Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:25 Utkom från trycket den 6 februari 2018Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 25 januari 2018.Regeringen föreskriver att 3, 4 och 9 §§ förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2017:508. Justitiekanslern handlägger anspråk på ersättning med stöd av36 kap. 17 § andra stycket brottsbalken,2 kap. 1 § eller 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,23 § datalagen (1973:289),48 § personuppgiftslagen (1998:204), 2 kap. 6 § lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst och 2 kap. 5 § lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet,lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, dock inte anspråk som avses i 8 § i den lagen,5 kap. 3 § lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete, om anspråket grundas på ett påstående om felaktigt beslut eller underlåtenhet att meddela beslut,26 § lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser,46 kap. 20 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller44 § kameraövervakningslagen (2013:460).Justitiekanslern handlägger också anspråk på ersättning som grundas på ett påstående om överträdelse av gemenskapsrätten.Av 4 § följer att vissa anspråk på ersättning med stöd av 3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen handläggs av Kammarkollegiet.4 §4 § Senaste lydelse 2011:1482. Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter,21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse eller en överträdelse av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, ochärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.9 §9 § Senaste lydelse 2014:1319. En förvaltningsmyndighet ska, om inte annat följer av lag eller annan författning, överlämna ärenden om anspråk på ersättning för personskador till Kammarkollegiet. Om ett ärende avser även anspråk på ersättning för någon annan skada, ska hela ärendet överlämnas till kollegiet.Ett ärende ska inte överlämnas till Kammarkollegiet enligt första stycket, om det avser anspråk på ersättning som framställs med stöd av3 kap. 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207),8 § lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, eller19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)