Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets sjunde direktiv 94/21/EG av den 30 maj 1994 om bestämmelser beträffande sommartidEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 164 , 30/06/1994 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0172

Svensk specialutgåva Område 12 Volym 2 s. 0172EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS SJUNDE DIREKTIV 94/21/EG av den 30 maj 1994 om bestämmelser beträffande sommartid

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (),

i enlighet med det förfarande som avses i artikel 189b i fördraget (), och

med beaktande av följande:

Genom rådets sjätte direktiv 92/20/EEG av den 26 mars 1992 om bestämmelser beträffande sommartid () infördes för åren 1993 och 1994 ett gemensamt datum och ett gemensamt klockslag för sommartidens början samt två olika datum för dess slut, varav det ena gäller för Irland och Förenade kungariket och det andra för övriga medlemsstater.

Eftersom medlemsstaterna använder sommartid är det viktigt för den inre marknadens funktion att ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och slut fastställs för hela gemenskapen från och med 1995.

Med avseende på subsidiaritetsprincipen är det nödvändigt att gemenskapen agerar för att säkerställa en fullständig harmonisering av tidsangivelserna i syfte att underlätta transporter och kommunikationer och minska därmed förbundna kostnader.

Det datum för sommartidens slut som medlemsstaterna anser vara lämpligast är slutet av oktober och inte som hittills slutet av september.

Sommartiden bör framdeles upphöra i slutet av oktober. Eftersom vissa transportsektorer behöver tid för att anpassa sig bör dock sommartiden också under 1995 upphöra i slutet av september.

Sommartiden bör även det året upphöra vid ett annat datum på Irland och i Förenade kungariket.

Enligt artikel 4 i det sjätte direktivet skall rådet, på förslag från kommissionen, före den 1 januari 1994 anta de bestämmelser som skall gälla från och med 1995.

Av geografiska skäl bör de gemensamma bestämmelserna om sommartid inte gälla för medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

Det är lämpligt att sommartiden tas upp till förnyat övervägande och bestämmelser bör därför endast antas för 1995, 1996 och 1997.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med sommartid den del av året under vilken klockan ställs fram med 60 minuter jämfört med resten av året.

Artikel 2

Sommartiden 1995, 1996 och 1997 skall i varje medlemsstat börja klockan 1.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time, GMT) den sista söndagen i mars, d.v.s.:

P Den 26 mars 1995.

P Den 31 mars 1996.

P Den 30 mars 1997.

Artikel 3

1. Sommartiden skall i varje medlemsstat upphöra klockan 1.00 Greenwichtid (GMT) den sista söndagen i september år 1995 och den sista söndagen i oktober åren 1996 och 1997, d.v.s.:

P Den 24 september 1995.

P Den 27 oktober 1996.

P Den 26 oktober 1997.

2. Dock skall på Irland och i Förenade kungariket sommartiden för 1995 upphöra klockan 1.00 Greenwichtid (GMT) den fjärde söndagen i oktober, d.v.s. den 22 oktober.

Artikel 4

Kommissionen skall före den 1 januari 1996 lägga fram förslag om de regler som skall gälla från och med 1998, vilka skall antas före den 1 januari 1997.

Artikel 5

Detta direktiv skall inte gälla för medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 maj 1994.

På Europaparlamentets vägnar

E. KLEPSCH

Ordförande

På rådets vägnar

C. SIMITIS

Ordförande

() EGT nr C 278, 16.10.1993, s. 13.

() EGT nr C 34, 2.2.1994, s. 21.

() Europaparlamentets yttrande av den 17 december 1993 (EGT nr C 20, 24.1.1994). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 mars 1994 (EGT nr C 137, 19.5.1994, s. 38) och Europaparlamentets beslut av den 22 april 1994 (EGT nr C 128, 9.5.1994).

() EGT nr L 89, 4.4.1992, s. 28.