Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Produktansvarslag (1992:18)

Produktansvarslagen

Förutsättningar för skadestånd

Skadestånd enligt denna lag betalas för personskada som en produkt har orsakat på grund av en säkerhetsbrist.

Skadestånd enligt denna lag betalas också för sakskada som en produkt på grund av en säkerhetsbrist har orsakat på egendom som till sin typ vanligen är avsedd för enskilt ändamål, om den skadelidande vid tiden för skadan använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål. Skador på själva produkten ersätts dock inte.

Rättsfall:

Jfr ang. äldre rätt under SkadestL 1:1 anmärkta rättsfall: H 1977:538, 1982:380, 1983:118, 1985:641, 1989:389 och 1987:417. Jfr även H 1982:421 anm. under SkadestL 2:1 (slutet).

Jfr ang. sakskada i näringsverksamhet: Leverantör av smörjolja ansågs skadeståndsskyldig för produktskada orsakad av att oljan var zinkhaltig trots att zinkfri olja beställts H 2001:309.

Skadelidande skall få en korrekt och fullständig ersättning för den person- eller sakskada som de har lidit till följd av en defekt produkt C-203/99 Veefald, p. 27 f. EU:s direktiv om produktansvar utesluter inte att medlemsstaterna får tillämpa andra system för ansvar, i eller utanför avtalsförhållanden, i vilka grunden för ansvaret är en annan, exempelvis skyddet för dolda fel eller culpa C-52/00 kommissionen/Frankrike, p. 22, C-154/00 kommissionen/Grekland, p. 18, C-183/00 González Sánchez, p. 31, C-402/03 Skov och Bilka, p. 47, C-495/10 Dutrueux och Caisse primaire d’assurance maladie du Jura (strikt ansvar för sjukhus), C-503/13 och C-504/13 Boston Scientific Medizintechnik (begreppet personskada vad avser kirurgiskt ingrepp för att byta ut defekt produkt). Fråga om gränsdragning mellan ansvar för produktmärkning och produktansvar C-315/05 Lidl Italia, p. 54 f. Ang. nationella bestämmelser enligt vilka skada på en sak avsedd för yrkesmässigt bruk ersätts, C-285/08 Moteurs Leroy Somer.

Med produkter avses i denna lag lösa saker. En produkt som har infogats eller på annat sätt blivit en beståndsdel i någon annan lös egendom eller i fast egendom skall alltjämt anses i lagens mening utgöra en produkt för sig.

Om en skada har uppstått till följd av en säkerhetsbrist hos en produkt som utgör en beståndsdel i en annan produkt, skall båda produkterna anses ha orsakat skadan.

Rättsfall:

Ett kommunalt bolags leverans av vatten omfattas av denna lag H 2018:475.

En produkt har en säkerhetsbrist, om produkten inte är så säker som skäligen kan förväntas. Säkerheten skall bedömas med hänsyn till hur produkten kunnat förutses bli använd och hur den har marknadsförts samt med hänsyn till bruksanvisningar, tidpunkt då produkten satts i omlopp och övriga omständigheter.

Rättsfall:

Medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning, vid reglering av skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister, bestäms uteslutande av EU:s direktiv om produktansvar, med hänsyn till dess ordalydelse, syfte och systematik C-183/00 González Sánchez, p. 25. Ang. potentiell defekt i pacemaker, se C-503/13 och C-504/13 Boston Scientific Medizintechnik.

Lagen gäller inte skador som omfattas av lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.

SFS 2010:975

Avtalsvillkor som inskränker ansvaret enligt denna lag är utan verkan.

Skadeståndsskyldiga

Skadeståndsskyldiga enligt denna lag är

  1. den som har tillverkat, frambringat eller insamlat den skadegörande produkten,

  2. den som har importerat produkten till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för att sätta den i omlopp där,

  3. den som för att sätta produkten i omlopp har importerat den från en stat som ingår i Europeiska frihandelsorganisationen (EFTA-stat) till Europeiska gemenskapen (EG) eller från EG till en EFTA-stat eller från en EFTA-stat till en annan EFTA-stat, och

  4. den som har marknadsfört produkten som sin genom att förse den med sitt namn eller varumärke eller något annat särskiljande kännetecken.

Första stycket 3 gäller inte vid import mellan stater som har ratificerat konventionen den 16 september 1988 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, om en dom i importlandet till den skadelidandes förmån mot någon som är skadeståndsskyldig enligt första stycket 1, 2 eller 4 är verkställbar enligt konventionen i den stat där den skadeståndsskyldige har hemvist.

SFS 1992:1137

Framgår det inte av en skadegörande produkt som är tillverkad, frambringad eller insamlad här i landet vem som är skadeståndsskyldig enligt 6 §, är var och en som har tillhandahållit produkten skyldig att betala skadestånd enligt denna lag, om han inte inom den i tredje stycket angivna tiden anvisar någon som har tillverkat, frambringat eller insamlat produkten eller marknadsfört den som sin eller tillhandahållit den för honom.

Framgår det inte av en importerad produkt som har orsakat skada vem som är importör enligt 6 § första stycket 2 eller 3, är var och en som har tillhandahållit produkten skyldig att betala skadestånd enligt denna lag, om han inte inom den i tredje stycket angivna tiden anvisar en importör som anges i 6 § första stycket 2 eller 3 eller den som har tillhandahållit produkten för honom.

En anvisning enligt första eller andra stycket skall ges inom en månad efter det att den skadelidande framställt krav på ersättning eller på annat sätt påkallat en sådan anvisning.

Rättsfall:

Ang. leverantörs skadeståndsansvar, se C-358/08 Aventis Pasteur.

SFS 1992:1137

Skadeståndsskyldig enligt 6 eller 7 § är inte den som

  1. visar att han inte har satt produkten i omlopp i en näringsverksamhet,

  2. gör sannolikt att säkerhetsbristen inte fanns när han satte produkten i omlopp,

  3. visar att säkerhetsbristen beror på att produkten måste stämma överens med tvingande föreskrifter som har meddelats av en myndighet, eller

  4. visar att det på grundval av det vetenskapliga och tekniska vetandet vid den tidpunkt då han satte produkten i omlopp inte var möjligt att upptäcka säkerhetsbristen.

Rättsfall:

En defekt produkt, som användes vid tillhandahållandet av en offentligt finansierad medicinsk tjänst, vilken bestod i att förbereda ett människoorgan för transplantation, ansågs ha satts i omlopp i en näringsverksamhet C-203/99 Veefald, p. 18 och p. 22. Ang. innebörden av undantaget enl. p. 4 C-300/95 kommissionen/Förenade kungariket, p. 24 ff.

Avräkning vid sakskada

När ersättning för sakskada bestäms enligt denna lag avräknas ett belopp om 3 500 kr.

Rättsfall:

Medlemsstaterna är skyldiga att tillämpa den självrisk om 500 euro som följer av EU:s direktiv om produktansvar C-154/00 kommissionen/Grekland, p. 34.

Skadelidandes medvållande

Rubriken införd g. SFS1992-1137

Skadestånd enligt denna lag jämkas efter vad som är skäligt, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 10 § nu 11 §.

SFS 1992:1137

Regressrätt

Rubriken har denna placering enl. SFS1992-1137

I den utsträckning någon är skyldig att ersätta en skada enligt denna lag, har den som lämnat ersättning för skadan enligt 31 § fjärde stycket konsumenttjänstlagen (1985:716) eller 6 kap. 3 § andra stycket konsumentköplagen (2022:260) rätt att av den ersättningsskyldige få tillbaka vad han eller hon har betalat.

SFS 2022:263

Preskription

Rubriken har denna placering enl. SFS1992-1137

Den som vill ha ersättning enligt denna lag skall väcka talan inom tre år från det att han fick eller borde ha fått kännedom om att fordringen kunde göras gällande.

Talan om ersättning måste dock väckas inom tio år från det att den som påstås vara skadeståndsskyldig satte den skadegörande produkten i omlopp.

Den som inte väcker talan i tid har inte rätt till ersättning.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

Rättsfall:

Fråga om när en vara skall anses ha satts i omlopp C-127/04 O’Byrne, p. 20 ff.

SFS 1992:1137

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1992:18

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

2. Lagen tillämpas inte mot någon som har satt den skadegörande produkten i omlopp före ikraftträdandet.

SFS 1992:1137

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 6 och 7 §§ den dag regeringen bestämmer och i övrigt d. 1 jan. 1993. Regeringen får sätta 6 och 7 §§ i kraft i förhållande till Liechtenstein och Schweiz vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra EFTA-stater.

2. Lagen tillämpas inte beträffande någon som har satt den skadegörande produkten i omlopp före ikraftträdandet.

(Lagen 1992:1137 har enligt förordning 1993:1646 trätt i kraft d. 1 jan. 1994, såvitt avser 6 och 7 §§.)

(Lagen har, i förhållande till Furstendömet Liechtenstein, enligt förordning 1995:1185 trätt i kraft d. 1 dec. 1995 såvitt avser 6 och 7 §§.)

SFS 1993:647

(Utkom d. 18 juni 1993.)

SFS 2010:975

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lag 2010:975 träder enl. F 2021:1140 i kraft d. 1 jan 2022.)

SFS 2021:1140

(Publicerad d. 4 dec. 2021)

SFS 2022:263
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2022.

  2. Den äldre lydelsen av 11 § gäller fortfarande om någon har lämnat ersättning enligt 31 § konsumentköplagen (1990:932).

Hänvisad författning:

Ang. produktansvar vid skada genom el från elektrisk anläggning se Elsäkerhetslag (2016:732)29 § f inf. efter ellagen (1997:857). Bih.