Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kungörelse (1968:439) om ersättning av statsmedel vid vissa atomolyckor

Utfärdad den 28 juni 1968

1 §

Inträffar under tiden till dess Danmark och Norge blivit bundna av den i Bryssel den 31 januari 1963 avslutade tilläggskonventionen till den i Paris den 29 juli 1960 avslutade konventionen om skadeståndsansvar på atomenergins område atomolycka i den atomanläggning som enligt Kungl. Maj:ts tillstånd den 1 april 1966 är under uppförande vid Simpevarp i Kalmar län, utgår ersättning av statsmedel för atomskada i följd av olyckan med de belopp som anläggningens innehavare, utöver de ersättningsbelopp som det åligger denne att betala enligt atomansvarighetslagen den 8 mars 1968 (nr 45), skulle ha varit skyldig att utge, om det för anläggningsinnehavaren enligt 17 § atomansvarighetslagen gällande ansvarighetsbeloppet utgjort ett belopp motsvarande 15 miljoner sådana betalningsenheter som avses i 31 § atomansvarighetslagen.

2 §

Inträffar under tiden till dess 29–31 §§ atomansvarighetslagen träder i kraft atomolycka som avses i 1 §, utgår ersättning av statsmedel för atomskada i följd av olyckan med belopp som staten skulle ha varit skyldig att betala, om nämnda paragrafer i atomansvarighetslagen varit i kraft men det i 31 § första stycket nämnda lag föreskrivna beloppet utgjort 70 miljoner sådana betalningsenheter som avses i sistnämnda lagrum.

Vid tillämpning av första stycket och 29–31 §§ atomansvarighetslagen anses som stat vilken tillträtt tilläggskonventionen varje stat som ratificerat eller anslutit sig till konventionen senast nittio dagar före den dag då atomolyckan inträffade.

3 §

Fråga om ersättning enligt denna kungörelse prövas av Kungl. Maj:t.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1968:439

(Utkom d. 8 juli 1968.)

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.