Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

KK (1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen 1 dec. 1967 (nr 663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

Utfärdad: 1967-12-01
<kgp:reprint>Omtryck SFS 2003:831</kgp:reprint>

1 §

Med försäkringsinrättning avses i denna kungörelse Riksförsäkringsverket och försäkringsbolag som utger trafiklivränta.

Med trafikförsäkringsanstalt förstås försäkringsbolag som meddelat trafikförsäkring.

2 §

Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå enligt 9 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor fastställs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen skall omedelbart underrätta försäkringsinrättningarna om procenttalet och offentliggöra det på lämpligt sätt. Andra myndigheter än Riksförsäkringsverket skall också underrättas på samma sätt i de fall de utger tillägg.

SFS 2003:831

3 §

Om Finansinspektionen anser att det finns sådana omständigheter att en tillämpning av 11 § lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor kan bli aktuell, skall inspektionen anmäla det med ett eget yttrande till regeringen.

SFS 2003:831

4 §

Tillägg till trafiklivränta utges utan föregående ansökan och om möjligt i samma ordning som trafiklivräntan.

5 §

I fråga om särskilt tillägg eller extra tillägg skall försäkringsinrättning eller annan myndighet som skall utge tillägg inhämta yttrande från Trafikskadenämnden, om överenskommelse inte kan nås med livräntetagaren.

SFS 2003:831

6 §

En försäkringsinrättning som inte är trafikförsäkringsanstalt skall, i fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, senast den 10 februari varje år lämna uppgift till Trafikförsäkringsföreningen om inrättningens kostnad för tillägg under året. Trafikförsäkringsanstalterna skall ersätta kostnaden före februari månads utgång.

SFS 2003:831

7 §

I fråga om livränta som avses i 1 § första stycket 1 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor skall Trafikförsäkringsföreningen, på grundval av uppgifter från försäkringsinrättningarna, varje år mellan trafikförsäkringsanstalterna fördela de sammanlagda kostnaderna för tillägg under året.

Föreningen skall omedelbart underrätta Finansinspektionen och trafikförsäkringsanstalterna om fördelningen.

En trafikförsäkringsanstalt skall fullgöra betalningsskyldighet enligt fördelningen inom tio dagar efter det att anstalten fått kännedom om den.

SFS 2003:831

8 §

En trafikförsäkringsanstalt är skyldig att lämna Trafikförsäkringsföreningen de upplysningar som föreningen finner nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna kungörelse.

SFS 2003:831

9 §

Om någon annan myndighet än Riksförsäkringsverket skall utge tillägg för livränta som avses i 1 § första stycket 2 lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor, skall myndigheten samråda med verket i den omfattning som behövs.

SFS 2003:831

10 §

Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor får beslutas av Finansinspektionen.

SFS 2003:831

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1967:667

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1968.

SFS 1981:1208

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1983.

SFS 2003:831

(Omtryck)

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004, då kungörelsen (1967:668) med tillämpningsföreskrifter till förordningen den 1 december 1967 (nr 666) om tillägg till vissa trafiklivräntor, som utgår av statsmedel, m.m. skall upphöra att gälla.