Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

91/565/EEG: Rådets beslut av den 29 oktober 1991 om främjandet av en effektiv energianvändning i gemenskapen (SAVE-programmet)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 307 , 08/11/1991 s. 0034 - 0036

Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0147

Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0147RÅDETS BESLUT av den 29 oktober 1991 om främjandet av en effektiv energianvändning i gemenskapen (SAVE-programmet) (91/565/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

I sin resolution av den 15 januari 1985 om förbättring av energibesparingsprogrammen i medlemsstaterna () uppmanade rådet medlemsstaterna att fortsätta och vid behov öka sina ansträngningar att främja en mer rationell användning av energi genom att utveckla en samordnad politik i fråga om energibesparingsåtgärder.

Rådet ansåg i sin resolution av den 16 september 1986 om nya mål för energipolitiken i gemenskapen för 1995 och samordning av medlemsstaternas politik (), att gemenskapens och medlemsstaternas energipolitik skall sträva efter att uppnå säkrare villkor för tillförsel av energi genom en kraftfull politik för energibesparingar och rationell energianvändning. I den resolutionen fastställde rådet som mål för gemenskapen att uppnå en rationellare energianvändning genom ett effektivare utnyttjande av energi och beslöt att effektiviteten i den slutliga energianvändningen borde förbättras med minst 20 % till år 1995.

Fördragets artikel 130r kräver en försiktig och rationell användning av naturtillgångarna. En rationell energianvändning är ett av de viktigaste sätten på vilka detta mål kan uppnås och miljöförstöringen minskas.

Kommissionen konstaterade i sitt meddelande till rådet den 3 maj 1988 om de viktigaste resultaten av översynen av medlemsstaternas energipolitik, att gemenskapen inte skulle lyckas uppnå målet för en ytterligare förbättring av energieffektiviteten med 20 %, om inte kraftfulla åtgärder vidtogs.

Genom att främja en effektiv användning av energi inom alla regioner i gemenskapen kommer den ekonomiska och sociala utvecklingen i hela gemenskapen att förstärkas, vilket är ett mål som enligt fördragets artikel 130r bör beaktas vid genomförandet av den gemensamma politiken och den inre marknaden.

Kommissionen betonade i sitt meddelande till rådet den 8 februari 1990 om energi och miljö, att energieffektiviteten måste öka för att begränsa energins negativa inverkan på miljön.

En förbättrad energieffektivitet har en positiv inverkan på både säkerheten i energiförsörjningen och miljön, vilket är en fråga av global betydelse. En långtgående internationell samverkan är därför önskvärd för att de bästa resultaten skall kunna uppnås.

Rådet införde i sitt beslut 89/364/EEG () ett handlingsprogram i gemenskapen för en effektivare användning av elektricitet.

Det behövs ett program som pågår under fem år.

Ett belopp av 35 miljoner ecu beräknas vara nödvändigt för att genomföra detta fleråriga program. För tiden 1991 1992, beräknas inom nuvarande finansiella ram medelsbehovet till 14 miljoner ecu.

De belopp som skall anslås till finansiering av programmet för tiden efter räkenskapsåret 1992 måste ingå i gemenskapens gällande finansiella ram.

Fördraget tillhandahåller inga andra befogenheter än de i artikel 235 för antagandet av detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall stödja ett antal åtgärder för en effektiv energianvändning inom ramen för detta program som kallas SAVE, (Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency), nedan kallat "programmet".

2. Programmet skall pågå under fem år.

3. De ekonomiska bidrag från gemenskapen som anses behövas för dess genomförande uppgår till 35 miljoner ecu, av vilka 14 miljoner ecu gäller för tiden 1991/1992 inom den finansiella ramen för åren 1988 1992.

Under den följande tiden för genomförandet av programmet skall beloppet ingå i gemenskapens gällande budget.

4. Den budgetansvariga myndigheten skall fastställa de belopp som kan anslås under varje budgetår, med hänsyn till de principer om en sund förvaltning enligt artikel 2 i finansförordningen som skall tillämpas för Europeiska gemenskapens gällande finansiella ram.

Artikel 2

Fyra olika typer av åtgärder för effektiv energianvändning skall finansieras enligt programmet:

a) Tekniska utvärderingar för att bedöma vilka uppgifter som behövs för att definiera tekniska standarder eller specifikationer.

b) Åtgärder för att stödja medlemsstaternas initiativ för att utöka och skapa infrastrukturer för effektivare användning av energi. Dessa initiativ skall innefatta

P verksamheter för att utbilda och informera om en effektivare användning av energi på en nivå som är så nära slutanvändarna som möjligt,

P sektorsvisa pilotprojekt av det slag som anges i bilagan till detta beslut.

c) Åtgärder för att främja upprättandet av ett informationsnätverk, som syftar till att åstadkomma en bättre samordning mellan nationella och internationella verksamheter och verksamheter inom gemenskapen genom att fastställa lämpliga sätt för utbyte av information och till att utvärdera verkningarna av de olika åtgärder som föreskrivs i denna artikel.

d) Åtgärder för att genomföra programmet för en effektivare användning av elektricitet enligt beslut 89/364/EEG.

Artikel 3

1. Alla kostnader som gäller de i artikel 2 a angivna åtgärderna skall bäras av gemenskapen.

2. Gemenskapens bidrag för de i artikel 2 b och c angivna åtgärderna skall vara mellan 30 och 50 % av åtgärdernas sammanlagda kostnad. Återstoden får täckas antingen genom statliga eller enskilda medel eller genom en kombination av dessa. I undantagsfall, vederbörligen motiverade till den i artikel 5.2 angivna rådgivande kommittén, får gemenskapens bidrag överstiga 50 % men inte 60 %.

3. Storleken på bidraget från gemenskapen för de i artikel 2 d angivna åtgärderna som omfattas av beslut 89/364/EEG skall bestämmas från fall till fall beroende på typen av åtgärd.

Artikel 4

1. Kommissionen skall fastställa riktlinjer för de stödåtgärder som anges i artikel 2 b och c i samråd med den kommitté som anges i artikel 5.2.

2. Medlemsstaterna skall årligen överlämna de föreslagna initiativen enligt artikel 2 b och förteckningen över de organ som skall genomföra dessa projekt till kommissionen, som skall besluta om storleken och vilkoren för gemenskapens bidrag enligt det förfarande som anges i artikel 6. Kommissionen skall ingå avtal om stödåtgärder med dessa organ.

Artikel 5

1. Kommissionen skall vara ansvarig för programmets genomförande.

2. Kommissionen skall biträdas av en rådgivande kommitté, nedan kallad "kommittén", sammansatt av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 6

Beträffande de åtgärder som avses i artikel 2 a c skall kommissionens företrädare förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande ärendet är, om nödvändigt genom röstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största möjliga hänsyn till de yttranden som avges av kommittén. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 7

1. Under programmets tredje år skall kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med anledning av de resultat som uppnåtts. Denna rapport skall åtföljas av förslag om eventuella ändringar som behövs på grundval av dessa resultat.

2. När programmet upphör, skall kommissionen bedöma de uppnådda resultaten, tillämpningen av detta beslut och överensstämmelsen mellan de nationella åtgärderna och gemenskapens åtgärder. Den skall överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 8

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1991 till och med den 31 december 1995.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 oktober 1991.

På rådets vägnar

K. ANDRIESSEN

Ordförande

() EGT nr C 301, 30.11.1990, s. 11.

() EGT nr C 240, 16.9.1991, s. 273.

() EGT nr C 120, 6.5.1991, s. 6.

() EGT nr C 20, 22.1.1985, s. 1.

() EGT nr C 241, 25.9.1986, s. 1.

() EGT nr L 157, 9.6.1989, s. 32.

BILAGA

Förteckning över exempel på sektorsvisa pilotprojekt som anges i artikel 2 b, andra strecksatsen, vilka skall genomföras på en nivå som ligger så nära slutanvändarna av energi som möjligt ()

1. Pilotundersökningar om kostnadsminimerande planering (Least Cost Planning) och efterfrågepåverkande åtgärder (Demand Side Management).

2. Förstudier om kraftvärmeproduktionsprojekt som innefattar nya institutionella eller organisatoriska lösningar.

3. Fastställande av sektorsvisa mål för energieffektivitet och uppföljning av utvecklingen inom varje sektor.

4. Sektorsvisa energibesiktningar.

5. Pilotprojekt inom transportsektorn, t. ex. förbättring av trafikgenomströmningen i städer, avgiftssystem etc.

6. Pilotprojekt om tredjepartsfinansiering inom ramen för det europeiska nätet för sådan finansiering. (Gemenskapens deltagande i den direkta finansieringen av en investering är utesluten).

() Ett icke-bindande ramavtal för projekten, upprättat av kommissionen på grundval av de ändringar som föreslagits av Europaparlamentet, finns i ett särskilt meddelande från kommissionen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (serie C).