Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989D0364.pdf

31989D0364

89/364/EEG: Rådets beslut av den 5 juni 1989 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för förbättrad effektivitet i elutnyttjandetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 157 , 09/06/1989 s. 0032 - 0034

Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0101

Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0101RÅDETS BESLUT av den 5 juni 1989 om ett åtgärdsprogram för gemenskapen för förbättrad effektivitet i elutnyttjandet (89/364/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I sin resolution av den 15 januari 1985 om förbättrade energibesparingsprogram i medlemsstaterna () anmodade rådet medlemsstaterna att fortsätta och vid behov öka sina ansträngningar för att främja en rationellare energianvändning genom att ytterligare utveckla en integrerad energibesparingspolitik.

I sin resolution av den 16 september 1986 () om gemenskapens nya energipolitiska mål för 1995 och samordning av medlemsstaternas politik krävde rådet en kraftfullare energibesparingspolitik.

Elproduktionen täcker mer än 35 % av gemenskapens totala förbrukning av primärenergi medan elförbrukningen svarar för över 17 % av gemenskapens totala slutliga energiförbrukning.

En förbättrad effektivitet i elutnyttjandet skulle ge fördelar i form av en lägre förbrukning av primärenergi, minskade investeringar i elproduktionskapacitet, minskade utsläppsnivåer och lägre elkostnader för förbrukarna.

Det finns en betydande potential för en förbättrad effektivitet i elutnyttjandet, men särskilda åtgärder krävs för att kunna utnyttja denna potential.

En omedelbar konsekvens av energibesparing är en besparing av icke-förnybara råvaror och en minskning av miljöföroreningarna. Detta är förenligt med de mål som fastställs i artikel 130r 1 i fördraget.

För att uppnå en förbättrad effektivitet i elutnyttjandet bör elförbrukarna uppmuntras att använda de elapparater och den elutrustning som är mest energieffektiv. Elapparaternas och elutrustningens samt de elbaserade processernas energieffektivitet bör ytterligare förbättras.

Ett åtgärdsprogram för gemenskapen bör sättas i gång för att uppnå dessa mål. Fördraget innehåller inga andra befogenheter än dem i artikel 235 för åtgärden i fråga.

Ett sådant åtgärdsprogram för gemenskapen skulle komplettera andra åtgärder inom energibesparingsområdet i allmänhet.

Gemenskapens åtgärdsprogram skulle beröra inte bara kommissionen och medlemsstaternas regeringar utan också andra parter inom elområdet, bl.a. eldistributionsföretag, tillverkare av elutrustning, elförbrukarorganisationer och branschorganisationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett åtgärdsprogram för gemenskapen, nedan kallat "programmet", för förbättrad effektivitet i elutnyttjandet bör inrättas.

2. Programmet skall, i den mån detta är tekniskt och på lång sikt ekonomiskt försvarbart, ha två mål, nämligen

P att påverka elförbrukarna till att använda apparater och utrustning med hög eleffektivitet på effektivaste sätt,

och

P att uppmuntra till ytterligare förbättringar av elapparaters och elutrustnings samt elbaserade processers effektivitet.

Artikel 2

1. De åtgärder som kan vidtas enligt programmet sammanfattas i bilagan.

2. Verkställandet av några eller samtliga av dessa åtgärder skall bero på den rådande situationen i varje medlemsstat i förhållande till de gemenskapsmål som skall uppnås enligt artikel 1.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall i samband med genomförandet av åtgärder enligt programmet inom sitt territorium utse ett organ som skall rekommendera och samordna verkställandet av åtgärder för att genomföra programmet i samarbete med berörda parter. Medlemsstaterna skall inrätta sådana organ i mån av behov.

Artikel 4

1. Kommissionen skall

a)

på gemenskapsnivå samordna

P åtgärder som vidtas enligt programmet, om det behövs tillsammans med andra befintliga program,

P utbyte av information och erfarenheter,

b)

övervaka programmets fortskridande och resultat.

2. I samband med detta skall kommissionen ansvara för tekniskt stöd till programmet och för åtgärder som den vidtar för att programmet skall genomföras på ett framgångsrikt sätt.

3. Kommissionen skall regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om programmets fortskridande, och, i förekommande fall, om eventuella ytterligare åtgärder som den avser att föreslå för att uppnå programmets syften. Den första rapporten skall överlämnas senast 18 månader efter den dag då detta beslut träder i kraft och följande rapporter med högst 18-månaders intervaller.

Artikel 5

Kommissionen skall bistås av en rådgivande kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 6

Om ytterligare gemenskapsåtgärder krävs för att uppnå programmets mål skall kommissionen förelägga rådet lämpliga förslag i enlighet med bestämmelserna i fördraget.

Artikel 7

Före utgången av treårsperioden skall på grundval av kommissionens rapport programmet och de förfaranden som fastställts för dess genomförande prövas på nytt för att granska dessas effektivitet och möjligheterna till förbättring.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta beslut senast nio månader efter dess antagande. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 juni 1989.

På rådets vägnar

J. BARRIONUEVO PEÑA

Ordförande

() EGT nr C 307, 2.12.1988, s. 6.

() EGT nr C 96, 17.4.1989.

() EGT nr C 139, 5.6.1989, s. 1.

() EGT nr C 20, 22.1.1985, s. 1.

() EGT nr C 241, 25.9.1986, s. 1.

BILAGA

SAMMANFATTNING AV DE ÅTGÄRDER SOM KAN VIDTAS ENLIGT GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM

1. Information till förbrukarna

P Åtgärder för att förbättra kvaliteten på och tillgången till information om elapparaters och elutrustnings effektivitet och deras effektiva användning, avsedd för elförbrukarna och dem som är ansvariga för specifikationerna.

P Information från eldistributionsföretag, förbukarorganisationer och, när det är lämpligt, från myndigheter med närmare upplysningar om taxor, mätning och debitering.

P Det effektivaste sättet att utnyttja alla medier för att sprida information.

P Uppgifter från tillverkarna om apparaters och utrustnings energieffektivitet innefattande ett förbättrat system för märkning.

P Databaser som är lämpliga att använda.

P De behöriga myndigheternas antagande av föreskrifter om tillhandahållande av information till förbrukarna.

2. Teknisk rådgivning

Åtgärder för att säkerställa att teknisk rådgivning vid köp, installation samt användning av de elapparater och den elutrustning som är mest energieffektiv, finns lätt tillgänglig för elförbrukarna, innefattande:

P åtgärder av eldistributionsföretagen, förbrukarorganisationerna och medlemsstaternas regeringar för att säkerställa att rådgivning finns tillgänglig för förbrukarna vid köp, installation och effektivast möjliga användning av elapparater och elutrustning,

P åtgärder av de branschorganisationer som arbetar med specifikationer för och installation av elutrustning för att säkerställa att deras medlemmar blir informerade om ett effektivt elutnyttjande, med syftet att bevaka förbrukarintressena samtidigt som man skyddar samhällsintresset som helhet.

3. Elapparaters och elutrustnings effektivitet

Åtgärder för att förbättra elapparaters och elutrustnings energieffektivitet och för att öka de effektivaste produkternas marknadsandel, innefattande

P införande av samarbete mellan tillverkarna för att förbättra elapparaters och elutrustnings energieffektivitet, särskilt genom montering av termostater på all elutrustning med värmegivare,

P ansträngningar för att öka marknadspenetrationen av energieffektiva apparater och utrustning samt undersökning av potentialen för selektiva finansieringsåtgärder och särskilt tredjepartsfinansiering,

P åtgärder från myndigheter för att säkerställa, att i all verksamhet som de ansvarar för och i alla byggnader som de äger eller använder, ävensom gatubelysning, de använder elapparater och utrustning som är energieffektiv och att de driver dem effektivt,

P undersökning av kommissionen av hur den kan främja programmets effektivitet på gemenskapsnivå genom att komplettera medlemsstaternas verksamhet enligt programmet, både genom samordning och främjande av harmonisering av produktinformation om apparaters och utrustnings (energi)prestanda och utvecklingen av europeiska produktstandarder för prestanda och energiförbrukning,

P undersökning av möjligheterna till elektronisk styrning av elförbrukningen i hemmen och industrin med hjälp av fjärravläsning och mikroprocessorer för kontroll,

P undersökning av ett mer omfattande system för mätning och indikering som skulle vara mer lättillgängligt för förbrukaren och göra det möjligt för denne att agera snabbt vid för hög förbrukning.

4. Demonstration

Åtgärder som tillsammans med andra befintliga program skall säkerställa att demonstration av nya energieffektivare apparater, utrustning och tekniker stöds på ett lämpligt sätt och att information om detta sprids inom hela gemenskapen.

5. Studier och stödåtgärder

Åtgärder för att analysera de faktorer som bestämmer ett effektivt elutnyttjande och för att identifiera de områden inom vilka ytterligare åtgärder skulle kunna ge utbyte; andra studier och informationsseminarier.