Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52013PC0387.pdf

52013PC0387

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om upphävande av beslut 2009/588/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Litauen /* COM/2013/0387 final - 2013/ () */Rekommendation till

RÅDETS BESLUT

om upphävande av beslut 2009/588/EG om förekomsten av ett alltför stort underskott i Litauen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 126.12,

med beaktande av kommissionens rekommendation, och

av följande skäl:

(1)       Till följd av en rekommendation från kommissionen i enlighet med artikel 104.6 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen fastställdes genom rådets beslut 2009/588/EG av den 7 juli 2009[1] att det förelåg ett alltför stort underskott i Litauen. Rådet konstaterade att underskottet i den offentliga sektorns finanser 2008 uppgick till 3,2 % av BNP, vilket överskred fördragets referensvärde på 3 % av BNP och skulle enligt kommissionens vårprognos 2009 öka till 5,4 % av BNP år 2009 och till 8 % av BNP år 2010. Den offentliga sektorns bruttoskuld uppgick till 15,6 % av BNP år 2008, vilket är betydligt lägre än fördragets referensvärde på 60 % av BNP.

(2)       I enlighet med artikel 104.7 i fördraget och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott[2], och på grundval av en rekommendation från kommissionen, utfärdade rådet den 7 juli 2009 en rekommendation till Litauen, i vilken landet uppmanas att korrigera det alltför stora underskottet senast 2011. Rekommendationen offentliggjordes.

(3)       I enlighet med artikel 126.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artikel 3.4 i rådets förordning (EG) nr 1467/97 av den 7 juli 1997 om påskyndande och förtydligande av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott, ansåg rådet den 9 februari 2010 på kommissionens rekommendation att de litauiska myndigheterna hade vidtagit effektiva åtgärder i enlighet med rådets rekommendation av den 7 juli 2009 och att oväntade negativa ekonomiska händelser med omfattande negativa konsekvenser för de offentliga finanserna hade inträffat i Litauen. Rådet utfärdade en reviderad rekommendation till Litauen för att avhjälpa det alltför stora underskottet senast 2012. Denna rekommendation offentliggjordes.

(4)       I enlighet med artikel 4 i det protokoll om förfarandet vid alltför stora underskott som fogats till fördragen ska kommissionen tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas för tillämpningen av förfarandet. Som en del av tillämpningen av detta protokoll ska medlemsstaterna två gånger per år – före den 1 april och den 1 oktober – lämna uppgifter om underskott och skulder och därmed sammanhängande nyckeltal i enlighet med artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen[3].

(5)       När rådet överväger om ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott ska upphävas bör dess beslut grundas på anmälda uppgifter. Ett beslut om förekomsten av ett alltför stort underskott bör dessutom bara upphävas om kommissionens prognoser tyder på att underskottet inte kommer att överstiga tröskelvärdet 3 % av BNP under prognosperioden[4].

(6)       Följande slutsatser kan dras på grundval av de uppgifter som kommissionen (Eurostat) lämnade i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 479/2009, efter Litauens anmälan före den 1 april 2013, och på grundval av kommissionens vårprognos 2013:

– Efter att ha nått en topp på 9,4 % av BNP år 2009 minskade Litauens offentliga underskott till 7,2 % av BNP år 2010, sedan till 5,5 % av BNP år 2011 och 3,2 % av BNP år 2012. Denna förbättring berodde på att man vidtagit konsolideringsåtgärder på utgiftssidan, särskilt att man fortsatt att begränsa utgiftsökningarna i enlighet med den litauiska lagen om budgetdisciplin, och att konjunkturen varit gynnsam.

– Eftersom underskottet på 3,2 % av BNP anses ligga nära referensvärdet och Litauens skuldkvot konstant ligger under referensvärdet på 60 % av BNP, uppfyller landet kraven i stabilitets- och tillväxtpaktens bestämmelser i förordning nr 1467/97 om systemiska pensionsreformer. Pensionsreformens direkta nettokostnader bör beaktas när man bedömer korrigeringen av det alltför stora underskottet. Nettokostnaderna för Litauens systemiska pensionsreform på 0,2 % av BNP 2012, vilket bekräftas av kommissionen (Eurostat), är orsaken till att fördragets referensvärde på 3 % av BNP har överskridits under 2012.

– I Litauens konvergensprogram för 2013 förutspås att det offentliga underskottet fortsätter att falla till 2,5 % av BNP år 2013 och 1,5 % av BNP 2014, medan kommissionens vårprognos 2013 emotser en något långsammare förbättring av det offentliga underskottet till 2,9 % av BNP år 2013 och till 2,4 % av BNP år 2014, med oförändrad politik. Därmed kommer underskottet att ligga kvar under referensvärdet på 3 % av BNP under prognosperioden.

– I kommissionens vårprognos från 2013 förutspås att den offentliga bruttoskulden minskar måttligt från 40,7% av BNP år 2013 till 40,1% av BNP år 2014.

(7)       Rådet påminner om att från och med 2013, det år som följer på korrigeringen av det alltför stora underskottet, bör Litauen i lämplig takt göra framsteg mot sitt mål på medellång sikt, bland annat att riktmärket för utgifter ska respekteras.

(8)       I enlighet med artikel 126.12 i fördraget ska ett rådsbeslut om att det föreligger ett alltför stort underskott upphävas när det alltför stora underskottet i den berörda medlemsstaten enligt rådets uppfattning har korrigerats.

(9)       Rådet anser att det alltför stora underskottet i Litauen har korrigerats och att beslut 2009/588/EG därför bör upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det framgår av en övergripande bedömning att det alltför stora underskottet i Litauen har korrigerats.

Artikel 2

Beslut 2009/588/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Litauen.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

[1]               EUT L 202, 4.8.2009, s. 44.

[2]               EGT L 209, 2.8.1997, s. 6.

[3]               EUT L 145, 10.6.2009, s. 1.

[4]               I enlighet med ”Specifikationer för genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten samt riktlinjer för utformningen av och innehållet i stabilitets- och konvergensprogrammen” av den 3 september 2012. Se följande länk:          http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf.