Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2010:1215

Utkom från trycket den 30 november 2010
Lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor;
utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

1 §

2) Livränta, som genom dom eller avtal fastställts att utgå till fullgörande av skadeståndsskyldighet på grund av händelse som inträffat efter utgången av år 1973, ska ändras i anslutning till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

2)

Senaste lydelse 2003:829.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2010:1215

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Magnus Medin
(Justitiedepartementet)