helt genomförs, skulle få en total beräknad effekt på de offentliga finanserna på 4,7 % av BNP under perioden 2005–2007 (som jämfört med det tidigare programmet justerats nedåt med 0,6 %).

- Den planerade minskningen av det nominella underskottet mellan 2004 och 2007 är inte lika ambitiös som i konvergensprogrammet från maj, och uppgår till 3,2 istället för 4,2 procentenheter. Många risker är förenade med den planerade konsolideringsstrategin. Det finns tecken på att de åtgärder som planerats i Hausner-planen, som beskrivs i bedömningen av programmet från maj 2004, riskerar att försenas eller att genomföras ofullständigt. Det råder fortfarande osäkerhet om genomförandet av vissa åtgärder som inte genomförts och som fanns med redan i 2005 års budget, men som kräver lagstiftningsåtgärder. Trots att parlamentet avvisade två viktiga åtgärder, bibehölls målen för att minska underskotten oförändrade. Nästan hälften av de åtgärder som beskrivs i uppdateringen för att generera ytterligare inkomster eller för att skära ned på utgifterna är inte specificerade. Eventualförpliktelser utgör ännu en risk för hållbarheten i de offentliga finanserna. En förutsättning för att målen för minskningen av underskottet skall kunna nås är också att prognoserna om en hög BNP-tillväxt infrias under hela perioden. Det fonderade pensionssystemet fortsätter att föras upp inom den offentliga sektorn. På grund av en ändring av klassificeringen under 2007 kommer underskottet för varje år att justeras uppåt med 1,5 procentenheter. Om inga ytterligare sparåtgärder vidtas är det inte säkert att rådets rekommendation att bringa ned underskottet under 3 % under programmets sista år, som baseras på 2007 års nya mål för underskottet på 2,2 % av BNP, kommer att kunna fullgöras. Resultatet för de offentliga finanserna kan, på grundval av riskbedömningen, bli sämre än beräknat.

- Den offentliga skuldkvoten beräknas öka med sammanlagt 2,6 procentenheter mellan 2004 och 2006 för att nå en topp på 48 % av BNP vid utgången av 2006, för att sedan minska med 0,8 procentenheter under 2007. Kommissionens höstprognoser från 2004 visar en mindre positiv skuldutveckling. Om de öppna pensionsfonderna klassificeras utom den offentliga sektorn i enlighet med Eurostats beslut ökar skulden med ungefär 6 procentenheter i genomsnitt varje år under perioden 2005–2007. Skuldkvoten skulle därmed, även med denna ändring i klassificeringen, ligga under referensvärdet på 60 % av BNP. Skuldprognosen för 2004 har justerats nedåt med ungefär 3 procentenheter jämfört med programmet från maj, främst till följd av en starkare nominell BNP-tillväxt än väntat och värderingseffekter till följd av zlotyns appreciering. Under resten av programperioden skulle förbättrade primära saldon och en betydande nominell tillväxttakt delvis kompensera den skuldökande nettoeffekten av stock-/flödesjusteringarna, som delvis beror på förfinansiering med EU-medel. Den planerade uppbromsningen och så småningom begynnande minskningen av skuldkvoten är också beroende av att inkomsterna från privatiseringarna blir betydande. Eventualförpliktelserna utgör också en risk för den planerade minskningen av underskottet. De statliga garantierna uppgick till 3,9 % vid utgången av 2004 och väntas öka under kommande år. Dessutom fortsätter den utestående skulden för hälso- och sjukvårdssystemet att växa och förväntningarna på en räddningsaktion från regeringen ökar.

- I programmet presenteras åtgärderna i Hausner-planen för att minska de sociala utgifterna och förbättra förvaltningen av de offentliga utgifterna bara i korthet. För att situationen skall kunna justeras på det sätt som redovisas i programmet är det av avgörande betydelse att den planerade reformen av det sociala trygghetssystemet genomförs fullt ut. Uppdateringen kompletterar konvergensprogrammet från maj, i vilket de flesta åtgärderna övervägdes med beräkningar av åtgärdernas effekter på de offentliga finanserna. Förutom att ge effekter på de offentliga finanserna skulle dessa reformer bereda vägen för en minskning av den betydande skattekilen på arbete, som är ett av de större hindren för ökad sysselsättning och större deltagande på arbetsmarknaden. Reformerna skall också bidra till att minska den relativt höga andelen obligatoriska utgifter. Till följd av reformen av de offentliga finanserna och rationaliseringen av utgifterna förväntas andelen obligatoriska utgifter minska från 42,5 % 2003 till 39,3 % 2007.

- Då det inte finns några finansiella prognoser för perioden efter 2020 är det mycket svårt att bedöma den långsiktiga hållbarheten i Polens offentliga finanser, eftersom effekten på de offentliga finanserna för den åldrande befolkningen sannolikt kommer att bli påtaglig först efter 2020. På grundval av tillgängliga uppgifter kan dock vissa risker inte uteslutas. Betydande osäkerhet fortsätter att föreligga vad gäller de offentliga finansernas effekt på den politik som syftar till att stärka den långsiktiga utvecklingen av de offentliga finanserna.

- Medan den strategi som skisseras i programmet främst baserar sig på effekten av pensionsreformen och den konsolidering av de offentliga finanserna som krävs på medellång sikt, behöver ytterligare reformåtgärder genomföras i framtiden för att klara utgifterna för en åldrande befolkning. Ett framgångsrikt genomförande av de planerade åtgärderna, en strikt övervakning av utestående eventualförpliktelser och ett kraftfullt genomförande av den planerade konsolideringsstrategin på medellång sikt bör bidra till en hållbar situation på lång sikt.

- Den ekonomiska politik som redovisas i uppdateringen överensstämmer delvis med de länderspecifika allmänna ekonomiska riktlinjerna för de offentliga finanserna. Å ena sidan följer programmet rådets rekommendation om en minskning av det offentliga underskottet, som i sin tur bygger på genomförandet av Hausner-planen. Å andra sidan presenteras inte i programmet några konkreta åtgärder för att säkerställa de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, och hur man skall begränsa ökningen av antalet eventualförpliktelser.

- Utifrån denna bedömning, och med beaktande av rådets rekommendationer enligt artikel 104.7, bör Polen stärka den finanspolitiska konsolideringen och sänka 2007 års mål för underskottet. För att få ned underskottet under 3 % av BNP under 2007 på ett trovärdigt och hållbart sätt måste Polen se till att de strukturåtgärder som ingår i Hausner-planen genomförs fullständigt samt vidta ytterligare finanspolitiska konsolideringsåtgärder. Om riskerna i samband med genomförandet förverkligas bör ytterligare insatser göras för att införa alternativa åtgärder. Vidare uppmanas Polen att göra en insats för att begränsa ökningen av antalet eventualförpliktelser.

Med utgångspunkt i denna bedömning har kommissionen antagit den bifogade rekommendationen till rådets yttrande över Polens konvergensprogram och överlämnar den till rådet.

Rekommendation till

RÅDETS YTTRANDE

enligt artikel 9.3 i rådets förordning ( EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om Polens uppdaterade konvergensprogram, 2004–2007

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AVGETT FÖLJANDE YTTRANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1466/97 av den 7 juli 1997 om förstärkning av övervakningen av de offentliga finanserna samt övervakningen och samordningen av den ekonomiska politiken[5], särskilt artikel 9.3 i denna,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

efter att ha hört Ekonomiska och finansiella kommittén.

HÄRIGENOM FRAMFÖRS FÖLJANDE.

Den 17 februari 2005 granskade rådet Polens uppdaterade konvergensprogram, som omfattar perioden 2004–2007. Det uppdaterade programmet uppfyller delvis uppgiftskraven i ”uppförandekoden för stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning”. Kvaliteteten på uppgifterna enligt ENS 95 om de offentliga inkomsternas och utgifternas sammansättning överensstämmer inte helt med de statistiska normerna för ENS 95. Programmet följer inte uppgiftskraven på området långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna. Polen uppmanas därför att uppnå överensstämmelse med uppgiftskraven.

Enligt det makroekonomiska scenario som ligger till grund för programmet förväntas den reala BNP-tillväxten gradvis avta från 5,7 % 2004 till 4,9 % i genomsnitt under 2005 och 2006, för att därefter öka till 5,6 % 2007. På grundval av nu tillgänglig information förefaller detta scenario avspegla ganska positiva antaganden om tillväxten. Tillväxtprognosen för 2005 och 2006 verkar rimlig, men tillväxtprognosen för programmets sista år verkar väl optimistisk. Den beräknade ökningstakten av BNP-tillväxten under 2007 speglar optimistiska antaganden om både tillväxten i den potentiella produktionskapaciteten och den inhemska efterfrågan. Inflationsberäkningarna i programmet verkar vara realistiska.

Den 5 juli 2004 beslutade rådet att det förelåg ett alltför stort underskott och rekommenderade att detta skulle korrigeras senast under år 2007. Den finanspolitiska strategin för det uppdaterade programmet syftar till att minska underskottet i de offentliga finanserna till under 3 % av BNP före 2007 och fortsätta att hålla skuldkvoten under 60 % av BNP. I uppdateringen förväntas en gradvis minskning av underskottet från 5,4 % av BNP 2004 till 2,2 % av BNP 2007, inklusive överskottet från de öppna pensionsfonderna (som årligen beräknas ha en effekt på 1,5 % av BNP). Den största skillnaden jämfört med det tidigare programmet är uppjusteringen med 0,7 procentenheter av 2007 års mål för underskottet i de offentliga finanserna, trots att den ekonomiska tillväxten beräknas öka.

Konsolideringen av de offentliga finanserna skall uppnås till följd av genomförandet av den mångfald åtgärder som ingår i Hausner-planen och som, om den genomförs helt, skulle få en total beräknad effekt på de offentliga finanserna på 4,7 % av BNP under perioden 2005–2007 (som i förhållande till det tidigare programmet justerats nedåt med 0,6 %). Samtidigt genomförs ett betydande offentligt investeringsprogram som lyfter de offentliga investeringarna från 3,4 % av BNP 2003 till ett genomsnitt på 4,1 % under programperioden jämfört med ett EU-genomsnitt på 2,4 % av BNP 2004.

Det finns en klar risk för att resultatet för de offentliga finanserna kan bli sämre än beräknat i programmet. Det finns redan nu tecken på att de åtgärder som planerats i Hausner-planen, som beskrivs i bedömningen av programmet från maj 2004, riskerar att försenas eller att genomföras ofullständigt. Det råder fortfarande osäkerhet om genomförandet av resterande åtgärder, som fanns med redan i 2005 års offentliga finanser, men som kräver lagstiftningsåtgärder. Trots att parlamentet avvisade två viktiga åtgärder bibehölls målen för underskottet oförändrade. Nästan hälften av de åtgärder som är avsedda att generera ytterligare inkomster eller att skära ned på utgifterna, som beskrivs i uppdateringen, är inte specificerade. Eventualförpliktelser utgör ännu en risk för hållbarheten i de offentliga finanserna. En förutsättning för att målen för minskningen av underskottet skall kunna nås är också att prognoserna om en hög BNP-tillväxt infrias under hela perioden. Det fonderade pensionssystemet fortsätter att redovisas inom den offentliga sektorn i enlighet med den övergångsperiod som beviljades av Eurostat. Genom en ändring av klassificeringen under 2007 kommer underskottet varje år att justeras uppåt med 1,5 procentenheter. Om inga ytterligare sparåtgärder genomförs är det inte säkert att Polen kan fullgöra rådets rekommendation att bringa ned underskottet under 3 % under programmets sista år, som baseras på 2007 års nya underskottsmål på 2,2 % av BNP.

Mot bakgrund av denna riskbedömning är det möjligt att de finanspolitiska åtgärderna i programmet inte är tillräckliga för att minska underskottet till under 3 % av BNP före 2007, och ytterligare åtgärder kan komma att behövas utöver Hausner-planen, som beskrivs i det uppdaterade programmet.

Skuldkvoten beräknas bli 45,9 % av BNP 2004, vilket understiger fördragets referensvärde på 60 % av BNP. I programmet förväntas skuldkvoten att öka med sammanlagt 1,8 procentenheter under perioden 2004–2007, och denna ökning stoppas upp först under programmets sista år.

Då uppdateringen inte innehåller några prognoser för de offentliga finanserna efter 2020 är det mycket svårt att bedöma deras långsiktiga hållbarhet, eftersom effekten på de offentliga finanserna av befolkningens åldrande sannolikt kommer bli påtaglig först efter 2020. På grundval av tillgängliga uppgifter kan dock vissa risker inte uteslutas. Betydande osäkerhet fortsätter att föreligga vad gäller de budgetmässiga konsekvenserna av politiska åtgärder som syftar till att stärka den långsiktiga utvecklingen för de offentliga finanserna. Medan den strategi som skisseras i programmet främst baserar sig på effekten av pensionsreformen och den konsolidering av de offentliga finanserna som krävs på medellång sikt behövs ytterligare reformåtgärder genomföras i framtiden för att förbättra kapaciteten att klara utgifterna för en åldrande befolkning. Ett framgångsrikt genomförande av de planerade åtgärderna, en strikt övervakning av utestående eventualförpliktelser och ett kraftfullt genomförande av den planerade konsolideringsstrategin på medellång sikt bör bidra till en hållbar situation på lång sikt.

Generellt sett överensstämmer den ekonomiska politik som redovisas i uppdateringen delvis med de landspecifika allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken vad gäller de offentliga finanserna. Å ena sidan följer programmet rådets rekommendation om en minskning av det offentliga underskottet, som i sin tur bygger på genomförandet av Hausner-planen. Å andra sidan presenteras inte i programmet några konkreta åtgärder för att säkerställa de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, särskilt inte vad gäller att begränsa ökningen i antalet eventualförpliktelser.

* * *

Utifrån denna bedömning, och med beaktande av rådets rekommendationer enligt artikel 104.7, rekommenderas Polen att

(i) stärka den finanspolitiska konsolideringen och sänka 2007 års mål för underskottet,

säkerställa att de strukturåtgärder som ingår i Hausner-planen genomförs fullständigt och, om riskerna i samband med genomförandet förverkligas, göra ytterligare insatser för att införa alternativa åtgärder, och

(iii) begränsa ökningen i antalet eventualförpliktelser.

Jämförelse av centrala makroekonomiska och finansiella prognoser

2004 | 2005 | 2006 | 2007 |

Real BNP (förändring i %) | KP dec 2004 | 5.7 | 5.0 | 4.8 | 5.6 |

KOM okt. 2004 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | Uppgift saknas |

KP maj 2004 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 |

Inflation (HIKP) (i %) (%) | KP dec 2004 | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 |

KOM okt. 2004 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | Uppgift saknas |

KP maj 2004 | 2.2 | 2.8 | <3 | <3 |

Saldo i de offentliga finanserna (% av BNP) | KP dec 2004 | -5.4 | -3.9 | -3.2 | -2.2 |

KOM okt. 2004 | -5.6 | -4.1 | -3.1 | Uppgift saknas |

KP maj 2004 | -5.7 | -4.2 | -3.3 | -1.5 |

Primärt saldo (% av BNP) | KP dec 2004 | -2.6 | -1.3 | -0.5 | 0.4 |

KOM okt. 2004 | -2.5 | -1.0 | -0.0 | Uppgift saknas |

KP maj 2004 | -2.8 | -1.1 | -0.3 | 1.3 |

Offentlig bruttoskuld (% av BNP) | KP dec 2004 | 45.9 | 47.6 | 48.0 | 47.3 |

KOM okt. 2004 | 47.7 | 49.8 | 49.3 | Uppgift saknas |

KP maj 2004 | 49.0 | 51.9 | 52.7 | 52.3 |

Källa: Konvergensprogram (KP), kommissionens höstprognoser från 2004 (KOM). |

[1] EGT L 209, 2.8.1997, s. 1. Alla dokument som det hänvisas till i denna text finns tillgängliga på följande webbplats: http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.

[2] SEK(2004) 1630 slutlig, 22.12.2004.

[3] Ekonomiska och finansiella kommitténs reviderade yttrande över stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning, dokument EFC/ECFIN/404/01-REV 1 av den 27 juni 2001 som godkändes av Ekofinrådet den 10.7.2001.

[4] KOM(2002) 668 slutlig, 27.11.2002.

[5] EGT L 209, 2.8.1997, s. 1. De dokument som det hänvisas till i texten återfinns på webbplatsen:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.