Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1927:78) ang. införande av lagen om försäkringsavtal

Denna lag har enligt Lag (2005:104) upphört att gälla den 1 januari 2006.

1 §

Den nu antagna lagen om försäkringsavtal skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1928.

Är försäkringsavtal, som dessförinnan slutits, ingånget med förbehåll om ömsesidig uppsägningsrätt, och sker ej, efter det nya lagen trätt i kraft, uppsägning till den tid, då på grund av sådan uppsägning avtalet tidigast kunnat frånträdas, skall från nämnda tid nya lagen tillämpas å avtalet.

Å brandförsäkringsavtal, som före nämnda dag slutits för all framtid, skall nya lagen äga tillämpning från och med d. 1 jan. 1933, såvida ej dessförinnan annat blivit överenskommet. Har försäkringsgivaren framställt förslag, att nya lagen ej skall verka rubbning i avtalet, men varder det ej antaget, stånde honom fritt att mot utbetalande av den på försäkringen belöpande andel i premiereserven uppsäga avtalet att upphöra fjorton dagar efter uppsägning.

2 §

Genom nya lagen upphävas [230–263 §§, 264 § andra stycket, 265 och 266 §§ i sjölagen], så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser.

3 §

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas.

4 §

Vad nya lagen innehåller angående verkan därav, att försäkringsgivaren kommer på obestånd eller träder i likvidation eller att hans rätt att här i riket driva försäkringsrörelse upphör, skall, där sådant förhållande inträder efter det nya lagen trätt i kraft, äga tillämpning jämväl i fråga om försäkringsavtal, som han dessförinnan slutit.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1927:78

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1928.

SFS 1973:1070

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

(Lagen 1973:1070 har enligt förordning 1975:908 trätt i kraft d. 1 jan. 1976.)

SFS 1976:188

Enligt riksdagens beslut föreskrives att 6 § lagen (1927:78) angående införande av lagen om försäkringsavtal skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1976.