Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

20.3.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/48


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/28/EG

av den 11 mars 2008

om ändring av direktiv 2005/32/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och av rådets direktiv 92/42/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG, vad gäller kommissionens genomförandebefogenheter

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG (3) och i tre direktiv som utgör genomförandeåtgärder till det direktivet i den mening som avses i artikel 15 i det direktivet, nämligen rådets direktiv 92/42/EEG av den 21 maj 1992 om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle (4), Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG av den 3 september 1996 om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk (5) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18 september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör (6), anges att vissa åtgärder ska antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (7).

(2)

Beslut 1999/468/EG har ändrats genom beslut 2006/512/EG, genom vilket det infördes ett föreskrivande förfarande med kontroll för antagande av åtgärder med allmän räckvidd avsedda att ändra icke väsentliga delar av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller att komplettera rättsakten med nya icke väsentliga delar.

(3)

Enligt Europaparlamentets, rådets och kommissionens uttalande (8) om beslut 2006/512/EG måste redan gällande rättsakter som antagits i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden för att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska vara tillämpligt på dessa rättsakter.

(4)

Ovannämnda uttalande innehåller en förteckning över rättsakter som bör anpassas av brådskande skäl, bland annat direktiv 2005/32/EG. Anpassningen av ovannämnda direktiv kräver också att direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2000/55/EG anpassas.

(5)

Kommissionen bör ges befogenhet att ändra eller upphäva direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2000/55/EG. Sådana ändringar eller upphävanden måste antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

(6)

Kommissionen bör dessutom ges befogenhet att anta genomförandeåtgärder som fastställer krav på ekodesign för definierade energianvändande produkter, inbegripet genomförandeåtgärder under övergångsperioden och, när så är lämpligt, föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Eftersom dessa åtgärder har en allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar av direktiv 2005/32/EG genom att komplettera det med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet med det föreskrivande förfarandet med kontroll.

(7)

Direktiv 2005/32/EG och direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2000/55/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Eftersom de ändringar av direktiv 2005/32/EG och av direktiven 92/42/EEG, 96/57/EG och 2005/55/EG som görs genom det här direktivet är av teknisk art och enbart avser kommittéförfarandet, behöver de inte införlivas av medlemsstaterna. Det är därför inte nödvändigt att föreskriva bestämmelser i detta syfte.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 2005/32/EG

Direktiv 2005/32/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 13 ska följande punkt införas:

”1a.   Riktlinjer som omfattar särskilda egenskaper hos de små och medelstora företag som är verksamma inom berörd produktsektor kan åtfölja en genomförandeåtgärd. Vid behov, och i enlighet med punkt 1, får kommissionen ta fram ytterligare material för att underlätta genomförandet av detta direktiv för små och medelstora företag.”

2.

Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När en energianvändande produkt uppfyller kriterierna i punkt 2 ska den omfattas av en genomförandeåtgärd eller en självreglering i enlighet med punkt 3 b. Dessa genomförandeåtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

b)

Punkt 10 ska ersättas med följande:

”10.   I förekommande fall ska en genomförandeåtgärd som fastställer kraven för ekodesign innehålla föreskrifter om hur de olika miljöaspekterna ska vägas mot varandra. Dessa föreskrifter, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

3.

Artikel 16.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I den inledande formuleringen ska orden ”förfarandet i artikel 19.2” utgå.

b)

Följande stycke ska läggas till:

”Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv genom att komplettera det, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 19.3.”

4.

Artikel 19.3 ska ersättas med följande:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Artikel 2

Ändring av direktiv 92/42/EG

I artikel 10a i direktiv 92/42/EEG ska orden ”i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2005/32/EG” ersättas med orden ”i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2005/32/EG”.

Artikel 3

Ändring av direktiv 96/57/EG

I artikel 9a i direktiv 96/57/EG ska orden ”i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2005/32/EG” ersättas med orden ”i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2005/32/EG”.

Artikel 4

Ändring av direktiv 2000/55/EG

I artikel 9a i direktiv 2000/55/EG ska orden ”i enlighet med artikel 19.2 i direktiv 2005/32/EG” ersättas med orden ”i enlighet med artikel 19.3 i direktiv 2005/32/EG”.

Artikel 5

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 11 mars 2008.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

J. LENARČIČ

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 11 juli 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 3 mars 2008.

(3)  EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

(4)  EGT L 167, 22.6.1992, s. 17. Direktivet senast ändrat genom direktiv 2005/32/EG.

(5)  EGT L 236, 18.9.1996, s. 36. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/32/EG.

(6)  EGT L 279, 1.11.2000, s. 33. Direktivet ändrat genom direktiv 2005/32/EG.

(7)  EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUT C 255, 21.10.2006, s. 1.