Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997R0701.pdf

31997R0701

Rådets förordning (EG) nr 701/97 av den 14 april 1997 om antagande av ett program avsett att främja internationellt samarbete inom energisektorn - SYNERGY-programmetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 104 , 22/04/1997 s. 0001 - 0007RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 701/97 av den 14 april 1997 om antagande av ett program avsett att främja internationellt samarbete inom energisektorn - SYNERGY-programmet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Energifrågor måste utgöra en viktig del av unionens internationella verksamhet av orsaker som har samband med konkurrenskraft för unionens industrier, försörjningstrygghet och miljöskydd.

Gemenskapens anslutning till Fördraget om europeiska energistadgan och Konventionen om klimatförändringar förpliktar den att samarbeta inom energiområdet.

I ministerrådets (utveckling och samarbete) slutsatser av den 18 november 1992 om riktlinjerna för samarbete med utvecklingsländerna på det tekniska området för ren och effektiv energiteknik understryks att ett väsentligt mål för energisamarbete med alla utvecklingsländer var genomförandet av en verksam energipolitik.

Som det betonas i rådets resolution av den 8 juli 1996 om vitboken "Energipolitik inom Europeiska unionen" (3) påverkas energiutvecklingen inom gemenskapen alltmer av den yttre utvecklingen och ansträngningar måste därför göras för att säkerställa att gemenskapen utvecklar en sammanhållen och konsekvent syn på energifrågor gentemot tredje land.

Unionen deltar i internationell verksamhet på energiområdet inom ramen för olika program och för att säkerställa att dessa verksamheter är konsekventa bör de samordnas inom ett program för samarbete med icke-medlemsstater på det energipolitiska området.

Som en del av gemenskapens energimål gentemot icke-medlemsstater kan samarbete åstadkommas genom inrättandet av ett sådant program; det rättsliga instrument som detta program är grundad på bör göra det möjligt att inlemma all internationell verksamhet på energiområdet - särskilt sådana som rör förnybara energikällor och energieffektivitet - i en konsekvent strategi och anpassa den till gemenskapens olika slags politik.

Detta program bidrar till samordning av gemenskapens andra åtgärder inom energisektorn; inget dubbelarbete får ske med andra gemenskapsprogram, medlemsstaternas, icke-medlemsstaters och internationella organisationers program.

De främsta målen för programmet, i synnerhet samordningen mellan de olika programmen för internationella åtgärder, kan, med tanke på hur omfattande de är, bäst uppnås på gemenskapsnivå.

Det är nödvändigt att upprätta ett rättsligt instrument för gemenskapens verksamhet när det gäller internationellt samarbete inom det energipolitiska området.

Enligt rådets resolution om vitboken "Energipolitik inom Europeiska unionen" är politiska förbindelser och handelsförbindelser viktiga delar i energipolitiken och därför bör åtgärder som gäller gemenskapens internationella energisamarbete effektivare integreras i dess utrikespolitik som helhet.

Energisamarbetet inom ramen för programmet bör vara att förbättra gemenskapsindustrins konkurrenskraft, öka energiförsörjningen, främja en hållbar utveckling och förbättra energieffektiviteten; sådant samarbete kan bli verkningsfullt genom beslut om samarbete och samfinansiering av projekt.

Ett sådant samarbete bör vara förankrat i ett vägledande program och kan bli föremål för överenskommelser med de berörda staterna eller med internationella nätverk av studie- och forskningscentra.

Det är lämpligt att kommissionen vid genomförandet av gemenskapens biståndssamarbete biträds av en kommitté som utgörs av företrädare från medlemsstaterna.

Programmet måste bli föremål för en utvärdering av oberoende experter.

Eftersom samarbetet är yttre samarbete, styrs det av de särskilda bestämmelser som anges i avdelning IX i budgetförordningen av den 21 december 1977 för de europeiska gemenskapernas allmänna budget (4).

Ett finansiellt referensbelopp i enlighet med punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 (5) om införande av finansiella bestämmelser i rättsakterna finns med i denna förordning utan att detta påverkar budgetmyndigheternas befogenheter så som de fastställs i fördraget.

Det är lämpligt att förbättra öppenheten och samordningen av gemenskapens verksamhet på energiområdet vilken för närvarande är inrymd i enskilda program; därför kan ett ramprogram för energiområdet eventuellt läggas fram efter det att kommissionen har lagt fram ett meddelande om samtliga gemenskapsprogram som berör energisektorn.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett program för samarbete med icke-medlemsstater för formulering, utformning och genomförande av en energipolitik till ömsesidig nytta, nedan kallat SYNERGY, skall genomföras av gemenskapen.

Artikel 2

SYNERGY skall rikta sig till alla stater som inte är medlemmar i gemenskapen och framför allt de länder och regioner som gemenskapen prioriterar i sina yttre förbindelser med hänsyn till dess politiska, energiförsörjningsmässiga och ekonomiska intressen.

Artikel 3

1. SYNERGY skall genomföras från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 1997.

2. Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av detta program skall vara 7 miljoner ecu. Anslaget skall fastställas av den budgetansvariga myndigheten inom ramen för budgetplanen.

3. Före utgången av 1997 skall kommissionen lägga fram ett meddelande om samtliga gemenskapsprogram som berör energisektorn och, om så är lämpligt, ett förslag i syfte att förbättra öppenheten och samordningen av delar i olika program samt eventuellt ett ramprogram för energiområdet.

Artikel 4

1. Det program som anges i artikel 1 skall i samarbetets form definiera, formulera och genomföra en energipolitik för icke-medlemsstater inom områden av ömsesidigt intresse.

2. Programmet skall bidra till att uppnå gemenskapens viktigaste mål inom energiområdet, så som de beskrivs i vitboken "Energipolitik inom Europeiska unionen".

I detta syfte får gemenskapen också upprätthålla förbindelser med internationella organisationer inom energisektorn.

Dessa åtgärder skall vidtas enligt reglerna i artikel 6.

Ingen finansiering får beviljas till forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt.

3. För att uppnå dessa mål skall gemenskapen särskilt bidra till finansieringen av verksamhet som rör

- rådgivning och utbildning inom energipolitik,

- analys och prognostisering inom energiområdet,

- anordnande av konferenser och seminarier,

- stöd till samarbete över regionsgränserna.

4. Samarbetet skall också omfatta kostnader som uppkommer då denna verksamhet förbereds, genomförs, övervakas och utvärderas samt kostnader som hänförs till information.

Artikel 5

1. Gemenskapens bidrag kan ta formen av anslag som skall betalas ut i delar allt eftersom projekten tar form.

2. I princip skall finansiering från SYNERGY-programmet bara beviljas sedan andra möjligheter till finansiering från medlemsstaterna själva, alla samarbetande länder och multilaterala organisationer har övervägts; verksamheter som finansieras genom andra av gemenskapens program skall inte medfinansieras.

3. I finansieringsbeslut och alla kontrakt som kan bli följden därav skall uttryckligen föreskriva bland annat att mottagarna måste underkasta sig granskning av kommissionen och revisionsrätten, om nödvändigt på platsen.

Artikel 6

1. Ett vägledande program som omfattar den i artikel 3.1 nämnda perioden finns i bilaga I, men detta innebär inget budgetåtagande.

I detta program fastställs de främsta målen, riktlinjerna och prioriteringarna för gemenskapens samarbete inom de områden som anges i artikel 4.

2. Ett åtgärdsprogram grundat på det vägledande programmet som avses i punkt 1 skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 8.

Detta åtgärdsprogram skall innefatta en förteckning över de viktigaste projekt som skall finansieras inom de områden som anges i artikel 4. Programmets innehåll skall bestämmas i detalj så att medlemsstaterna får relevant information för att möjliggöra för den kommitté som anges i artikel 8 att avge sitt yttrande.

3. Särskilda överenskommelser får ingås med icke-medlemsstater inom ramen och under giltighetstiden för det under punkt 1 nämnda vägledande programmet, för att fastställa huvudlinjerna för samarbetet med länderna i fråga och samrådsförfarandena i samband med genomförandet av programmet.

4. Kontrakt får, inom ramen för det vägledande program som anges i punkt 1, också slutas med internationella studie- och forskningsnätverk för att bestämma hur dessa nätverk skall bidra till att förverkliga de mål som beskrivs i nämnda vägledande program.

Artikel 7

1. Kommissionen skall genomföra verksamheten i enlighet med det åtgärdsprogram som nämns i artikel 6.2.

2. Tjänstekontrakt skall i regel tilldelas genom selektiv anbudsinfordran i enlighet med artikel 118 i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Leveranskontrakt skall, i de fall då de behövs för att komplettera tjänstekontrakt och då begränsat till SYNERGY:s mål, tilldelas genom offentlig anbudsinfordran, utom i de fall som anges i artikel 116 i budgetförordningen.

Förhandlade kontrakt kan tilldelas för verksamhet som rör ett belopp på upp till 50 000 ecu.

Deltagande i anbudsinfordran och kontrakt skall vara öppet på lika villkor för alla fysiska och juridiska personer inom medlemsstaterna och i mottagarstaterna.

Deltagande av fysiska och juridiska personer från andra länder kan beviljas av kommissionen från fall till fall om de berörda programmen eller projekten kräver speciella former av bistånd som särskilt finns tillgängliga i dessa länder, under förutsättning att dessa länder medger ömsesidighet.

3. Skatter, avgifter och inköp av fast egendom skall inte finansieras av gemenskapen.

4. När det gäller samfinansiering kan deltagande av företag från icke-medlemsstater i anbudsinfordran beviljas av kommissionen från fall till fall. Kommissionen skall redogöra för detta i den rapport som avses i artikel 10.

Artikel 8

1. Kommissionen skall bistås av en kommitté sammansatt av företrädare för medlemsstaterna och med kommissionens företrädare som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas företrädare inom kommittén skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

4. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

5. Om rådet inte har fattat något beslut vid utgången av en period av tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 9

1. Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaterna tillförsäkra en effektiv samordning av de insatser i form av experthjälp som görs av gemenskapen och av enskilda medlemsstater i mottagarstaterna på grundval av upplysningar från medlemsstaterna.

2. Samordning och samarbete med internationella finansinstitut och andra finansieringskällor skall uppmuntras.

3. Kommissionen skall undersöka de olika sätt på vilka en samfinansiering som omfattar SYNERGY-programmet, medlemsstaternas bilaterala samarbete, program från andra internationella organisationer samt andra gemenskapsprogram kan främjas. Den skall särskilt säkerställa både samordning och komplementaritet mellan bidrag från SYNERGY och andra gemenskapsinstrument för internationellt energisamarbete i syfte att undvika dubbelarbete. Den skall också säkerställa att dubbelarbete mellan SYNERGY-programmet och alla övriga program eller åtgärder från andra internationella organisationer på energiområdet undviks.

Artikel 10

Kommissionen skall lägga fram en rapport före den 31 december 1998 om genomförandet av programmet under föregående räkenskapsår och om vilken inverkan det har haft i icke-medlemsstater och medlemsstater, tillsammans med den bedömning från utomstående oberoende experter som rapporten grundas på. Rapporten skall överlämnas till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 14 april 1997.

På rådets vägnar

J. VAN AARTSEN

Ordförande

(1) EGT nr C 310, 22.11.1995, s. 10 och EGT nr C 194, 5.7.1996, s. 20.

(2) EGT nr C 115, 14.4.1997.

(3) EGT nr C 224, 1.8.1996, s. 1.

(4) EGT nr L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, Euratom, EKSG) nr 2335/95 (EGT nr L 240, 7.10.1995, s. 12).

(5) EGT nr C 293, 8.11.1995, s. 4.

BILAGA I

VÄGLEDANDE STRATEGIPROGRAM

När SYNERGY-programmet genomförs och när åtgärdsprogrammet utarbetas skall följande riktlinjer beaktas.

SYNERGY skall bidra till att förverkliga gemenskapens energimål, så som de formuleras i rådets resolution om vitboken "Energipolitik inom Europeiska unionen", nämligen

- övergripande konkurrenskraft,

- försörjningstrygghet,

- miljöskydd.

Vart och ett av dessa mål har ett betydande yttre inslag, något som görs klart i vitboken. SYNERGY kommer att genomföra energipolitiken i enlighet med sin egen logik. Programmet måste också vara förenligt med den internationella samarbetsverksamhet som pågår på andra håll inom gemenskapen.

Riktlinjerna för SYNERGY har fastställts på denna grundval.

I. SAMARBETSOMRÅDEN KNUTNA TILL GEMENSKAPENS ENERGIMÅL

a) Verksamhet i enlighet med de tre målsättningarna:

- råd om energipolitik till länder med vilka Europeiska gemenskaperna har associeringsavtal,

- uppmuntran av energieffektivitet i tredje land,

- utveckling av lokala och i synnerhet förnybara energikällor,

- uppmuntran av regional energiintegrering,

- främjande av ett konsekvent genomförande av gemenskapens program i särskilda regioner (t.ex. Svarta havet, Medelhavet och Persiska viken).

b) Övergripande konkurrenskraft:

- Stöd till spridningen av europeisk teknik och industriellt genombrott på nyckelmarknader inom energisektorn, särskilt i Asien och Latinamerika.

- Råd om hur energisektorn skall organiseras i tredje land.

- Stöd till liberalisering av och tillträde till energisektorn samt bidrag till planeringen av tredje lands energipolitik under de nya förhållandena.

c) Försörjningstrygghet:

- Dialog med energiproducerande och energiexporterande länder: Persiska viken, Ryssland, producentländer i Amerika, Asien och Afrika.

- Uppmuntran av en dialog mellan Europeiska gemenskapen och energitransiteringsländerna, och i synnerhet transiterings- och producentländer, genom att bidra till att genomföra bestämmelserna i Fördraget om europeiska energistadgan.

- Deltagande i och stöd till internationella organs arbete inom denna sektor: minister- och producent/konsument-konferenser, Internationella energiorganet.

- Stöd till skapandet av ett gynnsamt klimat för investeringar i tredje land inom produktion och överförande av energi.

d) Miljön:

- Utbildning av beslutsfattares och personals inom energiindustrin i tredje land miljömedvetenhet.

- Underlättande av spridningen av gemenskapens energi- och miljöteknik, erfarenhet och information.

- Uppmuntran av ren teknik, i synnerhet vid kolförbränning hos stora förbrukare som Kina, med beaktande av konsekvenserna för energipolitiken.

- Stärkande av och stöd till ansträngningar för att miljöaspekter skall beaktas i tredje lands energipolitik och -planering.

- Uppmuntran av och hjälp till tredje land i att planera en hållbar nationell energipolitik och utforma system för energiförsörjning anpassade till alla enskilda miljösituationer.

II. GEOGRAFISKA PRIORITERINGAR OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED GEMENSKAPENS INTERNATIONELLA SAMARBETSPROGRAM

a) Roll och prioriteringar:

SYNERGY spelar en ledande roll inom de internationella förbindelserna på energiområdet.

Programmet kommer således att främja energisamarbete med tredje land och dess energimål kommer att beaktas i den yttre samarbetsverksamhet som genomförs inom andra gemenskapsprogram. SYNERGY kommer också att underlätta framväxten och utarbetandet av energiprojekt som finansieras genom andra av gemenskapens samarbetsinstrument.

b) Geografiskt prioriterade områden

SYNERGY kommer att inriktas på de geografiska prioriteringarna i gemenskapens yttre förbindelser och bidra till att uppnå vissa av prioriteringarna i dessa förbindelser.

De områden som täcks av SYNERGY är följande:

- Central- och Östeuropa, Cypern och Malta: tyngdpunkten läggs på anslutningsprocessen.

- Oberoende staters samvälde (OSS).

- Medelhavsländerna.

- Latinamerika: tyngdpunkten läggs på Mercosur, Chile, Mexiko och Venezuela.

- Asien: Kina, Indien och Asean-länderna.

- Afrika.

III. FINANSIERING AV SYNERGY

Fördelning av medel

Följande tabell innehåller en omräkning i finansiella termer (procentandelar) av de beskrivna riktlinjerna enligt de verksamheter som motsvarar de uppsatta målen uppdelade på geografiskt prioriterade områden. Den är avsedd som en vägledning och utgör inget åtagande att anslå bidrag. Vissa verksamheter kan hänföras till mer än ett område, och således kan både energieffektivitet och utvecklingen av lokala resurser medföra att företag inom gemenskapen främjas.

Programmet bör föreslås mot bakgrund av denna tabell. Kommittén kommer emellertid att, i enlighet med förfarandet i artikel 8 i förordningen, ha möjlighet att fastställa andra prioriteringar för den geografiska indelningen av SYNERGY:s verksamhet.

Om nya verksamheter skulle behöva genomföras på kort sikt under genomförandet av programmet bör kommissionen ha möjlighet att rådgöra med kommittén genom ett skriftligt förfarande.

Fördelningen skall tillämpas för programmets hela varaktighet.

BILAGA II

VÄGLEDANDE FÖRDELNING AV ANSLAG (I %) EFTER GEOGRAFISKT OMRÅDE

>Plats för tabell>