Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 87/441/EEG av den 29 juli 1987 om besparing av råolja genom användning av ersättningsbränslekomponenter i bensinEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 238 , 21/08/1987 s. 0040 - 0041

Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0083

Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0083KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 29 juli 1987 om besparing av råolja genom användning av ersättningsbränslekomponenter i bensin (87/441/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 85/536/EEG av den 5 december 1985 om besparing av råolja genom användning av ersättningsbränslekomponenter i bensin (), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att hänvisa till metoder för mätning av ersättningsbränslekomponenter som kan antas bli använda i bensinblandningar.

Vetenskapliga och tekniska framsteg har visat att ett antal mätmetoder kan användas provisoriskt.

Åtgärderna som anges i det här direktivet är i överensstämmelse med yttrandet från kommittén för anpassning av det ovannämnda direktivet till vetenskapliga och tekniska framsteg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I avsnitt III av bilagan till direktiv 85/536/EEG läggs följande text till medan övriga bestämmelser i detta avsnitt förblir oförändrade:

()"Följande metoder får användas provisoriskt för att mäta volymproportioner och viktproportioner av oxygenhalten i de organiska oxygenatföreningarna i bensinblandningar.

1. AFNOR M 07-054 Liquid fuels P method for the analysis of the oxygenate compounds in fuels (December 1984, försöksstandard)

2. DIN 51 413 Prüfung flüssiger Mineralöl-Kohlenwasserstoffe; Gaschromatographische Analyse

/ Teil 1 Alkohole

/ Teil 4 Methyl-tert-butylether

/ Teil 5 Bestimmung sauerstoffhaltiger organischer Verbindungen; Verfahrenmittels Säulenschaltung (under tryckning)

/ Teil 6 Acetone (under tryckning)

3. Av BSI föreslagen metod IP ST-G-6C: The determination of C1-C4 alcohols and methyl tertiary butylether in gasoline by gas chromatography

4. ASTM PD2 förslag Determination of C1-C4 alcohols and MTBE in gasoline (på grundval av nr 9 nedan)

5. "Selective gas chromatographic analysis of oxygen-containing compounds by flame-ionisation detection" P by Schneider, W., Frohne J-C., Bruderreck, H.J. Chromatogr., 1982, No 245, page 71.

6. "A single-column gas chromatographic method for the analysis of gasolines containing oxygenated compounds" P by Lockwood, A.F., Caddock, B.D P Chromatographia, 1983, No 17, (2), page 65.

7. "Gas and liquid chromatographic analyses of methanol, etanol, t-butanol and metyl t-butyl ether in gasoline" P by Pauls, R.E., McCoy, R.W. P Chromatogr.Sci., 1981, No 19, page 558.

8. "Determination of high octane components: methyl t-butyl ether, bezene, toluene and ethanol in gasoline by liquid chromatography" by Pauls, R.E.J. P Chromatogr. Sci., 1985, No 23, page 437.

9. "The analysis of C1-C4 alcohols and MTBE in motor gasolines by multi-dimensional GC with macro-bore capillary and a micro-packed column" by Green L., Naizhong, Z. P Paper presented at the 36th Pittsburg Analytical Conference.

Medlemsstaterna får använda andra metoder om dessa visas vara likvärdiga.

Resultaten av de individuella mätningarna skall tolkas enligt den metod som definieras i ISO 4259 (publicerad 1979)."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 1987.

På kommissionens vägnar

Nicolas MOSAR

Ledamot av kommissionen

() EGT nr L 334, 12.12.1985, s. 20.