Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010AB0005.pdf

20.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 13/1


EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE

av den 8 januari 2010

över tre förslag till Europaparlamentets och rådets förslag till förordningar om inrättande av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet och en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Inledning och rättslig grund

Den 6 oktober 2009 mottog Europeiska centralbanken (ECB) en begäran från Europeiska unionens råd om ett yttrande över 1) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet (1) (nedan kallat den föreslagna EBA-förordningen), 2) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet (2) (nedan kallat den föreslagna EIOPA-förordningen) och 3) ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (3) (nedan kallat den föreslagna ESMA-förordningen).

ECB:s behörighet att avge ett yttrande över de tre olika föreslagna förordningarna (nedan kallade de föreslagna förordningarna) grundas på artiklarna 127.4 och 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eftersom de förslagna förordningarna berör grundläggande uppgifter för Europeiska centralbankssystemet (ECBS), nämligen att medverka till att de behöriga myndigheterna smidigt kan genomföra sin politik när det gäller tillsyn över kreditinstitut och det finansiella systemets stabilitet enligt artikel 127.5 i fördraget. Eftersom de tre texterna rör inrättandet av de tre nya europeiska tillsynsmyndigheter som kommer att ingå i EU-systemet för finansiell tillsyn, har ECB av tydlighetsskäl valt att anta ett enda yttrande om de förslagna förordningarna.

Kommentarerna i detta yttrande ska läsas tillsammans med ECB:s yttrande CON/2009/88 av den 26 oktober 2009 över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om makroprudentiell tillsyn över det finansiella systemet på gemenskapsnivå och om inrättande av ett Europeiskt systemriskråd samt ett förslag till rådets beslut om att ge Europeiska centralbanken särskilda uppgifter för Europeiska systemriskrådets verksamhet (nedan kallade förslaget till ESRB-förordning respektive förslaget till ESRB-beslut); dessa båda förslag ingår i det lagstiftningspaket som antogs av kommissionen den 23 september 2009 inför reformen av den europeiska finansiella tillsynsverksamheten (4).

Kommentarerna ska inte heller föregripa det framtida ECB-yttrandet över kommissionens förslag till ändringar av gemenskapslagstiftningen för den finansiella sektorn som utgör ett nödvändigt komplement till ovannämnda lagstiftningspaket (nedan kallat förslaget till Omnibusdirektiv) (5) och eventuella andra ECB-yttranden över andra lagförslag som antas i anslutning till detta paket.

I detta yttrande behandlas endast de aspekter som rör de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättande och funktionssätt och som är av direkt betydelse för ECB/ECBS och Europeiska systemriskrådet (ESRB).

I enlighet med artikel 17.5 första meningen i arbetsordningen för Europeiska centralbanken har detta yttrande antagits av ECB-rådet.

Allmänna kommentarer

Förslaget till EU:s institutionella tillsynsram

1.

De föreslagna förordningarna utgör ett led i en övergripande översyn av EU:s institutionella tillsynsram, och omfattar både en förbättrad mikroprudentiell tillsyn genom att de europeiska tillsynsmyndigheterna inrättas och fastställandet av ESRB som ett nytt oberoende organ med ansvar för att bevara den finansiella stabiliteten genom att bedriva makroprudentiell tillsyn på europeisk nivå, där vissa relaterade uppgifter tilldelas ECB med stöd av artikel 127.6 i fördraget. ECB välkomnar den föreslagna institutionella ramen. ECB noterar i detta hänseende att Ekofinrådet den 2 december 2009 kommit överens om ett allmänt tillvägagångssätt vad gäller den föreslagna ramen (6).

De europeiska tillsynsmyndigheterna och tillnärmningen av lagstiftning inom den finansiella sektorn

2.

Den 18–19 juni 2009 uppmanade Europeiska rådet till inrättandet av ett enhetligt europeiskt regelverk som ska tillämpas på alla finansiella institut på den inre marknaden (7). De föreslagna förordningarna avspeglar att det finns behov av att införa ett effektivt instrument för att fastställa harmoniserade tekniska standarder för finansiella tjänster i syfte att genom ”en enda regelbok” säkerställa jämbördiga konkurrensvillkor och tillfredsställande skydd av insättare, investerare och konsumenter i hela Europa (8). Eftersom Europeiska centralbanken länge har varit positiv till att det utvecklas ett EU-regelverk för finansiella tjänster är detta något som ECB välkomnar. Med tanke på att de europeiska tillsynsmyndigheterna är organ som besitter ett avancerat kunnande är de dessutom väl lämpade att bistå med harmoniseringen inom den finansiella sektorn genom att bidra till upprättandet av gemensamma metoder av hög kvalitet för reglering och tillsyn, bland annat genom att avge yttranden till EU-institutionerna och genom att utarbeta riktlinjer, rekommendationer och förslag till tekniska standarder (9).

Specifika kommentarer

Relationen mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB

3.

ECB uttrycker sitt fulla stöd för effektiva institutionsstrukturer när det gäller samarbetet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och ESRB. Detta förutsätter effektiva förfaranden för informationsutbyte i syfte att säkerställa ett smidigt samspel mellan makroprudentiell och mikroprudentiell tillsyn och att ESRB utan fördröjning får tillgång till all relevant information som krävs för att utföra sina uppgifter, däribland mikroprudentiell information som är relevant för en makroprudentiell analys (10). I detta sammanhang noterar ECB att en av de europeiska tillsynsmyndigheternas främsta uppgifter består i att samarbeta med ESRB, bland annat genom att ge detta organ den information som krävs för att det ska genomföra sina uppgifter (11). ECB välkomnar visserligen att det i de föreslagna förordningarna föreskrivs att ESRB ska ha en nära medverkan i den nya mikroprudentiella institutionella ramen, men föreslår en ändring för att säkerställa att alla hinder för ett snabbt och effektivt informationsflöde mellan ESRB och EU-systemet för finansiell tillsyn (ESFS) avlägsnas (se i detta avseende ändringsförslag 7). De föreslagna bestämmelserna om utbytet av konfidentiell information enligt de förslagna förordningarna kommer att komplettera övriga tillämpliga EU-bestämmelser i dessa frågor, däribland förslaget till ESRB-förordning.

Relationen mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och ECBS

4.

I enlighet med artikel 127.5 i fördraget har ECB och de nationella centralbankerna i ECBS en nära medverkan i EU:s nuvarande finansiella struktur utifrån sina befogenheter och sin tekniska expertis. Genom de föreslagna förordningarna bör det även säkerställas att ECB samt i tillämpliga fall de nationella centralbankerna i ECBS medverkar och deltar i det institutionella arbetet på ett adekvat sätt, vad gäller de europeiska tillsynsmyndigheterna och nyinrättade kommittéerna.

5.

Närmare bestämt avspeglar Europeiska centralbankssystemets medverkan i betalnings-, clearing- och avvecklingssystem den uppgift som det har tilldelats genom artikel 127.2 i fördraget, nämligen att främja ”ett väl fungerande betalningssystem”. Att det finns säkra och effektiva post-trading-infrastrukturer för värdepappersmarknaderna är avgörande för det finansiella systemet, och om det förekommer funktionsstörningar i clearing- och avvecklingssystemen för värdepapper kan det få allvarliga systemomfattande återverkningar för ett väl fungerande betalningssystem liksom för den finansiella stabiliteten. Med tanke på centralbankernas tillsynsuppgifter för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem krävs det ett effektivt samarbete mellan centralbankerna i deras tillsynsställning och tillsynsmyndigheterna (12).

6.

Den senaste händelseutvecklingen har bekräftat att centralbankerna kan vara starkt involverade vid en krissituation genom att leverera likviditet till banksystemet. Detta gäller framför allt när en kris uppstår till följd av en händelse som är kopplad till likviditetsvillkoren på penningmarknaderna och/eller till betalnings- eller värdepapperavvecklingssystemens sätt att fungera (13).

Mot denna bakgrund kan det vara lämpligt att centralbankerna får tillträde till tillsynsinformation om finansiella institut med hänsyn till den makroprudentiella övervakningen, tillsynen av betalnings-, clearing- och avvecklingssystem samt säkerställandet av den finansiella stabiliteten i största allmänhet (14). Det finns visserligen redan kanaler för informationsutbyte mellan behöriga myndigheter och centralbanker i EU:s lagstiftning för den finansiella sektorn (15), men av innehålls- och konsekvensrelaterade skäl bör det säkerställas att liknande arrangemang föreskrivs i de föreslagna förordningarna vad gäller informationsutbytet mellan de europeiska tillsynsmyndigheterna och ECBS när de utför sina respektive uppgifter.

De europeiska tillsynsmyndigheterna och efterlevnaden av förbudet mot monetär finansiering

7.

Om en nationell centralbank är en myndighet som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut och/eller finansiella institut enligt den nationella lagstiftningen, får den nationella centralbankens utförande av denna uppgift inte utgöra förbjuden monetär finansiering enligt artikel 123 i fördraget. I den mån som finansieringen av respektive europeisk tillsynsmyndighet framför allt består av obligatoriska bidrag från nationella myndigheter som är behöriga att utöva tillsyn över kreditinstitut och/eller finansiella institut (16), är det inte i strid med förbudet mot monetär finansiering att en nationell centralbank bidrar till den europeiska tillsynsmyndighetens intäkter, vilket under dessa omständigheter endast skulle innebära att den nationella centralbanken finansierade utförandet av sina egna tillsynsuppgifter.

Ändringsförslag

ECB:s ändringsförslag (baserade på ordalydelsen i den föreslagna EBA-förordningen (17)) framgår av bilagan och åtföljs av en förklaring.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 8 januari 2010.

Jean-Claude TRICHET

ECB:s ordförande


(1)  KOM(2009) 0501 slutlig.

(2)  KOM(2009) 0502 slutlig.

(3)  KOM(2009) 0503 slutlig.

(4)  Efter ikraftträdandet av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) den 1 december 2009 är artikel 114 FEUF (f.d. artikel 95 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG)) ny rättslig grund för de föreslagna förordningarna samt förslaget till ESRB-förordning. Den nya rättsliga grunden för förslaget till ESRB-beslut är artikel 127.6 FEUF (f.d. artikel 105.6 EG), vilket innebär att förslaget till ESRB-beslut kommer att omvandlas till en förordning.

(5)  Den 25 november 2009 ombads ECB formellt av rådet att yttra sig över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1998/26/EG, 2002/87/EG, 2003/6/EG, 2003/41/EG, 2003/71/EG, 2004/39/EG, 2004/109/EG, 2005/60/EG, 2006/48/EG, 2006/49/EG och 2009/65/EG med avseende på befogenheterna för Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, KOM(2009) 0576 slutlig.

(6)  Se förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet – Ordförandeskapets kompromissförslag som Ekofinrådet antog (2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1), förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet (Eiopa) – Ordförandeskapets kompromissförslag (2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1) samt Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (Esma) – Ordförandeskapets kompromissförslag (2009/0144(COD) – 16751/1/09 REV1).

(7)  Se ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 18–19 juni 2009, s. 8, och slutsatserna från Ekofinrådets möte den 9 juni 2009, finns på http://www.europa.eu

(8)  Se skäl 14 i den föreslagna EBA-förordningen, skäl 14 i den föreslagna ESMA-förordningen och skäl 13 i den föreslagna EIOPA-förordningen.

(9)  Se artikel 6.1 a i de föreslagna förordningarna.

(10)  Se i detta avseende rapporten från de Larosières högnivågrupp om den finansiella tillsynen i EU från februari 2009, kommissions meddelande av den 27 maj 2009 om den finansiella tillsynen i Europa (KOM(2009) 0252 slutlig), Ekofinrådets slutsatser av den 9 juni 2009 och de föreslagna förordningarna (punkterna 6.2.2 och 6.3 i motiveringen till den föreslagna EBA-förordningen och motsvarande punkter i motiveringarna till de båda andra föreslagna förordningarna).

(11)  Se t.ex. artikel 6.1 d i de föreslagna förordningarna.

(12)  Se Eurosystem Oversight Report 2009 (Eurosystemets översiktsrapport), november 2009, finns på http://www.ecb.europa.eu

(13)  Se i detta avseende samförståndsavtalet om samarbete mellan finansiella tillsynsmyndigheter, centralbanker och EU:s finansministerier när det gäller gränsöverskridande finansiell stabilitet, juni 2008, finns på http://www.ecb.europa.eu

(14)  Se i detta avseende punkterna 2.1–2.4 i ECB:s yttrande CON/2006/15 av den 9 mars 2006 på begäran av finansministeriet i Polen över ett lagförslag om tillsyn av finansinstitut. Se även punkterna 13–15 i ECB:s yttrande CON/2009/17 av den 5 mars 2009 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering.

(15)  Se t.ex. artikel 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1), artikel 58.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1), artikel 49 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (omarbetning) (EUT L 177, 30.6.2006, s. 1) och artikel 70 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (omarbetning) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(16)  Se artikel 48.1 a i de föreslagna förordningarna.

(17)  Med undantag för de sista tre ändringsförslagen eftersom ändringsförslag 11 och 12 avser den föreslagna ESMA-förordningen och ändringsförslag 13 avser både den föreslagna ESMA-förordningen och den föreslagna EIOPA-förordningen. Ändringsförslag 9 och 10 avser endast den föreslagna EBA-förordningen.


BILAGA

Ändringsförslag (1)

Kommissionens förslag

ECB:s ändringsförslag (2)

Ändring 1

Skäl 21 i de föreslagna EBA- och ESMA-förordningarna och skäl 20 i den föreslagna EIOPA-förordningen

Skäl 21

”(21)

Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i gemenskapen kräver snabba och samfällda reaktioner på gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Eftersom avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande tolkningsutrymme, bör befogenheten därvid överlåtas till kommissionen. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de behöriga nationella myndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna.”

Skäl 21

”(21)

Allvarliga hot mot de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller mot stabiliteten i det finansiella systemet i gemenskapen kräver snabba och samfällda reaktioner på gemenskapsnivå. Myndigheten bör därför kunna kräva att nationella tillsynsmyndigheter ska vidta specifika åtgärder för att undanröja ett omedelbart hot. Eftersom avgörandet av om ett omedelbart hot föreligger är förenat med ett betydande tolkningsutrymme, bör befogenheten därvid överlåtas till kommissionen. För att säkerställa att reaktioner på hotbilder blir effektiva bör myndigheten, i händelse av att de behöriga nationella myndigheterna underlåter att agera, ha befogenhet att som en sista utväg anta beslut riktade direkt till finansiella institut på områden av gemenskapslagstiftningen som är direkt tillämpliga på dem i syfte att mildra krisens verkningar och återställa förtroendet på marknaderna. Detta påverkar inte befogenheterna för centralbankerna i ECBS vad gäller beslut att tillhandahålla likviditetsstöd i nödlägen till enskilda finansiella institut för att fullfölja centralbankernas uppdrag att bidra till det finansiella systemets stabilitet.

Förklaring:

När det gäller beslut som antas av de europeiska tillsynsmyndigheterna och riktas till behöriga myndigheter och/eller enskilda finansiella institut i samband med nödsituationer ska hänsyn tas till ansvarsområdena för centralbanker i ECBS vad gäller att tillhandahålla likviditetsstöd i nödlägen.

Ändring 2

Skäl 31a i de föreslagna EBA- och ESMA-förordningarna och skäl 30a i den föreslagna EIOPA-förordningen (ny)

Ingen text.

Skäl 31a/30a

(31a)/(30a)

Det finns ett behov av att myndigheten ingår ett nära samarbete med ECB och EU:s centralbanker, och centralbankernas tillgång till tillsynsinformation kan vara av avgörande betydelse, framför allt i nödsituationer. Myndigheten ska därför inte förhindras från att utbyta relevant information med ECB och de nationella centralbankerna i ECBS om denna information är relevant för utövandet av deras respektive uppdrag, inklusive bedrivandet av monetär politik och tillhandahållande av likviditet i anslutning till detta, tillsyn av betalnings-, clearing- och avvecklingssystem och säkerställande av det finansiella systemets stabilitet.

Förklaring:

Av de skäl som anges i punkterna 4–6 i detta yttrande och i linje med den befintliga EU-lagstiftningen för den finansiella sektorn ska de föreslagna förordningarna uttryckligen hänvisa till de europeiska tillsynsmyndigheternas skyldighet att samarbeta med ECB och de nationella centralbankerna i ECBS samt till behovet av lämpliga kanaler för informationsutbyte.

Ändring 3

Artikel 6.1 i de föreslagna förordningarna

Artikel 6

”1.   Myndigheten ska ha följande uppgifter:

[…]

d)

Samarbeta nära med ESRB, bland annat genom att ge detta organ all information som krävs för att det ska kunna genomföra sina uppgifter och säkerställa att dess varningar och rekommendationer följs upp korrekt.”

Artikel 6

”1.   Myndigheten ska ha följande uppgifter:

[…]

d)

Samarbeta nära med ECB samt i tillämpliga fall med de nationella centralbankerna i ECBS, bland annat genom att ge dem all information som krävs för att de ska kunna genomföra sina respektive uppgifter enligt tillämplig EU-lagstiftning.

e)

Samarbeta nära med ESRB, bland annat genom att ge detta organ all information som krävs för att det ska kunna genomföra sina uppgifter och säkerställa att dess varningar och rekommendationer följs upp korrekt.”

Förklaring:

Av de skäl som anges i punkterna 4–6 i detta yttrande och i linje med den befintliga EU-lagstiftningen för den finansiella sektorn ska de föreslagna förordningarna uttryckligen hänvisa till myndighetens skyldighet att nära samarbeta med ECB och i tillämpliga fall med de nationella centralbankerna i ECBS samt ge dem all relevant information som krävs för att de ska kunna genomföra sina uppgifter.

Ändring 4

Artikel 10.1 i de föreslagna förordningarna

Artikel 10

”1.   Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får kommissionen, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet eller ESRB, anta ett beslut riktat till myndigheten om att en krissituation enligt denna förordning föreligger.”

Artikel 10

”1.   Vid ogynnsam utveckling som kan komma att allvarligt äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten i det finansiella systemet, helt eller delvis, inom gemenskapen får kommissionen, på eget initiativ eller efter begäran från myndigheten, rådet, ECB eller ESRB, anta ett beslut riktat till myndigheten om att en krissituation enligt denna förordning föreligger, efter samråd med rådet, ECB, ESRB samt i tillämpliga fall de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Förklaring:

Av de skäl som anges i punkterna 4–6 i detta yttrande ska ECB tas med i förteckningen över de myndigheter som har rätt att ställa en begäran till kommissionen att anta beslut som anger att det föreligger en krissituation samt i förteckningen över de myndigheter med vilka samråd ska ske innan sådana beslut antas. Skäl 21 i de föreslagna EBA- och ESMA-förordningarna och skäl 20 i den föreslagna EIOPA-förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

Ändring 5

Artikel 16 i de föreslagna förordningarna

Artikel 16

Samordningsuppgifter

”Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de behöriga myndigheterna, även i händelse av att en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten hos det finansiella systemet i gemenskapen.

Myndigheten ska främja samordnade reaktioner från gemenskapen, bland annat genom att

[…]

(4)

utan dröjsmål underrätta ESRB om krissituationer som kan komma att uppstå.”

Artikel 16

Samordningsuppgifter

”Myndigheten ska svara för den allmänna samordningen mellan de behöriga myndigheterna, även i händelse av att en ogynnsam utveckling kan komma att äventyra de finansiella marknadernas korrekta funktion och integritet eller stabiliteten hos det finansiella systemet i gemenskapen.

Myndigheten ska främja samordnade reaktioner från gemenskapen, bland annat genom att

[…]

(4)

utan dröjsmål underrätta ECB och ESRB om krissituationer som kan komma att uppstå, inklusive alla beslut som antas av kommissionen och myndigheten enligt artikel 10.

Förklaring:

Av de skäl som anges i punkterna 4–6 i detta yttrande ska de europeiska tillsynsmyndigheterna utan dröjsmål underrätta ECB om eventuella krissituationer som kan komma att uppstå (inklusive alla beslut som antas av kommissionen och de europeiska tillsynsmyndigheterna enligt artikel 10 i de föreslagna förordningarna).

Ändring 6

Artikel 41.2 i de förslagna förordningarna

Artikel 41

”2.   Verkställande direktören, kommissionen och ESRB ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i de underkommittéer som avses i artikel 43.”

Artikel 41

”2.   Verkställande direktören, kommissionen, ECB och ESRB ska inbjudas som observatörer till sammanträdena i gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och i de underkommittéer som avses i artikel 43.”

Förklaring:

Gemensamma kommittén kommer att behandla frågor som är av gemensamt intresse för alla myndigheterna. Den skulle kunna fungera som en plattform för att diskutera frågor som är av intresse för såväl centralbankerna som de europeiska tillsynsmyndigheterna, t.ex. frågor som rör marknadsinfrastrukturer och finansiella konglomerat. Det är därför lämpligt att inbegripa ECB som observatör i gemensamma kommittén. ECB:s deltagande i underkommittén för finansiella konglomerat är också i linje med de nuvarande institutionella arrangemangen, enligt vilka ECB deltar i de möten som hålls inom den gemensamma kommittén för finansiella konglomerat och den provisoriska arbetskommittén för finansiella konglomerat.

Ändring 7

Artikel 56.3 i de föreslagna förordningarna

Artikel 56

”3.   Punkterna 1 och 2 ska inte förhindra myndigheten från att utbyta information med nationella tillsynsmyndigheter i enlighet med denna förordning och annan gemenskapslagstiftning som är tillämplig på finansiella institut.

För sådan information ska tystnadsplikt gälla enligt punkterna 1 och 2. Myndigheten ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om konfidentialitet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.”

Artikel 56

”3.   Punkterna 1 och 2 ska inte förhindra myndigheten från att utbyta information med nationella tillsynsmyndigheter, ECBS och ESRB i enlighet med denna förordning och annan gemenskapslagstiftning som är tillämplig på finansiella institut.

För sådan information ska tystnadsplikt gälla enligt punkterna 1 och 2. Myndigheten ska i sina interna verksamhetsregler fastställa hur de regler om konfidentialitet som avses i punkterna 1 och 2 ska tillämpas praktiskt.”

Förklaring:

Av de skäl som anges i punkterna 3–6 i detta yttrande ska ESRB och ECBS inte förhindras från att medverka i utbytet av tillsynsinformation.

Ändring 8

Artikel 66.1 i de föreslagna förordningarna

Artikel 66

”1.   Inom tre år från den dag som anges i artikel 67 andra stycket och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning. […]”

Artikel 66

”1.   Inom tre år från den dag som anges i artikel 67 andra stycket och därefter vart tredje år ska kommissionen lägga fram en allmän rapport om resultaten av myndighetens arbete och förfarandena i denna förordning efter att ha inhämtat yttrandet från de europeiska tillsynsmyndigheterna, ESRB och ECB. […]

Förklaring:

En liknande översynsklausul finns i förslaget till ESRB-förordning som Ekofinrådet enades om den 20 oktober 2009 (artikel 20) (3).

Ändring 9

Artikel 25 i den föreslagna EBA-förordningen

Artikel 25

”Sammansättning

1.   Tillsynsstyrelsen ska ha följande ledamöter:

a)

En ordförande (utan rösträtt).

b)

Varje medlemsstats chef för den nationella offentliga myndighet som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut.

c)

En företrädare (utan rösträtt) för kommissionen.

d)

En företrädare (utan rösträtt) för Europeiska centralbanken.

e)

En företrädare (utan rösträtt) för ESRB.

f)

En företrädare (utan rösträtt) för var och en av de båda andra europeiska tillsynsmyndigheterna.

2.   Varje behörig myndighet ska ansvara för att från sin myndighet utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b, om denna person är förhindrad att delta.

3.   Om den myndighet som avses i punkt 1 b inte är en centralbank, får den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i den punkten åtföljas av en företrädare (utan rösträtt) för respektive medlemsstats centralbank.

4.   Ledamöter i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b ska när frågor inom tillämpningsområdet för direktiv 94/19/EG behandlas, om så krävs, åtföljas av företrädare (utan rösträtt) för de relevanta organ i varje medlemsstat som förvaltar system för garanti av insättningar.

5.   Tillsynsstyrelsen får besluta att inbjuda observatörer.

Verkställande direktören får delta (utan rösträtt) i tillsynsstyrelsens sammanträden.”

Artikel 25

”Sammansättning

1.   Tillsynsstyrelsen ska ha följande ledamöter:

a)

En ordförande (utan rösträtt).

b)

Varje medlemsstats chef för den nationella offentliga myndighet som är behörig att utöva tillsyn över kreditinstitut.

c)

Om en myndighet som avses i punkt b inte är en centralbank: En företrädare (utan rösträtt) för respektive medlemsstats centralbank.

d)

En företrädare (utan rösträtt) för kommissionen.

e)

En företrädare (utan rösträtt) för Europeiska centralbanken.

f)

En företrädare (utan rösträtt) för ESRB.

g)

En företrädare (utan rösträtt) för var och en av de båda andra europeiska tillsynsmyndigheterna.

2.   Varje behörig myndighet ska ansvara för att från sin myndighet utse en suppleant på hög nivå, som kan ersätta den ledamot i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b, om denna person är förhindrad att delta.

   

3.   Ledamöter i tillsynsstyrelsen som avses i punkt 1 b ska när frågor inom tillämpningsområdet för direktiv 94/19/EG behandlas, om så krävs, åtföljas av företrädare (utan rösträtt) för de relevanta organ i varje medlemsstat som förvaltar system för garanti av insättningar.

4.   Tillsynsstyrelsen får besluta att inbjuda observatörer.

Verkställande direktören får delta (utan rösträtt) i tillsynsstyrelsens sammanträden.”

Förklaring:

Det ska säkerställas att företrädarna för de nationella centralbankerna har en fristående rätt att delta i Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse som ledamöter utan rösträtt.

Ändring 10

Artikel 29.4 i de föreslagna förordningarna

Artikel 29.4

”4.   I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges, särskilt i tillämpliga fall beträffande beslutförhet. Ledamöter utan rösträtt och observatörer, med undantag av ordföranden och verkställande direktören, ska inte delta i diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansiella institut, såvida inte annat föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 1.2.”

Artikel 29.4

”4.   I arbetsordningen ska närmare bestämmelser för omröstningar anges, särskilt i tillämpliga fall beträffande beslutförhet. Ledamöter utan rösträtt och observatörer, med undantag av ordföranden, och verkställande direktören och företrädare för medlemsstaternas centralbanker som är väsentligt involverade när det gäller banktillsyn, ska inte delta i diskussioner i tillsynsstyrelsen som avser enskilda finansiella institut, såvida inte annat föreskrivs i de rättsakter som avses i artikel 1.2.”

Förklaring:

Detta ändringsförslag skulle innebära att företrädare för medlemsstaternas centralbanker utan rösträtt som är väsentligt involverade när det gäller banktillsyn får delta i konfidentiella diskussioner som rör enskilda finansiella institut.

Ändring 11

Skäl 31a i den föreslagna ESMA-förordningen (ny)

Ingen text.

Skäl 31a

(31a)

Att det finns säkra och effektiva post-trading-infrastrukturer för värdepappersmarknaderna är avgörande för det finansiella systemet, och om det förekommer funktionsstörningar i clearing- och avvecklingssystemen för värdepapper kan det få allvarliga systemomfattande återverkningar för ett väl fungerande betalningssystem liksom för den finansiella stabiliteten. Med tanke på centralbankernas tillsynsuppgifter för betalnings-, clearing- och avvecklingssystem krävs det ett effektivt samarbete mellan centralbankerna i deras tillsynsställning och myndigheten när det gäller frågor av gemensamt intresse.

Förklaring:

ECB anser att det befintliga samarbetet mellan Europeiska värdepapperstillsynskommittén och centralbankerna ska fortgå mellan Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och centralbankerna när det gäller frågor av gemensamt intresse.

Ändring 12

Artikel 1.2a i den föreslagna ESMA-förordningen (ny)

Ingen text.

Artikel 1

(2a)   Utan att det påverkar Europeiska centralbankssystemets tillämpliga befogenheter ska myndigheten vidta lämpliga åtgärder när det gäller clearing och avveckling samt derivatmarknadernas funktion.

Förklaring:

För samtliga uppgifter som tilldelas Europeisk värdepappers- och marknadsmyndigheten genom den föreslagna ESMA-förordningen när det gäller ovannämnda frågor bör hänsyn tas till befintliga befogenheter för ECB och de nationella centralbankerna i ECBS i fråga om clearing och avveckling.

Ändring 13

Artikel 25.1 i de föreslagna ESMA- och EIOPA-förordningarna

Artikel 25

”1.   Tillsynsstyrelsen ska ha följande ledamöter:

[…]

d)

En företrädare (utan rösträtt) för ESRB. […]”

Artikel 25

”1.   Tillsynsstyrelsen ska ha följande ledamöter:

[…]

d)

En företrädare (utan rösträtt) för ECB.

e)

En företrädare (utan rösträtt) för ESRB. […]”

Förklaring:

Av de skäl som anges i punkterna 4–6 i detta yttrande är det lämpligt att inbegripa ECB som företrädare utan rösträtt i tillsynsstyrelsen för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten. ECB konstaterar att så redan är fallet i de föreslagna EBA- och EIOPA-förordningarna, som Ekofinrådet enades om den 2 december 2009 (4).


(1)  De föreslagna förordningarna antogs den 23 september 2009, dvs. innan fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft. Fördragscitat i kommissionens ändringsförslag kommer att behöva anpassas.

(2)  Text markerad med fet stil anger ECB:s förslag till ny text. Genomstruken text anger de strykningar som ECB föreslår.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  Se 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 (för EBA) och 2009/0143(COD) – 16749/1/09 (för EIOPA).