Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets åttonde direktiv 97/44/EG av den 22 juli 1997 om bestämmelser beträffande sommartidEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 206 , 01/08/1997 s. 0062 - 0063EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS ÅTTONDE DIREKTIV 97/44/EG av den 22 juli 1997 om bestämmelser beträffande sommartid

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

Genom Europaparlamentets och rådets sjunde direktiv 94/21/EG av den 30 maj 1994 om bestämmelser beträffande sommartid (4) infördes för åren 1995, 1996 och 1997 ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början i hela gemenskapen. I det sjunde direktivet behölls två olika datum för sommartidens upphörande år 1995, varav det ena för andra medlemsstater än Irland och Förenade kungariket och det andra för Irland och Förenade kungariket, men för åren 1996 och 1997 infördes ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens upphörande.

Eftersom medlemsstaterna tillämpar bestämmelser om sommartid är det viktigt för den inre marknadens funktion att även fortsättningsvis ett gemensamt datum och klockslag för sommartidens början och upphörande fastställs för hela gemenskapen.

Med avseende på subsidiaritetsprincipen är det nödvändigt att gemenskapen agerar för att säkerställa en fullständig harmonisering av kalendern i syfte att underlätta transporter och kommunikationer.

Det datum för sommartidens upphörande som medlemsstaterna anser vara lämpligast är slutet av oktober. Detta datum bör därför behållas.

Enligt artikel 4 i det sjunde direktivet skall Europaparlamentet och rådet före den 1 januari 1997 anta de bestämmelser som skall gälla från och med år 1998.

Av geografiska skäl bör de gemensamma bestämmelserna om sommartid inte gälla för medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

För att underlätta tidsplanering, i synnerhet inom transport- och kommunikationssektorerna, bör kalendern för sommartiden fastställas för en tillräckligt lång tidsperiod och bestämmelser bör därför antas för åren 1998, 1999, 2000 och 2001.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med sommartid den del av året under vilken klockan ställs fram med 60 minuter jämfört med resten av året.

Artikel 2

Sommartiden åren 1998, 1999, 2000 och 2001 skall i varje medlemsstat börja klockan 01.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time, GMT) den sista söndagen i mars, dvs.

- den 29 mars 1998,

- den 28 mars 1999,

- den 26 mars 2000,

- den 25 mars 2001.

Artikel 3

Sommartiden åren 1998, 1999, 2000 och 2001 skall i varje medlemsstat upphöra klockan 01.00 Greenwichtid (Greenwich Mean Time, GMT) den sista söndagen i oktober, dvs.

- den 25 oktober 1998,

- den 31 oktober 1999,

- den 29 oktober 2000,

- den 28 oktober 2001.

Artikel 4

Kommissionen skall före den 1 januari 2000 lägga fram förslag om de bestämmelser som skall gälla från och med år 2002, vilka skall antas före den 1 januari 2001.

Artikel 5

Detta direktiv gäller inte för medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1997 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

J. POOS

Ordförande

(1) EGT nr C 342, 14.11.1996, s. 5.

(2) EGT nr C 30, 30.1.1997, s. 20.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 28 november 1996 (EGT nr C 380, 16.12.1996, s. 20), rådets gemensamma ståndpunkt av den 14 april 1997 (EGT nr C 157, 24.5.1997, s. 8) och Europaparlamentets beslut av den 11 juni 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT). Rådets beslut av den 17 juni 1997.

(4) EGT nr L 164, 30.6.1994, s. 1.