Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0715(01).pdf

15.7.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 209/20


Meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 14.1 och 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 (1)

2011/C 209/12

Den 16 september 2009 antog rådet och Europaparlamentet förordning (EG) nr 924/2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen.

I artikel 14.1 i denna förordning fastställs att en medlemsstat som inte har euro som sin valuta kan besluta att tillämpa denna förordning på sin nationella valuta. Dessutom specificeras det i artikel 3.3 i förordningen att en medlemsstat som har meddelat att denna förordning ska tillämpas på dess valuta även kan besluta att en nationell betalning i denna medlemsstats valuta ska betraktas som motsvarande en gränsöverskridande betalning i euro.

Den 26 maj 2011 mottog kommissionen en anmälan om att den rumänska regeringen hade beslutat att utvidga förordningens tillämpning till att omfatta betalningar i rumänska leu. Den utvidgade tillämpningen av denna förordning till rumänska leu ska enligt artikel 14.1 få verkan fjorton dagar efter offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning. Från och med den dagen ska avgifterna för gränsöverskridande betalningar i rumänska leu vara samma som för nationella betalningar i leu.

De rumänska myndigheterna har även beslutat att från och med den 1 januari 2012 ska nationella betalningar i rumänska leu motsvara gränsöverskridande betalningar i leu och i euro. Från och med den dagen ska avgifterna för gränsöverskridande betalningar i rumänska leu och i euro vara samma som för nationella betalningar i leu.


(1)  EUT L 266, 9.10.2009, s. 11.