Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Försäkringsinspektionens kungörelse (1983:1127) om ändring av vissa skadelivräntor

Utfärdad: 1983-12-15

Försäkringsinspektionen får meddela att nedan berörda livräntor fr.o.m. den 1 februari 1984 skall ökas enligt följande:

1. Livräntor föranledda av händelser, inträffade före utgången av år 1973.

1. Ytterligare indextillägg till trafiklivränta utgår inte (jfr SFS 1973:216, 217 och 1981:1193).

1. Ytterligare indextillägg till skadelivränta som utgår av statsmedel utgår inte (jfr SFS 1973:218 och 1981:1214).

1. Annan ansvarslivränta   än trafiklivränta och statlig skadelivränta   ökas med ytterligare indextillägg, utgörande 5 % (jfr SFS 1973:214 och 1981:1195).

Under 1.3 angivna indextillägg skall utgå till livräntor som fastställts före den 1 februari 1984.

2. Livräntor föranledda av händelser, inträffade efter utgången av år 1973.

2. Skadeståndslivränta ökas med 5 %. Ändringen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213 och 1981:1194) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 1984 samt livräntor enligt lagen som genom dom fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före nämnda dag.

Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) äger vad sålunda förordnats tillämpning även ifråga om trafikskadeersättning i form av livränta.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1983:1127

Denna kungörelse träder i kraft den 1 februari 1984.