Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:23 Utkom från trycket den 6 februari 2018Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207);utfärdad den 25 januari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140. föreskrivs i fråga om skadeståndslagen (1972:207)Lagen omtryckt 2001:732.Senaste lydelse av 3 kap. 10 § 2010:1458. dels att 3 kap. 10 § ska upphöra att gälla, dels att 6 kap. 3 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 § och 6 kap. 7 §, av följande lydelse.3 kap.4 §4 §Staten eller en kommun ska ersättapersonskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och skada på grund av att någon kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §, om skadan uppkommit till följd av att den skadelidandes rättigheter enligt den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har överträtts från statens eller kommunens sida, ochannan ideell skada som uppkommit till följd av en sådan rättighetsöverträdelse.Skadestånd enligt första stycket ska endast utges i den utsträckning det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen.5 kap.8 §8 §Skadestånd för annan ideell skada enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 ska bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till överträdelsens art och omständigheterna i övrigt.6 kap.3 §3 §Rätten till ersättning för fysiskt och psykiskt lidande och för särskilda olägenheter faller bort, om den skadelidande avlider innan ett krav på sådan ersättning har framställts. Detsamma gäller rätten till ersättning för kränkning och för annan ideell skada enligt 3 kap. 4 § första stycket 2.7 §7 §I ett mål om ersättning enligt 3 kap. 4 § får rätten besluta att vardera parten ska bära sin rättegångskostnad, om en enskild som har förlorat målet hade skälig anledning att få saken prövad.Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)