Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Finansinspektionens tillkännagivande (2000:1477) om ändring av vissa skadelivräntor

Utkom från trycket den 16 januari 2001.

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001 den 8 december 2000 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr 10131-00-320) enligt följande.

 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

  1. trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666),

  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14),

  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214).

  Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 2001.

 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:

  1. Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2001. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om dom i målet i första instans meddelats före denna dag.

  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:1477

Beslutet gäller fr.o.m. d. 1 febr. 2001.