Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Utkom från trycket den 15 december 1995
Utfärdad den 7 december 1995

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller sådana anspråk på ersättning för skador som riktas mot staten.

Förordningen gäller dock inte anspråk på ersättning som grundas på

 1. påstående om att staten inte har fullgjort sina förpliktelser enligt ett avtal, eller

 2. ett statligt anställningsförhållande.

Denna förordning tillämpas oavsett vad som gäller enligt bestämmelser i instruktioner eller andra författningar som har beslutats av regeringen.

Handläggande myndighet

Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av

 • 36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,

 • 2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,

 • 23 § datalagen (1973:289),

 • artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och 7 kap. 1 § lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning,

 • 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177),

 • 8 kap. 1 § lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter,

 • 7 kap. 1 § lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och 7 kap. 1 § lagen (2021:1172) om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt,

 • lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,

 • 5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,

 • 26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,

 • 46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244),

 • 28 § kamerabevakningslagen (2018:1200), eller

 • artikel 84 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut.

Justitiekanslern handlägger också andra anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av unionsrätten.

Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.

SFS 2022:1061

SFS 2003:611

Kammarkollegiet handlägger

 1. anspråk på ersättning med stöd av

  • 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,

  • 51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,

  • 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),

  • 22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),

  • 5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,

  • 7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,

  • 23 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser,

  • 21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,

  • 18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller

  • 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse eller en överträdelse av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

 2. ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, och

 3. ärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.

Rättsfall:

Ang. p. 3: Beslut av Kammarkollegiet om ersättning från personskadeförsäkringen för studenter får ej överklagas till allmän förvaltningsdomstol HFD 2020:14.

SFS 2020:1182

De förvaltningsmyndigheter som anges i bilagan till denna förordning handlägger andra anspråk än de som anges i 3 och 4 §§, om anspråket avser en skada som har inträffat inom myndighetens verksamhetsområde. I andra fall handläggs sådana anspråk av Justitiekanslern.

SFS 2014:1319

Behörighet, samråd, överlämnande m.m.

En myndighet hos vilken ett anspråk på ersättning handläggs förhandlar för statens räkning med den som kräver ersättning. Myndigheten för också statens talan inför domstol.

Om inte annat följer av 8 eller 9 §, får myndigheten på statens vägnar besluta i fråga om skadestånd.

En förvaltningsmyndighet som handlägger anspråk på ersättning som framställs med stöd av skadeståndslagen (1972:207), lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder eller 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska samråda med Justitiekanslern, om ärendet är av principiell natur eller av stor ekonomisk betydelse.

När det gäller åtaganden för staten att betala högre ersättning än 250 000 kronor ska myndigheten alltid samråda med Justitiekanslern.

Skyldigheten att samråda gäller inte för Kammarkollegiet.

SFS 2014:1319

[Upphävd g. F (2004:986).]

SFS 2004:986

En förvaltningsmyndighet ska, om inte annat följer av lag eller annan författning, överlämna ärenden om anspråk på ersättning för personskador till Kammarkollegiet. Om ett ärende avser även anspråk på ersättning för någon annan skada, ska hela ärendet överlämnas till kollegiet.

Ett ärende ska inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första stycket, om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av

SFS 2018:25

Justitiekanslern får uppdra åt en annan myndighet att fullgöra de uppgifter som Justitiekanslern har enligt denna förordning. Justitiekanslern får även ta över handläggningen av ärenden som avses i förordningen.

SFS 2004:986

Justitiekanslern ska skyndsamt underrätta Kronofogdemyndigheten om ett beslut att bevilja ersättning enligt 24 §§ lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder.

SFS 2022:758

Yttrande från Statens skaderegleringsnämnd

I ett ärende om reglering av personskada ska den handläggande myndigheten begära yttrande från Statens skaderegleringsnämnd när det är fråga om

 1. ersättning för inkomstförlust under invaliditetstid, om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller den årliga förlusten beräknas uppgå till minst ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,

 2. ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell skada i fall med sådan medicinsk invaliditetsgrad som avses under 1,

 3. ersättning för förlust av underhåll, eller

 4. omprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).

Myndigheten ska även begära ett sådant yttrande om ärendet är av principiell natur.

SFS 2019:569

Nämnden skall höras även i andra ärenden om reglering av personskador, om den skadelidande begär det och den handläggande myndigheten inte finner det uppenbart obehövligt.

Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får Kammarkollegiet besluta om förskott, om det är uppenbart att staten är ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet. Detsamma gäller en annan handläggande myndighet i fråga om förskott som understiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

I ett ärende om regressanspråk från försäkringsföretag behöver nämndens yttrande inte begäras, om företaget begärt yttrande från den nämnd som avses i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359).

SFS 2019:569

Kostnader

Justitiekanslern får besluta om ersättning av allmänna medel för biträde och för utredning i ett ärende i den utsträckning kostnaderna inte skall betalas av staten enligt rättshjälpslagen (1996:1619).

Om Justitiekanslern med stöd av 10 § har uppdragit åt en myndighet att i ett visst ärende fullgöra Justitiekanslerns uppgifter, får myndigheten besluta om ersättning enligt första stycket.

SFS 2004:986

Överklagande

Ett beslut i ett ärende som handläggs enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga

Förvaltningsmyndigheter som avses i 5 §

Arbetsförmedlingen

Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekobrottsmyndigheten

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Konsumentverket

Kriminalvården

Kronofogdemyndigheten

Kustbevakningen

Lantmäteriet

Livsmedelsverket

Luftfartsverket

Migrationsverket

Patent- och registreringsverket

Pensionsmyndigheten

Polismyndigheten

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens institutionsstyrelse

Statens jordbruksverk

Säkerhetspolisen

Trafikverket

Transportstyrelsen

Tullverket

Åklagarmyndigheten

SFS 2017:1075

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1301

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1972:416) om statsmyndigheternas skadereglering i vissa fall.

3. I ärenden där framställning om ersättning gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 1998:1575

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:324

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

2. I ärenden där framställan om anspråk har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2000:389

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2000.

SFS 2001:278

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2001.

SFS 2003:129

Denna förordning träder i kraft d. 1 maj 2003.

SFS 2003:556

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2004.

SFS 2003:611

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2003.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om ersättning som kommit in till Rikspolisstyrelsen eller Riksåklagaren före ikraftträdandet.

SFS 2004:986

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2005.

2. I ärenden där framställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.

SFS 2004:1206

(Utkom d. 15 dec. 2004.)

SFS 2005:147

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2005.

SFS 2007:262

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2007.

SFS 2008:1000

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:809

Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2010.

SFS 2010:1694

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2011.

SFS 2011:136

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:249

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:1452

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

SFS 2011:1482

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2012.

SFS 2013:462

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2014:1319

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. I ärenden där ersättningsanspråk har framställts före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.

3. Ersättningsärenden som handläggs av Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av år 2014 handläggas av

– Säkerhetspolisen, om de gäller skador som uppkommit i en verksamhet som enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen handläggs av den myndigheten, och

– Polismyndigheten i övriga fall.

SFS 2017:508

1. Denna förordning träder i kraft d. 2 juli 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.

SFS 2017:1075

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

SFS 2018:25

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2018.

SFS 2018:303

1. Denna förordning träder i kraft d. 25 maj 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 48 § i den upphävda personuppgiftslagen (1998:204).

SFS 2018:1203

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 44 § i den upphävda kameraövervakningslagen (2013:460).

SFS 2019:569

Denna förordning träder i kraft d. 1 nov. 2019.

SFS 2019:1237

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2020.

SFS 2020:1182

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

SFS 2021:1209
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 2 kap. 6 § i den upphävda lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § i den upphävda lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet.

SFS 2022:758

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2022.

SFS 2022:1061

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2022.

Anmärkt författning:

F (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.