Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1182Publicerad den 11 december 2020Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot statenUtfärdad den 3 december 2020Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten ska ha följande lydelse.4 §4 §Senaste lydelse 2018:25. Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg,19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),5 kap. 1 eller 2 § lagen (2008:990) om företagshypotek,7 kap. 5 eller 6 § lagen (2011:1200) om elcertifikat,23 § lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser,21 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader,18 § lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el, eller3 kap. 1, 2 eller 4 § skadeståndslagen (1972:207), vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel, om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse eller en överträdelse av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 §, ochärenden som ska handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONTobias Eriksson(Justitiedepartementet)