Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1973:214) om tillägg till vissa ansvarslivräntor

Utfärdad den 13 april 1973

1 §

Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges på grund av ansvarsförsäkring hos svenskt försäkringsbolag eller utländskt försäkringsbolag med koncession i Sverige, om den händelse som föranlett livräntan inträffat före utgången av år 1973.

Lagen gäller inte livränta på vilken lagen (1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor eller kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m. är tillämplig, inte heller livränta till följd av skada som uppkommit utomlands, om inte livräntetagaren vid tiden för den händelse som föranlett livräntan var svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige.

SFS 2003:830

2 §

Tillägg utgår i form av allmänt tillägg och indextillägg.

3 §

Tillägg enligt denna lag tillkommer livräntetagaren som en särskild förmån utöver det skadestånd som försäkringen har att täcka och utgår även om därigenom det belopp överskrides till vilket försäkringsgivarens ansvar är begränsat på grund av försäkringsavtalet.

4 §

Allmänt tillägg till livränta, som fastställts före utgången av år 1971, utgår enligt en procentsats som utgör, om livräntan fastställts

år 1939 eller tidigare, trehundratjugofem procent,

år 1940, tvåhundrasextiofem procent,

år 1941, tvåhundratjugo procent,

åren 1942 1947, etthundranittio procent,

åren 1948 1950, etthundrasjuttio procent,

år 1951, etthundratrettio procent,

åren 1952 1955, etthundratio procent,

år 1956 eller 1957, nittio procent,

år 1958 eller 1959, sjuttiofem procent,

år 1960 eller 1961, sextiofem procent,

år 1962 eller 1963, femtiofem procent,

år 1964, femtio procent,

år 1965, fyrtio procent,

år 1966, trettiofem procent,

år 1967 eller 1968, tjugofem procent,

år 1969, tjugo procent,

år 1970, femton procent,

år 1971, fem procent.

5 §

Indextillägg enligt denna lag utgår den 1 januari varje år som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för året överskrider prisbasbeloppet för det närmast föregående år då indextillägg utgick.

Indextillägg utgår första gången den 1 januari det år närmast efter det då livräntan fastställdes som prisbasbeloppet överskrider prisbasbeloppet för fastställandeåret.

SFS 2010:1216

6 §

Indextillägg utgår med det procenttal som prisbasbeloppet har ökat med.

Brutet procenttal avrundas nedåt till två decimaler. Det procenttal med vilket indextillägg skall utgå fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 2003:830

7 §

[Upphävd g. Lag (2003:830).]

SFS 2003:830

8 §

Allmänt tillägg beräknas på livräntans belopp. Indextillägg beräknas på livräntans belopp ökat med tillägg enligt denna lag.

9 §

Ändras livräntans belopp i enlighet med vad som bestämts vid dess fastställande, ökas eller minskas tillägg i motsvarande mån.

10 §

Tillägg utges av den försäkringsinrättning som förvaltar livräntan. Ansvaret för tillägget säkerställes i den ordning som gäller för livräntan enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043) eller, om tillägget utges av Försäkringskassan, enligt motsvarande bestämmelser för Försäkringskassan.

SFS 2010:2049

11 §

Fordran hos försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej utmätas.

Bestämmelsen i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebelopp enligt vad som föreskrives i 7 kap. utsökningsbalken.

I fråga om förbud mot utmätning sedan tillägg har betalats ut gäller 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken.

SFS 1981:823

12 §

Närmare bestämmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

SFS 1981:1195

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1973:214

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1974.

SFS 1981:823

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 1981:1195

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

SFS 2003:830

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. För livräntor som har fastställts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser utom vad gäller den dag när indextillägg skall utgå.

SFS 2004:804

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2010:1216

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2010:2049

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.