Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32004L0085.pdf

7.7.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 236/10


RÅDETS DIREKTIV 2004/85/EG

av den 28 juni 2004

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG vad gäller tillämpningen av vissa bestämmelser i Estland

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen (”anslutningsfördraget”), särskilt artikel 2.3 i detta,

med beaktande av akten om villkoren för Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen (”anslutningsakten”), särskilt artikel 57 i denna,

med beaktande av Estlands begäran,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Vid anslutningsförhandlingarna åberopade Estland särdragen i landets elsektor för att begära en övergångsperiod avseende tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/92/EG av den 19 december 1996 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (1).

(2)

I bilaga VI till anslutningsakten beviljades Estland en övergångsperiod till och med den 31 december 2008 för tillämpningen av artikel 19.2 i direktiv 96/92/EG avseende ett gradvis öppnande av marknaden.

(3)

I förklaring 8, som bifogas anslutningsfördraget, erkänns dessutom att den specifika situationen när det gäller omstruktureringen av Estlands oljeskiffersektor kommer att kräva särskilda ansträngningar fram till slutet av 2012

(4)

Direktiv 96/92/EG ersattes med direktiv 2003/54/EG, vilket skall vara genomfört senast den 1 juli 2004 och vilket enligt artikel 21 innebär att öppnandet av elmarknaden påskyndas.

(5)

Genom en skrivelse av den 17 september 2003 framförde Estland en begäran om att artikel 21.1 b i direktiv 2003/54/EG, avseende öppnandet av marknaden för icke-hushållskunder, inte skall tillämpas fram till och med den 31 december 2012. Genom en kompletterande skrivelse av den 5 december 2003 meddelade Estland att man räknade med att ett fullständigt öppnande av marknaden, enligt artikel 21.1 c i det direktivet, skall vara genomfört senast den 31 december 2015.

(6)

Estlands begäran bygger på en trovärdig omstruktureringsplan för oljeskiffersektorn som löper fram till och med den 31 december 2012.

(7)

Oljeskiffer utgör Estlands enda riktiga egna energikälla, och den inhemska produktionen utgör nästan 84 % av världsproduktionen. 90 % av den el som produceras i Estland kommer från detta fasta bränsle. Det rör sig således om ett område av strategisk betydelse för Estlands försörjningstrygghet.

(8)

Beviljandet av ett ytterligare undantag för perioden 2009–2012 kommer att garantera säkerheten för investeringar i produktionsanläggningar i Estland samt Estlands försörjningstrygghet, samtidigt som det möjliggör en lösning av de allvarliga miljöproblem som skapas av dessa anläggningar.

(9)

Estlands begäran bör beviljas och direktiv 2003/54/EG bör ändras i enlighet därmed.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 26 i direktiv 2003/54/EG skall följande punkt läggas till:

”3.   Estland skall beviljas ett tillfälligt undantag från tillämpningen av artikel 21.1 b och c fram till och med den 31 december 2012. Estland skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa öppnandet av sin elmarknad. Detta skall genomföras gradvis under referensperioden med sikte på att marknaden skall vara helt öppnad den 1 januari 2013. Den 1 januari 2009 skall marknaden vara öppnad minst motsvarande 35 % av förbrukningen. Estland skall varje år meddela kommissionen vilka förbrukningströsklar som krävs för att en slutförbrukare skall räknas som en berättigad kund.”

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 2004. De skall genast till kommissionen överlämna texterna till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 juni 2004.

På rådets vägnar

M. CULLEN

Ordförande


(1)  EGT L 27, 30.1.1997, s. 20. Direktivet upphävt genom direktiv (2003/54/EG (EUT L 176, 15.7.2003, s. 37).