Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:969

Utkom från trycket den 13 juli 2010
Lag om ändring i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart;
utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360.

1 §

2) För skada, som i följd av luftfartygs begagnande i luftfart tillfogas person eller egendom, som inte befordras med luftfartyget, är luftfartygets ägare ansvarig, även om ägaren inte är vållande till skadan.

2)

Senaste lydelse 1975:406.

Om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan, gäller 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).

Särskilda bestämmelser om radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:969

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM
Jonas Pontén
(Justitiedepartementet)