Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1134 Utkom från trycket den 1 december 2017Lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322);utfärdad den 23 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36. föreskrivs att 5 § brottsskadelagen (2014:322) ska ha följande lydelse.5 §5 §Brottsskadeersättning betalas för den skada det innebär att någon allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet eller frid eller genom grovt förtal enligt 5 kap. 2 § brottsbalken (kränkning).Brottsskadeersättning för kränkning bestäms enligt 5 kap. 6 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).I den utsträckning en domstol i sak har prövat ett yrkande om skadestånd för kränkning får brottsskadeersättningen i denna del inte bestämmas till ett lägre belopp än vad som följer av domstolens avgörande, om inte annat följer av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)