Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:609

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 37 § trafikskadelagen (1975:1410)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 1994:43.

37 §

3) Förare av moped och förare av motorredskap som, utan att vara registrerat i vägtrafikregistret, omfattas av denna lag ska under färd här i landet ha med sig bevis om att fordonet är trafikförsäkrat och på begäran visa upp beviset för en bilinspektör eller polisman.

3)

Senaste lydelse 2002:343.

Den som bryter mot första stycket döms till penningböter. Föraren ska dock vara fri från ansvar, om han eller hon senast tredje vardagen efter förseelsen styrker hos Polismyndigheten att han eller hon hade bevis om trafikförsäkring vid tiden för förseelsen och omständigheterna ger vid handen att förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:609

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)