Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:472) om statliga myndigheters tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410)

Utfärdad: 1976-06-03

1 §

Statlig myndighet som har rätt att utge skadestånd skall vid tillämpning av trafikskadelagen (1975:1410) iakttaga bestämmelserna i denna förordning.

2 §

I fråga om skada på förares eller passagerares kläder eller andra tillhörigheter som vid skadetillfället bars eller medfördes för personligt bruk – dock inte pengar, biljetter eller andra värdehandlingar – har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om ersättning för personskada motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till hälften av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde för det år skadehändelsen inträffade.

Första stycket gäller inte i den mån den skadelidande har rätt till ersättning från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring.

SFS 2010:1652

3 §

I fråga om jämkning av ersättning för skada på annan egendom än motordrivet fordon eller därmed befordrad egendom har bestämmelserna i trafikskadelagen (1975:1410) om jämkning av ersättning för personskada på grund av medverkan på den skadelidandes sida motsvarande tillämpning, för varje person dock endast upp till en fjärdedel av det prisbasbelopp som anges i 2 §.

SFS 2010:1652

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:472

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1976.

SFS 1981:1209

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1982. I fråga om skadehändelser som har inträffat före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2010:1652

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.