Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:484 Publicerad den 9 juni 2020Förordning om ändring i förordningen (1992:1303) om krigsmaterielUtfärdad den 4 juni 2020Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmaterielFörordningen omtryckt 1997:690. ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2019:314. A. Förteckning över krigsmateriel och tekniskt bistånd enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel b) Krigsmateriel som inte finns angiven i bilagan till direktiv 2009/43/EG NL 3 Kemiska stridsmedel a) Saxitoxinb) Ricinc) P-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:1. P-n-decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387495-99-8)2. P-metyl-(1-(dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-12-8)d) O-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.:1. O-n-decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-00-4)2. O-metyl (1-(dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-04-8)3. O-etyl (1-dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-06-0)e) P-metyl-(bis(dietylamino)metylen) amidofosforylfluorid (CAS-nr 2387496-14-0)f) Karbamater (kvaternärer och biskvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner) Kvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxi, cyano, acetoxi)alkyl(≤C10)) ammonium]-n-[N-(3-dimetylkarbamoxi α-pikolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]dekandibromid (n=1–8), t.ex.:1. 1-[N,N-dimetyl-N-(2-hydroxi)etylammonium]-10-[N-(3-dimetylkarbamoxi-α-pikolinyl)-N,N-dimetylammonium]dekandibromid (CAS-nr 77104-62-2)Biskvatenärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1,n-Bis[N-(3-dimetylkarbamoxi-α-pikolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]-alkan-(2,(n-1)-dion) dibromid (n=2–12), t.ex.:1. 1,10-Bis[N-(3-dimetylkarbamoxi-a-pikolyl)-N-etyl-N-metylammonium]dekan-2,9-dion dibromid (CAS-nr 77104-00-8). C. Förteckning över produkter/ämnen för vilka deklarationsskyldighet föreligger enligt 25 § förordningen (1992:1303) om krigsmateriel
 
CAS-nummer
 
 
12. Klorsoman: O-Pina-kolylmetylklorofosfonat 
7040-57-5 
13. P-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.: 
 
P-n-decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid 
2387495-99-8 
P-metyl-(1-(dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid 
2387496-12-8 
14. O-alkyl (H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) N-(1-(dialkyl(≤C10, inkl. cykloalkyl)amino))alkyliden(H eller ≤C10, inkl. cykloalkyl) amidofosforylfluorider och motsvarande alkylerade eller protonerade salter, t.ex.: 
 
O-n-decyl N-(1-(di-n-decylamino)-n-decyliden) amidofosforylfluorid 
2387496-00-4 
O-metyl (1-(dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid 
2387496-04-8 
O-etyl (1-dietylamino)etyliden) amidofosforylfluorid 
2387496-06-0 
15. P-metyl-(bis(dietylamino)metylen) amidofosforylfluorid 
2387496-14-0 
16. Karbamater (kvaternärer och biskvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner) Kvaternärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1-[N,N-dialkyl(≤C10)-N-(n-(hydroxi, cyano, acetoxi)alkyl(≤C10)) ammonium]-n-[N-(3-dimetylkarbamoxi a-pikolinyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]dekandibromid (n=1–8), t.ex.: 
 
1-[N,N-dimetyl-N-(2-hydroxi)etylammonium]-10-[N-(3-dimetylkarbamoxi-α-pikolinyl)-N,N-dimetylammonium]dekandibromid 
77104-62-2 
Biskvatenärer av dimetylkarbamoyloxipyridiner: 1,n-Bis[N-(3-dimetylkarbamoxi-a-pikolyl)-N,N-dialkyl(≤C10) ammonium]-alkan-(2,(n-1)-dion) dibromid (n=2–12), t.ex.: 
 
1,10-Bis[N-(3-dimetylkarbamoxi-a-pikolyl)-N-etyl-N-metylammonium]dekan-2,9-dion dibromid 
77104-00-8 
 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJenny Kvarnholt(Utrikesdepartementet)