Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1981:1170) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1981-11-19

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 januari 1982 skall ökas enligt följande:

1.

Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.

1.1

 

Trafiklivränta ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:216 och 217).

 

1.2

 

Skadelivränta som utgår av statsmedel ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 7 % (jfr SFS 1973:218).

 

1.3

 

Annan ansvarslivränta   än trafiklivränta och statlig skadelivränta   ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214).

 
 

Under 1.1 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 januari 1982.

 

2.

 

Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.

 

2.1

 

Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 januari 1982 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1981:1170

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 jan. 1982.