Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:508 Utkom från trycket den 7 juni 2017Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 24 maj 2017.Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2013:462. Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,2 kap. 1 § eller 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,23 § datalagen (1973:289),48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller44 § kameraövervakningslagen (2013:460).Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)