Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:24 Utkom från trycket den 6 februari 2018Lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder;utfärdad den 25 januari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140. föreskrivs att 8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder ska ha följande lydelse.8 §8 § Senaste lydelse 2016:271. Den som drabbas av en personskada eller en sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 §, 10 a § eller 29 § första stycket första, andra eller femte meningen polislagen (1984:387), 2 kap. 17 § utsökningsbalken eller 4 kap. 2 och 16 §§ tullagen (2016:253) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller hennes person eller egendom.Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)