Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor

1 §

Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

SFS 2010:1215

2 §

Ändring sker den 1 januari varje år som prisbasbeloppet för året över- eller underskrider prisbasbeloppet för närmast föregående år.

Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

SFS 2003:829

3 §

Ändring sker med det procenttal som prisbasbeloppet har ändrats med.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket ändring skall ske fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2003:829

4 §

[Upphävd g. Lag (2003:829).]

SFS 2003:829

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:213

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1974.

SFS 1981:1194

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 2003:829

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.

SFS 2010:1215

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

Anmärkt författning:

Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor. Avser vissa livräntor pga. händelser som inträffat före 1973 års utgång – KK (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. Avser vissa livräntor pga. händelser som inträffat före 1973 års utgång.