Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:569 Publicerad den 10 september 2019Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot statenUtfärdad den 5 september 2019Regeringen föreskriver att 11 och 13 §§ förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2010:1694. I ett ärende om reglering av personskada ska den handläggande myndigheten begära yttrande från Statens skaderegleringsnämnd när det är fråga omersättning för inkomstförlust under invaliditetstid, om den medicinska invaliditeten uppgår till minst tio procent eller den årliga förlusten beräknas uppgå till minst ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken,ersättning under invaliditetstid för kostnader eller för ideell skada i fall med sådan medicinsk invaliditetsgrad som avses under 1,ersättning för förlust av underhåll, elleromprövning av livränta eller engångsbelopp enligt 5 kap. 5 § första stycket skadeståndslagen (1972:207).Myndigheten ska även begära ett sådant yttrande om ärendet är av principiell natur.13 §13 § Senaste lydelse 2011:249. Oavsett bestämmelserna i 11 och 12 §§ får Kammarkollegiet besluta om förskott, om det är uppenbart att staten är ersättningsskyldig med minst förskottsbeloppet. Detsamma gäller en annan handläggande myndighet i fråga om förskott som understiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.I ett ärende om regressanspråk från försäkringsföretag behöver nämndens yttrande inte begäras, om företaget begärt yttrande från den nämnd som avses i 6 § trafikförsäkringsförordningen (1976:359).Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMats Holmqvist(Justitiedepartementet)