Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31973L0148.pdf

31973L0148

Rådets direktiv 73/148/EEG av den 21 maj 1973 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänsterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 172 , 28/06/1973 s. 0014 - 0016

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0135

"Grekisk specialutgåva

" Område 06 Volym 1 s. 0144

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 1 s. 0135

Spansk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0132

Portugisisk specialutgåva: Område 06 Volym 1 s. 0132RÅDETS DIREKTIV av den 21 maj 1973 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster (73/148/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 54.2 och artikel 63.2 i detta,

med beaktande av de allmänna handlingsprogrammen för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster (1), och särskilt avdelning II i dessa,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Den fria rörligheten för personer enligt bestämmelserna i fördraget och de allmänna handlingsprogrammen för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster medför att restriktioner måste avskaffas för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna som vill etablera sig eller tillhandahålla tjänster inom en annan medlemsstats territorium.

Etableringsfriheten kan till fullo uppnås endast om rätt till varaktig bosättning beviljas de personer som skall åtnjuta etableringsfriheten; frihet att tillhandahålla tjänster medför att personer som tillhandahåller och mottar tjänster bör ha rätt till bosättning under den tid tjänsterna tillhandahålls.

Rådets direktiv av den 25 februari 1964 (4) om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster fastställde de bestämmelser som gäller på detta område för egna företagares verksamhet.

Rådets direktiv av den 15 oktober 1968 (5) om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för arbetstagare i medlemsstaterna och deras familjer, som ersatte direktivet av den 25 mars 1964 (6) med samma rubrik, har under tiden ändrat de regler som gäller för anställda personer.

Bestämmelserna om rörlighet och bosättning inom gemenskapen för egna företagare och deras familjer bör likaså förbättras.

Samordningen av särskilda åtgärder för utländska medborgares rörlighet och bosättning som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa har redan behandlats i rådets direktiv av den 25 februari 1964 (7).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall i överensstämmelse med detta direktiv avskaffa restriktioner för rörlighet och bosättning för

a) medborgare i en medlemsstat som har etablerat sig eller som önskar etablera sig i en annan medlemsstat för att driva egen rörelse eller som önskar tillhandahålla tjänster i denna stat,

b) medborgare i medlemsstaterna som önskar bege sig till en annan medlemsstat som mottagare av tjänster,

c) sådana medborgares make och barn under tjugoett års ålder oavsett deras nationalitet,

d) släktingar i efterföljande eller föregående led till sådana medborgare och till deras make som är beroende av dem, oavsett deras nationalitet.

2. Medlemsstaterna skall underlätta mottagandet av alla andra familjemedlemmar till en i punkt 1 a eller b nämnd medborgare eller den medborgarens make, när medlemmarna är beroende av medborgaren eller maken eller när de i ursprungslandet ingick i hushållet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall bevilja de personer som avses i artikel 1 rätten att lämna deras territorium. Denna rätt skall utövas genom att enbart uppvisa giltigt identitetskort eller pass. Familjemedlemmarna skall ha samma rätt som den medborgare de är beroende av.

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med sina lagar för sina medborgare utfärda eller förnya ett identitetskort eller pass som särskilt skall ange innehavarens nationalitet.

3. Passet måste vara giltigt för alla medlemsstater och för länder innehavaren måste passera vid resa mellan medlemsstater. När ett pass är det enda dokument som gäller vid utresa ur landet, skall dess giltighetstid vara minst fem år.

4. Medlemsstaterna får inte av de i artikel 1 avsedda personerna kräva utresevisum eller ställa något motsvarande krav.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall tillåta personer som avses i artikel 1 att resa in i landet mot uppvisande av enbart identitetskort eller pass.

2. Inget inresevisum eller motsvarande dokument får krävas utom för de familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat. Medlemsstaterna skall i största möjliga mån underlätta för dessa personer att få de viseringar de behöver.

Artikel 4

1. Varje medlemsstat skall bevilja rätt till varaktig bosättning för andra medlemsstaters medborgare som etablerar sig inom dess territorium för att driva egen rörelse, när restriktionerna för denna verksamhet har avskaffats i enlighet med fördraget.

Som bevis på bosättningsrätten skall ett dokument utfärdas, kallat "Uppehållstillstånd för en medborgare i en medlemsstat i Europeiska gemenskaperna". Detta dokument måste vara giltigt minst fem år från datum för utfärdandet och kunna förnyas automatiskt.

Avbrott i bosättningen som inte överstiger sex månader i följd och frånvaro för militärtjänst skall inte påverka giltigheten av ett uppehållstillstånd.

Ett giltigt uppehållstillstånd får inte återtas från en medborgare som avses i artikel 1.1 a enbart på grund av att han inte längre är anställd till följd av tillfällig oförmåga att arbeta beroende på sjukdom eller olycksfall.

Alla medborgare i en medlemsstat som inte särskilt anges i första stycket, men som enligt en annan medlemsstats lagar har tillstånd att vara verksamma inom dess territorium skall få ett tillfälligt uppehållstillstånd för minst lika lång tid som tillståndet för verksamheten gäller.

Varje medborgare som avses i punkt 1 och för vilken föregående stycke gäller till följd av ändrade arbetsförhållanden skall emellertid få behålla sitt uppehållstillstånd under hela dess giltighetstid.

2. Personer som tillhandahåller och mottar tjänster skall ha uppehållstillstånd under lika lång tid som tjänsterna utförs.

När denna tid överstiger tre månader, skall den medlemsstat där tjänsterna utförs utfärda ett tillfälligt uppehållstillstånd som styrker rätten till bosättning.

När denna tid inte överstiger tre månader skall det identitetskort eller pass med vilket vederbörande kom in i landet vara tillräckligt för bosättningen. Medlemsstater får emellertid kräva att personen i fråga anmäler sin vistelse i landet.

3. En familjemedlem som inte är medborgare i en medlemsstat skall erhålla ett uppehållstillstånd som skall ha samma giltighet som det som utfärdas för den medborgare som han är beroende av.

Artikel 5

Rätten till bosättning skall gälla inom medlemsstatens hela territorium.

Artikel 6

Den som ansöker om uppehållstillstånd eller tillfälligt uppehållstillstånd skall inte av en medlemsstat avkrävas att uppvisa något annat än följande, nämligen:

a) det identitetskort eller pass med vilket han eller hon kom in i landet,

b) bevis för att han eller hon tillhör någon av de personkategorier som avses i artiklarna 1 och 4.

Artikel 7

1. De uppehållstillstånd som beviljas medborgare i en medlemsstat skall utfärdas och förnyas gratis eller mot betalning av ett belopp som inte är högre än de avgifter och skatter som debiteras vid utfärdandet av identitetskort för landets medborgare. Dessa bestämmelser skall också gälla för handlingar och intyg som krävs för att utfärda och förnya uppehållstillstånd.

2. De viseringar som avses i artikel 3.2 skall vara gratis.

3. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att så långt som möjligt förenkla formaliteterna och förfaringssättet för att få de handlingar som nämns i punkt 1.

Artikel 8

Medlemsstaterna får inte avvika från detta direktivs bestämmelser utom med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall inom sex månader efter dagen för detta direktivs anmälan sätta i kraft de åtgärder som är nödvändiga för att följa dess bestämmelser och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. De skall underrätta kommissionen om ändringar som gjorts i bestämmelser som införts genom lagar och andra författningar för att vid etablering och tillhandahållande av tjänster förenkla formaliteterna och förfaringssättet vid utfärdandet av sådana handlingar som fortfarande behövs för de i artikel 1 nämnda personernas rörlighet och bosättning.

Artikel 10

1. Rådets direktiv av den 25 februari 1964 om avskaffandet av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster skall fortsätta att gälla till dess detta direktiv genomförs av medlemsstaterna.

2. Uppehållstillstånd som utfärdats i enlighet med det i punkt 1 nämnda direktivet skall fortsätta att gälla till dess att giltighetstiden går ut.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 maj 1973.

På rådets vägnar

E. GLINNE

Ordförande

(1) EGT nr 2, 15.1.1962, s. 32/62 och 36/62.

(2) EGT nr C 19, 28.2.1972, s. 5.

(3) EGT nr C 67, 24.6.1972, s. 7.

(4) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 845/64.

(5) EGT nr L 257, 19.10.1968, s. 13.

(6) EGT nr 62, 17.4.1964, s. 981/64.

(7) EGT nr 56, 4.4.1964, s. 850/64.