Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:849 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)Utfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 3 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207)Lagen omtryckt 2001:732. ska ha följande lydelse.3 kap.1 §1 §Den som har arbetstagare i sin tjänst ska ersättapersonskada eller sakskada som arbetstagaren vållar genom fel eller försummelse i tjänsten,ren förmögenhetsskada som arbetstagaren i tjänsten vållar genom brott, ochskada på grund av att arbetstagaren kränker någon annan på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse i tjänsten.I fråga om skadeståndsansvar för staten eller en kommun gäller även det som sägs nedan i detta kapitel. Det som där sägs om en kommun gäller också en region och ett kommunalförbund.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONErik Tiberg(Justitiedepartementet)