Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 74/561/EEG av den 12 november 1974 om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella godstransporter på vägEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 19/11/1974 s. 0018 - 0022

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0156

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0231

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0156

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0020

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0020RÅDETS DIREKTIV av den 12 november 1974 om rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella godstransporter på väg (74/561/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Transportmarknadens organisation är en av de väsentliga faktorerna vid genomförandet av den i fördraget föreskrivna gemensamma transportpolitiken.

Att vidta åtgärder som syftar till samordning av villkoren för att erhålla rätt att yrkesmässigt bedriva godstransporter kan förväntas främja ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten.

Det är nödvändigt att föreskriva införande av gemensamma regler för erhållande av rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella vägtransporter, för att höja utbildningsnivån hos transportföretagen och därigenom bidra till rationalisering av marknaden och förbättrad service i användarnas, transportföretagens, samhällsekonomins och trafiksäkerhetens intresse.

Reglerna för att erhålla rätt att yrkesmässigt bedriva nationella och internationella vägtransporter bör därför innehålla krav på transportföretagen som hänför sig till gott anseende, ekonomiska resurser och yrkesmässig kompetens.

Dessa regler behöver dock inte omfatta vissa typer av transporter som har begränsad ekonomisk betydelse.

Övergångsåtgärder måste vidtas för att göra det möjligt för medlemsstaterna att anpassa sina nationella regler till gemenskapens regelverk.

För att dessa gemensamma regler skall kunna tillämpas på ett enhetligt sätt, krävs det att man inrättar ett samrådsförfarande inom gemenskapen i fråga om vilka nationella åtgärder som behöver vidtas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Rätt att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg skall regleras av de föreskrifter som medlemsstaterna har antagit i enlighet med de i detta direktiv fastställda gemensamma reglerna.

2. I detta direktiv avses med yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg den aktivitet som en fysisk person eller ett företag utövar i form av transport av gods mot vederlag med hjälp av antingen ett motorfordon eller en motorfordonskombination.

I detta direktiv avses med företag en sammanslutning eller grupp av personer med eller utan ställning som juridisk person och vare sig företaget drivs i vinstsyfte eller inte, eller ett offentligt organ oavsett om det själv är en juridisk person eller är beroende av en myndighet som är juridisk person.

Artikel 2

1. Detta direktiv skall inte gälla för fysiska personer eller företag som bedriver yrkesmässiga godstransporter på väg med hjälp av fordon med en tillåten nyttolast av högst 3,5 ton eller en högsta tillåten vikt av högst sex ton. Medlemsstaterna får dock sänka sagda gränsvärden för alla eller vissa typer av transportverksamhet.

2. Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna från alla eller vissa av bestämmelserna i detta direktiv undanta fysiska personer eller företag, om dessa uteslutande bedriver inrikestransporter som endast har ringa betydelse för transportmarknaden på grund av

P typ av transporterat gods,

P de korta transportavstånden.

Artikel 3

1. Fysiska personer eller företag som önskar yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg skall

a)

ha gott anseende,

b)

ha tillräckliga ekonomiska resurser,

c)

uppfylla kravet på yrkesmässig kompetens.

Om sökanden är en fysisk person som inte uppfyller villkor c, får de behöriga myndigheterna likväl bevilja honom tillstånd att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg, förutsatt att han anvisar myndigheterna en annan person som uppfyller villkoren a och c här ovan och som varaktigt och reellt skall leda företagets transportverksamhet.

Om sökanden är ett företag, måste villkoren a och c vara uppfyllda av en av de fysiska personer som har till uppgift att varaktigt och reellt leda företagets transportverksamhet. Medlemsstaterna får även kräva att andra personer som är verksamma i företaget uppfyller villkor a.

2. I avvaktan på senare samordning skall varje medlemsstat bestämma föreskrifter om gott anseende som skall gälla för sökanden och, i förekommande fall, för de i punkt 1 avsedda fysiska personerna.

3. Med tillräckliga ekonomiska resurser avses att ha tillgång till tillräckliga medel för att på ett tillbörligt sätt starta och driva företaget. I avvaktan på senare samordning skall varje medlemsstat bestämma vilka föreskrifter och vilka beviskrav som skall gälla i detta hänseende.

4. Kravet på yrkesmässig kompetens skall bestå i att i de ämnen som anges i förteckningen i bilagan inneha färdigheter som konstateras av den myndighet eller det organ som varje medlemsstat har utsett för detta ändamål. De nödvändiga kunskaperna skall fövärvas genom deltagande i kurser, praktisk erfarenhet från transportföretag eller en kombination av bådadera. Medlemsstaterna får bevilja innehavarna av vissa högre examina eller tekniska examina, som omfattar goda kunskaper i de i bilagan förtecknade ämnena, dispens från kravet att uppfylla dessa föreskrifter.

Ett intyg som utfärdats av den i föregående stycke avsedda myndigheten eller organet skall utgöra bevis att innehavaren besitter yrkesmässig kompetens.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall bestämma under vilka omständigheter ett företag som bedriver godstransporter på väg, trots bestämmelserna i artikel 3.1, får drivas temporärt i högst ett års tid, förlängt med högst sex månader i vederbörligen bestyrkta specialfall, där den fysiska person som utövat transportverksamheten eller den fysiska person som uppfyllt föreskrifterna i artikel 3.1 a och 3.1 c har avlidit eller förlorat sin fysiska eller rättsliga förmåga att utöva verksamheten.

2. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får dock undantagsvis i särskilda fall bevilja ett permanent tillstånd för en person, som inte uppfyller det i artikel 3.1 c avsedda villkoret om yrkesmässig kompetens, att fortsätta att driva transportföretaget under förutsättning att personen i fråga har minst tre års praktisk erfarenhet av den dagliga driften av företaget.

Artikel 5

1. Fysiska personer och företag, som kan styrka att de före den 1 januari 1978 med stöd av inhemska bestämmelser i en medlemsstat hade behörighet att yrkesmässigt bedriva nationella och/eller internationella godstransporter på väg, skall vara befriade från kravet att styrka att de uppfyller villkoren i artikel 3.

2. Sådana fysiska personer som efter den 31 december 1974 och före den 1 januari 1978

P hade behörighet att yrkesmässigt bedriva godstransporter på väg utan att, med stöd av inhemsk lagstiftning, ha styrkt sin yrkesmässiga kompetens eller

P var utsedda att varaktigt och reellt leda företagets transportverksamhet,

skall före den 1 januari 1980 uppfylla det i artikel 3.4 avsedda kravet på yrkesmässig kompetens.

Samma krav skall tillämpas på det fall som avses i artikel 3.1 tredje stycket.

Artikel 6

1. Beslut som medlemsstaternas behöriga myndigheter har fattat i enlighet med de bestämmelser som antagits på grundval av detta direktiv och som innebär att en ansökan om att yrkesmässigt få bedriva godstransporter på väg avslås, skall innehålla en redovisning av skälen till besluten.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att de behöriga myndigheterna återkallar tillståndet att yrkesmässigt bedriva godstransporter, om myndigheterna konstaterar att föreskrifterna i artikel 3.1 a, 3.1 b eller 3.1 c inte längre är uppfyllda. I detta fall skall de dock medge tillräcklig tid för att en ersättare skall hinna utses.

3. I fråga om de beslut som avses i punkterna 1 och 2 skall medlemsstaterna säkerställa att de av detta direktiv berörda fysiska personerna eller företagen har möjlighet att med lämpliga medel tillvarata sina intressen.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen och före den 1 januari 1977 vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta direktiv, särskilt artikel 3.4 i detta.

2. Medlemsstaterna skall säkerställa att den första kontrollen av de färdigheter som avses i artikel 3.4 äger rum före den 1 januari 1978.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 november 1974.

På rådets vägnar

J. SAUVAGNARGUES

Ordförande

()) EGT nr C 72, 19.7.1968, s. 53.

()) EGT nr C 49, 17.5.1968, s. 2.

BILAGA

LISTA ÖVER ÄMNEN SOM AVSES I ARTIKEL 3.4

De kunskaper som skall beaktas då förekomsten av yrkesmässig kompetens skall konstateras måste omfatta åtminstone nedan förtecknade ämnen. Ämnesbeskrivningen måste vara detaljerad och måste ha utarbetats eller godkänts av behöriga inhemska myndigheter. Ämnena måste vara utformade på ett sådant sätt att de kan tillgodogöras av personer vilkas utbildning motsvarar den nivå som normalt uppnås vid den ålder då skolplikten upphör.

A. ÄMNEN I VILKA KUNSKAPER KRÄVS FÖR TRANSPORTÖRER SOM AVSER ATT ENBART ÄGNA SIG ÅT INRIKESTRANSPORTER

1. Juridik

De första grunderna i civilrätt, handelsrätt, sociallagstiftning och skatterätt med avseende på vad som krävs för verksamhet inom yrket, med särskild tonvikt på

P allmänna avtal,

P fraktavtal, särskilt med avseende på transportföretagets ansvar (typ av ansvar och ansvarets omfattning),

P rörelseidkande bolag,

P handelsböcker,

P regler om arbetsförhållanden och social trygghet,

P skattesystem.

2. Affärsledning och ekonomisk ledning av ett företag

P betalningssätt och finansiering,

P kostnadsberäkning,

P prissättning och fraktvillkor,

P affärsbokföring,

P försäkring,

P fakturering,

P stödnäringar inom transportområdet.

3. Tillträde till marknaden

P föreskrifter för tillträde till och fortsatt utövning av yrket,

P transportdokument.

4. Tekniska normer och tekniska driftförhållanden

P fordonets vikter och dimensioner,

P val av fordon,

P typgodkännande och registrering,

P normer för fordonsunderhåll,

P lastning och lossning av fordon.

5. Trafiksäkerhet

P lagar och andra författningar som gäller för trafiken,

P trafiksäkerhet,

P förebyggande av olycksfall och förfarande vid olycka.

B. ÄMNEN I VILKA KUNSKAPER KRÄVS FÖR TRANSPORTÖRER SOM AVSER ATT ÄGNA SIG ÅT INTERNATIONELLA TRANSPORTER

P ämnen som räknats upp under A,

P föreskrifter som tillämpas på godstransporter på väg mellan medlemsstater och mellan gemenskapen och icke-medlemsstater till följd av nationell lagstiftning, gemenskapsnormer, internationella konventioner och avtal,

P tullregler och tullformaliteter,

P de viktigaste trafikreglerna i medlemsstaterna.