Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart

För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogas person eller egendom, som inte befordras med luftfartyget, är luftfartygets ägare ansvarig, även om ägaren inte är vållande till skadan.

Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan, gäller 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Hänvisad författning:

Ang. skada som drabbar passagerare, resgods eller gods se Lag (2010:510) om lufttransporter anm. efter lagen2010:500. Bih. och därefter anm. Lag (1937:73) om befordran med luftfartygLag (2010:950) om anvar och ersättning ersättning vid radiologiska olyckor inf. efter lagen 1983:3 anm. i Bih.

Rättsfall:

Jämlikt grunderna för detta lagrum tillerkändes, efter sammanstötning mellan motorfartyg och flygplan, planets ägare skadestånd med allenast jämkat belopp H 1937:624H 1942:229; 1945:210; 1946:758 (alla ang. skrämda silverrävshonor) – Jfr H 1936:667.

SFS 2010:969

Har i följd av luftfart med två eller flera luftfartyg uppstått skada, för vilken deras ägare svara enligt denna lag, åligge ansvarighet dem en för alla och alla för en; och skola de sinsemellan taga del i ersättningens gäldande efter ty rätten med hänsyn till omständigheterna prövar skäligt.

Uppstår i följd av sådan luftfart skada å någotdera luftfartyget eller å person eller egendom, som befordras med någotdera luftfartyget, skall vad i 1 § stadgas icke äga tillämpning å sådan skada.

Brukar någon utan lov annans luftfartyg, svare brukaren i ägarens ställe för skada, som därunder inträffar.

När ett luftfartyg innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt, är köparen ansvarig enligt denna lag.

När ett luftfartyg innehas med nyttjanderätt, är nyttjanderättshavaren i stället för ägaren ansvarig, om

  1. ägaren och nyttjanderättshavaren har träffat avtal om att ansvaret skall vila på nyttjanderättshavaren,

  2. nyttjanderätten avser en bestämd tid om minst ett år,

  3. nyttjanderättshavaren enligt avtalet har rätt att skaffa förare eller befälhavare eller att använda fartyget för luftfart i förvärvssyfte, och

  4. anteckning om nyttjanderätten har gjorts i luftfartygsregistret.

SFS 1986:167

När ett luftfartyg innehas med nyttjanderätt men 3 a § andra stycket inte är tillämpligt, är nyttjanderättshavaren solidariskt med ägaren ansvarig enligt denna lag, om han

  1. enligt nyttjanderättsavtalet har rätt att skaffa förare eller befälhavare, eller

  2. trots att han saknar sådan rätt använder sig av en annan förare eller befälhavare än den som ägaren har anställt och skador inträffar vid ett sådant tillfälle.

Den ersättning ägaren kan ha gett ut i ett sådant fall som avses i första stycket får han kräva åter av nyttjanderättshavaren.

SFS 1986:167

Skadestånd, som enligt denna lag skall utgå i fall, där någon ljutit döden eller lidit kroppsskada, skall bestämmas enligt de i [6 kap. 2 och 4 §§ strafflagen] stadgade grunder.

Allmän anmärkning:

Nu SkadestL 5:1–5.

Talan å skadestånd enligt denna lag skall anhängiggöras inom två år från det skadan timade. Vill den, mot vilken anspråk på skadestånd gjorts gällande, mot annan föra talan, som i 2 eller 4 § sägs, skall denna anhängiggöras inom ett år från det skadeståndet blev guldet, därest detta skett utan rättegång, men i annat fall från det han genom dom, som mot honom vunnit laga kraft, förpliktats att gälda skadestånd.

Försummas vad nu är sagt, vare rätt till talan förlorad; dock må, där på grund av samma olycksfall ömsesidiga skadeståndsanspråk föreligga, det ena anspråket, utan hinder av sådan försummelse, kvittas mot det andra.

Rättsfall:

Denna § ej tillämplig på talan grundad på allmänna grundsatser om strikt ansvar i följd av farlig militär verksamhet eller SkadestL:s regler om principalansvar H 1983:836 – Sedan skadestånd utdömts för sveda och värk m.m. väcktes mer än 2 år efter skadans uppkomst talan om ersättning för inkomstförlust. Då förbehåll om rätt till ytterligare ersättning inte gjorts i det tidigare målet ansågs talan preskriberad H 1985:561.

Rätt domstol för upptagande av tvist, varom ovan förmäles, vare allmän underrätt i den ort, där olycksfallet inträffat eller där den, som sökes, har sitt bo och hemvist.

Vad ägare eller annan utgivit enligt denna lag äge han söka åter av den, som vållat skadan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1922:382

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1923.

SFS 1975:406

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976.

SFS 1986:167

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1987.

SFS 2010:969

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 2010:969 träder enl. F 2021:1135 i kraft d. 1 jan 2022.)

SFS 2021:1135

(Publicerad d. 4 dec. 2021)