Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom Kriminalvården m.fl.

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:1156.

Utfärdad den 19 november 1998.
Utkom från trycket den 1 december 1998

Vem kan få ersättning?

1 §

Ersättning av staten för sakskada enligt denna förordning kan lämnas till

  1. polismän,

  2. arrestantvakter eller stämningsmän vid Polismyndigheten, och

  3. anställda inom Kriminalvården eller väktare som har förordnats att utföra bevakningsuppdrag inom Kriminalvården.

SFS 2014:1156

När ersätts en sakskada?

2 §

Ersättning lämnas om en sakskada

  1. har vållats av en intagen i polisarrest, häkte eller kriminalvårdsanstalt,

  2. på något annat sätt har vållats av någon annan eller uppkommit av våda under tjänsteutövning av en för tjänsten typiskt riskfylld verksamhet, eller

  3. uppkommit i anledning av tjänsten genom någon annans vållande.

3 §

Ersättning för en skada som under tjänsteutövning uppkommit på en anställds motorfordon lämnas bara om skadan har uppkommit när den anställde har medgetts att använda fordonet i tjänsten eller om det finns särskilda skäl.

4 §

Ersättningen bestäms enligt allmänna skadeståndsrättsliga grunder. Om det finns särskilda skäl får ersättningen bestämmas till ett lägre belopp. Ersättningen lämnas bara till den del skadan inte ersätts genom en försäkring, statens personskadeavtal eller enligt trafikskadelagen (1975:1410).

Inom vilken tid skall en ansökan lämnas in?

5 §

En ansökan om ersättning skall göras inom ett år från det att skadan inträffade. En ansökan som görs senare får ändå prövas, om det finns särskilda skäl.

Beslutande myndighet

Rubriken har denna lydelse enl. F 2014:1156. SFS2014-1156

6 §

En ansökan om ersättning ges in till och prövas i fråga om polismän av anställningsmyndigheten och i övriga fall av den myndighet där sökanden arbetade vid skadetillfället.

SFS 2014:1156

7 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:980

7 a §

Ett beslut får inte överklagas innan det har omprövats. En sådan omprövning får begäras av den som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett beslut som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till sökandens nackdel.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 b §.

Förutv. 7 a § upphävd g. F 2014:1156.

SFS 2014:1156

7 b §

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till den beslutande myndigheten inom tre veckor från den dag då sökanden fick del av beslutet. I begäran om omprövning ska sökanden ange vilket beslut som avses och vilken ändring som han eller hon begär.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 c §. Förutv. 7 b § nu 7 a §.

SFS 2014:1156

7 c §

Den beslutande myndigheten prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent ska den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten har lämnat den enskilde felaktig information om hur man begär omprövning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 d §. Förutv. 7 c § nu 7 b §.

SFS 2014:1156

7 d §

Beslut enligt 7 § överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets sökanden arbetade vid skadetillfället.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 e §. Förutv. 7 d § nu 7 c §.

SFS 2014:1156

7 e §

[[Ny beteckning – 7 d § – och lydelse g. F (2014:1156).]]

SFS 2014:1156

Utbetalning

8 §

Ersättningen betalas ut av den myndighet som först har beslutat i ärendet.

Ersättningen får betalas ut även om beslutet har överklagats.

Överlåtelse av skadeståndsfordran till staten

9 §

Rätt till ersättning enligt denna förordning förutsätter att den skadelidande intill ersättningens belopp till staten överlåter sin rätt att få skadestånd av den skadeståndsskyldige. Bestämmelser om en åklagares skyldighet att förbereda och utföra en talan om enskilt anspråk som grundas på ett brott finns i 22 kap. 2 § rättegångsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1998:1379

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999, då förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden där en framställning om ersättning gjorts före d. 1 jan. 1999.

SFS 2000:18

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2000.

2. Föreskrifterna i 7 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2005:1020

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av en annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattas före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället gälla Kriminalvården.

SFS 2009:886

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2010.

SFS 2014:1156

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som meddelats före ikraftträdandet.

SFS 2018:980

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.