Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997R2598.pdf

31997R2598

Rådets förordning (EG) nr 2598/97 av den 18 december 1997 om förlängning av ett program avsett att främja internationellt samarbete inom energisektorn - Synergy-programmetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 351 , 23/12/1997 s. 0016 - 0016RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2598/97 av den 18 december 1997 om förlängning av ett program avsett att främja internationellt samarbete inom energisektorn - Synergy-programmet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

I rådets förordning (EG) nr 701/97 av den 14 april 1997 om antagande av ett program avsett att främja internationellt samarbete inom energisektorn-Synergy-programmet (3), särskilt artikel 3 i denna, föreskrivs att Synergy-programmet skall genomföras från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 1997.

I kommissionens meddelande "Helhetssyn på energipolitiken och energiåtgärderna" dras slutsatsen att det är nödvändigt att förbättra öppenheten i gemenskapens energipolitik och meddelandet är ett första steg i riktning mot ett förslag till ramprogram för energiområdet.

Det är nödvändigt att förlänga Synergy-programmet under en övergångsperiod på ett år i avvaktan på att det införlivas med det nya ramprogrammet för energiområdet.

Ett finansiellt referensbelopp i enlighet med punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 om införande av finansiella bestämmelser i rättsakterna (4) finns med i denna förordning utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter så som de fastställs i fördraget.

Fördraget tillhandahåller inga andra befogenheter för att anta denna förordning än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Synergy-programmets varaktighet förlängs med ett år, från och med den 1 januari 1998 till och med den 31 december 1998.

2. Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av detta program skall vara 5 miljoner ecu. Anslaget skall fastställas av den budgetansvariga myndigheten inom ramen för budgetplanen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 1997.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT C 337, 7.11.1997, s. 57.

(2) Yttrandet avgivet den 4 december 1997 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 104, 22.4.1997, s. 1.

(4) EGT C 293, 8.11.1995, s. 4.