Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52013PC0386.pdf

52013PC0386

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/591/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Lettland /* COM/2013/0386 final - 2013/ () */Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om upphävande av beslut 2009/591/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Lettland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.12,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)       Till följd av en rekommendation från kommissionen i enlighet med artikel 104.6 i fördraget fastställdes genom rådets beslut 2009/591/EG[1] av den 7 juli 2009 att det förelåg ett alltför stort underskott i Lettland. Rådet konstaterade att underskottet i den offentliga sektorns finanser nådde 4,0 % av BNP år 2008, vilket översteg fördragets referensvärde på 3 % av BNP, medan den offentliga sektorns bruttoskuld uppgick till 19,5 % av BNP, vilket är klart lägre än fördragets referensvärde 60 % av BNP[2].

(2)       I enlighet med artikel 104.7 i fördraget och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott[3], och på grundval av en rekommendation från kommissionen, utfärdade rådet den 7 juli 2009 en rekommendation till Lettland, i vilken landet uppmanas att senast 2012 korrigera det alltför stora underskottet. Rekommendationen offentliggjordes.

(3)       Enligt artikel 4 i det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som fogats till fördragen ska kommissionen tillhandahålla de uppgifter som ska användas för genomförandet av förfarandet. Som en del av tillämpningen av protokollet måste medlemsstaterna två gånger om året, före den 1 april och den 1 oktober, anmäla uppgifter om underskott och skuldnivå och därmed sammanhängande faktorer i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen[4].

(4)       När rådet överväger att upphäva ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör det fatta sitt beslut på grundval av de uppgifter som lämnats. Ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör dessutom bara upphävas om kommissionens prognoser tyder på att underskottet inte kommer att överstiga tröskelvärdet 3 % av BNP under prognosperioden[5].

(5)       Följande slutsatser kan dras på grundval av de uppgifter som kommissionen (Eurostat) lämnade i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 479/2009, efter Lettlands anmälan före den 1 april 2013, och på grundval av kommissionens vårprognos 2013:

– Efter de stora underskotten i den offentliga sektorn 2009 och 2010 (9,8 respektive 8,1 % av BNP), vilka delvis berodde på åtgärder för att stabilisera finanssektorn, började underskottet att minska kraftigt 2011, då det nådde nivån 3,6 % av BNP. Förbättringen är resultatet av stora och breda åtgärder för finanspolitisk konsolidering under perioden 2009-2011 inom ramen för det betalningsbalansstödda anpassningsprogrammet, och av en gynnsammare konjunktur. Anpassningsprogrammet slutfördes i januari 2012 med goda resultat. År 2012 minskade det offentliga underskottet till 1,2 % av BNP, dvs. det låg under det målvärde på 2,1 % av BNP som fastställts i 2012 års konvergensprogram och väl under fördragets referensvärde på 3 % av BNP. På inkomstsidan förklaras detta med en gynnsam konjunktur och förbättrad skatteeffektivitet och på utgiftssidan kan detta förklaras med att utgiftsökningarna var lägre än den nominella BNP-tillväxten. Som en följd härav ökade de offentliga inkomsternas andel av BNP med en fjärdedels procentenhet och de offentliga utgifternas andel av BNP minskade med två procentenheter 2012.

– I konvergensprogrammet för 2013 förutspås det nominella underskottet bli 1,1 % av BNP år 2013 för att därefter stabiliseras till 0,9 % av BNP fram till 2016. I kommissionens vårprognos 2013 förutspås att underskottet i de offentliga finanserna kommer att ligga kvar 1,2 % av BNP under 2013 och därefter sjunka till 0,9 % under 2014, dvs. väl under fördragets referensvärde på 3 % av BNP.

– Den offentliga skulden 2012 var 40,7 % av BNP. I kommissionens vårprognos 2013 förutspås att den offentliga bruttoskulden ökar till 43,2 % av BNP under 2013 i takt med att man samlar in medel för de stora skuldavbetalningar som planeras till 2014–2015. Skulden förväntas sjunka igen till cirka 40 % av BNP under 2014, efter det att betalningarna har gjorts.

(6)       Rådet påminner om att Lettland, från och med 2013, dvs. det år som följer på korrigeringen av det alltför stora underskottet, bör se till att kraven i stabilitets- och tillväxtpaktens preventiva aspekt uppfylls och att riktmärket för utgifter iakttas.

(7)       I enlighet med artikel 126.12 i fördraget ska ett rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott upphävas när det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten enligt rådets uppfattning har korrigerats.

(8)       Rådet anser att det alltför stora underskottet i Lettland har korrigerats och att beslut 2009/591/EG därför bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det framgår av en övergripande bedömning att det alltför stora underskottet i Lettland har korrigerats.

Artikel 2

Beslut 2009/591/EU ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Lettland.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

[1]               EUT L 202, 4.8.2009, s. 50.

[2]               Underskottet i den offentliga sektorns finanser och skuldnivån för 2008 reviderades senare till för närvarande 4,2 respektive 19,8 % av BNP.

[3]               EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

[4]               EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

[5]               I enlighet med ”Närmare angivelser för genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten samt riktlinjer för stabilitets- och konvergensprogrammens innehåll och utformning” av den 3 september 2012. Se vidare:      http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf