Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:430) om ersättning vid vissa skador av rovdjur

Denna förordning har enligt förordning (1995:1187) upphört att gälla vid utgången av december 1995.

I samband därmed meddelades följande övergångsbestämmelser:

Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att tillämpas i fråga om skador som hänför sig till den tid under vilken förordningen varit i kraft.

Utfärdad: 1976-06-03

1 §

Ersättning eller bidrag av statsmedel får i mån av tillgång på medel lämnas enligt denna förordning för vissa skador som rovdjur orsakar på tamdjursskötseln eller för att förebygga sådana skador.

SFS 1995:444

2 §

Bidrag får lämnas för åtgärd för att förebygga skada på tamdjur av björn, varg, järv, lo eller örn. För tamdjur som skadats eller dödats genom angrepp av sådant vilt får ersättning lämnas om det dödade eller skadade djuret återfunnits. Bidraget eller ersättningen lämnas till tamdjurets ägare.

För ren som är omärkt eller vars märke är förstört, okänt, förfalskat eller oriktigt utformat, lämnas ersättning till den sameby inom vars betesområde renen har påträffats.

Ersättning enligt första eller andra stycket lämnas inte, om det visas att skadan beror på uppenbar vårdslöshet vid bevakningen av tamdjuret eller på att detta har släppts ut för bete inom ett område där det inte får komma in för att beta.

SFS 1995:444

3 §

upphävd genom

SFS 1995:444

4 §

Ren ersätts med belopp som Statens naturvårdsverk bestämmer med hänsyn till prisutvecklingen för ett år i sänder.

Om det finns särskilda skäl, får i det enskilda fallet ersättning lämnas med annat belopp än som avses i första stycket.

SFS 1995:444

5 §

För varje ren för vilken ersättning lämnas enligt 2 § lämnas dessutom ersättning för olägenhet för renskötseln med ett belopp som Naturvårdsverket bestämmer med hänsyn till prisutvecklingen för ett år i sänder.

Ersättningen tillfaller den sameby inom vars betesområde renen har påträffats.

SFS 1995:444

6 §

upphävd genom

SFS 1995:444

7 §

Om det finns särskilda skäl, får ersättning lämnas för utredning i ersättningsärendet.

SFS 1995:444

8 §

Frågor om ersättning enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen.

SFS 1995:444

9 §

upphävd genom

SFS 1995:444

10 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

SFS 1995:444

11 §

Naturvårdsverket meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

SFS 1992:436